– Bristen på personal i vården under sommaren är en årlig följetong som drabbar patienterna. Den innebär också att det inte finns några marginaler alls för att hantera en akut kris, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i ett uttalande.

Av de runt 1 700 läkare som svarade på Läkarförbundets enkät bedömde nära hälften att deras arbetsplatser inte har tillräckligt med personal för att hinna med de ordinarie uppgifterna under sommarens semesterperiod. Drygt åtta av tio tror att de inte alls eller bara delvis kommer att klara av de ordinarie arbetsuppgifterna.

I undersökningen ställdes också frågor om hur väl förberedda arbetsplatserna är för akuta kriser. Där svarade strax under var fjärde att arbetsplatsen är förberedd.

– I dag saknas det 2 230 disponibla vårdplatser i hela landet. Sverige behöver ha så många vårdplatser att det finns marginaler i vardagen och möjlighet att skala upp i kris, säger Sofia Rydgren Stale.

Enkäten genomfördes i slutet av maj, innan Vårdförbundets strejk bröt ut.

»Resultaten är därför sannolikt i underkant. Hade vi genomfört den i dag är jag säker på att larmsignalerna hade varit ännu fler och högre«, skriver Sofia Rydgren Stale i en kommentar till Läkartidningen.

Läkarförbundet ser ökad statlig styrning som vägen framåt för att säkra kompetensförsörjningen inom vården.

– Medan staten driver på för att hälso- och sjukvården ska dimensioneras utifrån befolkningens behov, dimensionerar nu regionerna vården efter rådande budgetläge. Denna ineffektiva styrning av vården måste upphöra. Staten behöver ta ett större ansvar för hälso- och sjukvårdens finansiering och styra tydligare, säger Sofia Rydgren Stale.

Läkarförbundets medlemsundersökning genomfördes under perioden 20-29 maj. Med drygt 1 700 svarande gav det en svarsfrekvens på 38 procent.