År 2022 beställde Svenska läkaresällskapet en rapport över läget för medicinsk och hälsovetenskaplig forskning i landet. Nu har man gjort en uppföljning på studien. Den visar att behovet av erfarna forskningshandledare kan bli svårt att täcka i framtiden eftersom för få läkare väljer att fortsätta forska efter sin disputation, säger Ola Winqvist, ordförande i Svenska läkaresällskapets delegation för forskning, i ett uttalande.

– Det vi kan se är att flera negativa trender tyvärr håller i sig. Det största problemet vi ser är att det finns för få forskningshandledare och att kurvan fortsätter peka nedåt för de yngre. Även om minskningen totalt sett ser ut att avstanna något, så är det för tidigt att se om det är något som kommer fortsätta – och det är på en alltför låg nivå för att kunna ge en god handledning till doktorander framöver, säger Ola Winqvist, ordförande i Svenska läkaresällskapets delegation för forskning.

Han fortsätter:

– Detta innebär att belastningen på de docentkompetenta kommer att öka och på sikt är det ett hot mot att upprätthålla den höga och nödvändiga nivån på forskningsaktiva och forskningsmeriterade läkare. Att även de totala resurserna till medicinsk forskning minskar är oroande.

Rapporten, som bland annat bygger på statistik från SCB:s Universitets- och högskoleregister, visar också att andelen kvinnliga läkare som disputerar ökar. År 2023 utgjorde kvinnor 45 procent av de disputerade läkarna i åldern 40-69 år.