Förra året lade regeringens utredare fram flera förslag om att förbättra förutsättningar för småskaliga verksamheter samt om att öka jämlikheten i vården i hela landet. Ett av förslagen var att LOL, lagen om läkarvårdsersättning, skulle upphävas och sluta gälla vid utgången av 2025, även om läkare som redan var inne i systemet skulle kunna fortsätta under en övergångsperiod till och med 2031.

Men så blir det inte.

På dagens regeringssammanträde beslutades nämligen att utredningen läggs till handlingarna.

»Förslagen i departementspromemorian bedöms för närvarande inte vara genomförbara och regeringen finner därför inte skäl lämna förslagen vidare till riksdagen», skriver Socialdepartementet i ett kort pressmeddelande.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale välkomnar att regeringen lyssnat på kritiken mot förslagen, i synnerhet förslaget om att ta bort den nationella taxan.

– Förslagen var inte tillräckliga för att värna den småskaliga vårdens framtid och framför allt kan inte det nationella ersättningssystemet tas bort innan ett nytt system finns på plats, säger Läkarförbundets ordförande i en skriftlig kommentar.

Eftersom regionerna inte har visat intresse för att underlätta för småskaliga vårdgivare riskerade förslaget att leda till att de ofta högt uppskattade små läkardrivna enheterna försvann, menar hon.

– Hälso- och sjukvården har inte råd att förlora den kompetens som de taxeanslutna läkarna och fysioterapeuterna har, säger Läkarförbundets ordförande som också framför att några av förslagen som lades fram i den numera ratade utredningen var bra.

Det gäller till exempel förslaget om att utvärdera ersättningssystemet och förslaget om ökad statlig styrning inom kompetensförsörjningen.

Läs mer:
Nationella taxan skrotas enligt ny utredning – lagen kan rivas upp 2025

Läkare på nationella taxan

Nationella taxan eller lagen om läkarvårdsersättning, LOL, innebär att vårdgivaren har en etablering knuten till egen fysisk person. Villkoren för verksamheten regleras i lag och ersättningsnivåerna i taxan förhandlas fram mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Sedan 1995 har det funnits krav på samverkansavtal med regionerna. I praktiken har ytterst få nya samverkansavtal slutits sedan 1995. I dagsläget finns cirka 1 000 läkare i landet som är anslutna till nationella taxan, varav knappt 200 återfinns i Stockholm.
Källa Privatläkarföreningen 2023