Att fortsätta arbeta långt efter uppnådd pensionsålder är vanligt bland läkare. Hur vanligt har inte riktigt varit känt – tills nu. Det är Seniora läkare, en intresseförening inom Sveriges läkarförbund, som gjort en enkätundersökning bland förbundets medlemmar över 65 år.

– Läkarförbundet har nästan 12 000 seniora medlemmar, men man har haft ganska lite kännedom om vad de har varit sysselsatta med. Det tycker vi äldre har varit en brist, säger Torsten Mossberg, ordförande för Seniora läkare.

Torsten Mossberg, ordförande för Seniora läkare. Foto: Johan Knobe

Enkäten, som besvarades av runt 6 000 personer, visar att drygt hälften fortfarande verkar som läkare, varav 43 procent arbetar kliniskt. Vanligast var det föga förvånande i den yngre åldersgruppen, 65-69 år, där 67 procent arbetar kliniskt. Andelen sjunker sedan gradvis med ökande åldrar.

I gruppen 85 och uppåt är det 5 procent som fortfarande arbetar kliniskt.

– Jag tycker att det var påfallande många som arbetar långt upp i åldrarna och bidrar till hälso- och sjukvården. Det tycker jag är anmärkningsvärt, säger Torsten Mossberg.

Samtidigt visar resultatet att det även bland de nu pensionerade läkarna finns många som skulle kunna tänka sig att gå tillbaka till arbetet. Till exempel säger 47 procent av de pensionärerna i åldern 65-69 att de kan tänka sig det liksom 35 procent i åldern 70-74.

De pensionerade läkare som kan tänka sig att återuppta arbetet har fått frågan vilka aspekter av arbetslivet som i så fall skulle vara viktiga. Högst upp kommer flexibilitet och anpassade arbetsuppgifter, arbetsmiljö och stressnivå.

– Det finns bevisligen många som kan tänka sig att arbeta vidare om de kunde erbjudas mer flexibla villkor. Och med tanke på att många av läkarna som fortfarande arbetar i dag är verksamma inom primärvården, så finns det ett stort behov av deras arbetskraft. Här finns en stor resurs för sjukvården, säger Torsten Mossberg.

En annan sak många nämner är ekonomiska aspekter. Torsten Mossberg säger att det är viktigt att även läkare som arbetar efter pensionen har möjlighet till löneutveckling och lönerevision.

–  Det är viktigt. Säg att du arbetar från 65 till 75 kanske, och står och stampar när yngre läkares löner höjs under åren. Det är många år man förlorar. Det kan tolkas som att arbetsgivare utnyttjar de här läkarna som är glada att kunna hjälpa till.

Om undersökningen

Enkäten gjordes hösten 2023 bland medlemmar i Läkarförbundet som är 65 år och äldre. Cirka 11 700 enkäter skickades ut, och ungefär hälften besvarades.

Svarsfrekvensen var högst i de yngsta åldersgrupperna, 56 procent i åldrarna 65-69 år och 53 procent i åldrarna 70-74 år.

Mer från undersökningen

  • 51 procent av läkarna som arbetar efter pensionsålder verkar inom regionen. 17 procent är egenföretagare eller konsult.
  • Det vanligaste är att man arbetar kvar inom samma verksamhet som man gjorde innan uppnådd pensionsålder.
  • De flesta som fortfarande arbetar kliniskt är överläkare, 45 procent, specialistläkare, 20 procent, eller distriktsläkare, 17 procent. Det vanligaste är att man arbetar inom allmänmedicin, 21 procent.
  • Nästan hälften av dem som arbetar kliniskt har en timanställning. 23 procent har en månadsanställning. Av de sistnämnda arbetar drygt hälften heltid. Det är framför allt vanligt i åldersgruppen 65-69 år.
  • Var tredje som arbetar kliniskt har varit del av en lönerevision det senaste året, och ungefär lika stor andel har haft ett lönesamtal med sin chef. 37 procent har deltagit i någon form av fortbildning.