Som Läkartidningen skrivit om i en rad artiklar beslutade styrelsen i Region Uppsala i slutet av maj att börja erbjuda assisterade hemförlossningar för vissa föderskor, samt att införa en barnmorskeledd förlossningsenhet. Beslutet togs efter en upprörd debatt och anklagelser om att viktigt beslutsunderlag mörkats. Nu kräver en grupp på tre läkare och en barnmorska, tillika professor emeritus, att förvaltningsrätten river upp beslutet.

Anna Rask-Andersen Foto: Emma Wallskog

I ett överklagande till rätten skriver de att beslutet strider mot både hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och FN:s Barnkonvention.

– Regionen har gjort en egen utredning som avråder och Socialstyrelsen anser inte att hemförlossningar ska prioriteras. Socialstyrelsen baserar sitt beslut på ett kortare underlag som har beretts av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), som baserar sin bedömning på två metaanalyser gjorda av samma forskargrupp bestående av fyra barnmorskor och en epidemiolog. SBU har däremot inte gjort någon ordentlig utvärdering, som granskats av oberoende experter, säger Anna Rask-Andersen, ledamot i Läkarförbundets styrelse och ordförande för förbundets arbetslivsgrupp, som är en av läkarna bakom överklagandet.

I SBU:s underlag påpekas att det finns brister i hur underliggande studier är upplagda. Det är observationsstudier med brist på randomisering och registerstudier, som ger en selektion av de som vill föda hemma och en grupp som inte vill alternativt inte kan välja hemförlossning.

– Det är därför inte osannolikt att de mammor som föder på sjukhus är sjukare med större risker för barnet än dem som föder hemma. SBU har heller inte gjort en systematisk litteratursökning om vad om händer när kvinnor under hemförlossning måste transporteras med ambulans till sjukhus. Det är inte osannolikt att det kan finnas en högre dödlighet bland dessa barn, vilket ger en falsk för låg dödlighet vid hemförlossningarna om sådana mer komplicerade förlossning exkluderas, säger Anna Rask-Andersen.

SBU:s slutsats är att det möjligen inte finns någon skillnad i risk för att barnet dör eller drabbas av andra komplikationer vid hemförlossning, men man påpekar samtidigt att bedömningen har låg tillförlitlighet, säger Anna Rask-Anderson och hänvisar också till den analys docent och förlossningsläkare Sophia Brismar Wendel nyligen gjorde i Läkartidningen.

– Det finns enligt min uppfattning stor enighet i läkarkåren och splittring i barnmorskekåren i frågan. Ändå har regionstyret beslutat i den här frågan, som de inte har kompetens att bedöma. Politiker som går emot sakkunskapen och styr vården efter trender på sociala medier är helt förkastligt. De riskerar barnens liv och hälsa. Mödrarna har ju valt det själva och förhoppningsvis fått information om riskerna, men barnen har inte gjort det valet, säger Anna Rask-Andersen. Barn har också rättigheter enligt Barnkonventionen och andra lagar.

Enligt Region Uppsalas beslut ska en barnmorskeledd förlossningsenhet och finansierade hemförlossningar ha införts i regionen senast under 2026.

Läs mer:
Finansierade hemförlossningar klubbade i Uppsala – läkare rasar
Kritiken: Negativ rapport om hemförlossningar mörkades
Strid om Region Uppsalas plan att finansiera hemförlossningar
Medicinsk kommentar: Assisterad hemförlossning bör inte införas brett i Sverige
VGR stoppar utskrivning av läkemedel vid hemförlossningar