Den regionägda delen av primärvården i Västra Götalandsregionen, Närhälsan, tappar listade patienter. Bara det senaste året har 13 000 patienter valt att gå över till privata alternativ i regionen.

För att stoppa tappet har Närhälsans styrelse nu beslutat om en handlingsplan som ska få patienterna att vända åter.

Jakob Nyhlén, ordförande i Västra Götalands läkarförenings primärvårdssektion. Pressfoto.

Exempel på åtgärder är ökad telefontillgänglighet, större digitalt utbud bland annat i form av en ny chattfunktion, ökade öppettider och mer teamarbete, enligt dokument som Läkartidningen tagit del av. Men också en stor marknadskampanj, nya hemsidor och mer produktion – fast utan att öka antalet medarbetare.

Detta får de fackliga organisationerna inom Närhälsan att reagera. Jakob Nyhlén är ordförande för primärvårdssektionen inom Västra Götalands läkarförening.

– Det finns några bra saker här, som ökat samarbete och mer teamwork, men det är inte det som är de stora frågorna. Att ha en snygg hemsida kan inte vara huvudfokus. Man har inte tagit in varför folk inte listar sig: att man inte upplever att man får den vård man vill ha. Den främsta lösningen på det är personalen: hur man ska kunna rekrytera och behålla folk, det har man inte alls tagit in här, säger han.

Saco-organisationerna ställde sig därför oeniga vid samverkan av den nya handlingsplanen. Organisationerna skriver i en protokollsanteckning:

»Att kunna attrahera och behålla kompetent personal är grunden för att kunna utföra vårt huvuduppdrag och därmed lista på och behålla listade. Relevanta insatser som fokuserar på detta saknas. Hur fin hemsida, telefontillgänglighet etc vi än har kommer vi inte kunna behålla listade om vi inte även kan erbjuda bedömning och vård. Utbildning av personal, förbättra arbetsmiljön och anställningsvillkor är exempel på saker som saknas i handlingsplanen. Andelen sjukskrivna medarbetare i Närhälsan ligger även högre än befolkningen i Sverige – vilket ytterligare pekar på behovet av insatser som berör arbetsmiljö – speciellt som det i många fall rör sjukfrånvaro hos medarbetare i bristyrken, så som psykolog och distriktsläkare.«

Jakob Nylén är också kritisk till förarbetet till handlingsplanen. Det beskrivs i planen som en analys av marknadsundersökningar, interna kundundersökningar och den nationella patientenkäten.

– Man har inte tagit reda på vad de som listar om sig faktiskt har saknat. Man pratar till exempel om att man ska öka telefontillgängligheten, men det patienterna vill är ju att träffa en läkare. Finns det inga läkartider att boka spelar det ingen roll om det finns telefontillgänglighet. Det blir en surrogatvariabel, säger han.

Risken med handlingsplanen, som antogs på Närhälsans styrelsemöte i förra veckan, är att den blir en pappersprodukt, säger Jakob Nyhlén.

– Den kan uppfattas av personalen som en icke-realistisk handlingsplan. Det är som kejsarens nya kläder. Den verkar ha tagits fram av stabspersoner som är långt ifrån golvet. Vi vill markera att vi tycker att det är en plan som missar de centrala frågorna.

Göran Larsson. Foto: Miljöpartiet

Göran Larsson (MP), ordförande för Närhälsans styrelse, säger att styrelsen välkomnar de fackligas synpunkter.

– Vi tar deras medskick på allvar. Det är oerhört positivt med engagemang. Det känns viktigt att detta är något vi gör i samverkan med medarbetarna. Efter deras synpunkter har vi lagt till att planen ska följas upp två gånger per år med första gången i höst. Om det är något som behöver ändras eller fyllas på, så kan det ske då.

Han bekräftar att det inte gjorts någon renodlad undersökning av skälen till att patienter listar av sig, men säger att de får signaler från till exempel klagomål till patientnämnden och nöjdhetsundersökningar.

– Det har inte gjorts något fördjupat projekt där vi enskilt har tittat på det, men det kan vara en sådan sak som vi behöver börja följa, säger Göran Larsson.

En del av kritiken handlar om att handlingsplanen inte på något sätt tar upp hur man ska kunna behålla och rekrytera personal för att på så sätt kunna öka tillgängligheten. Förstår du den kritiken?

– Absolut, det gör jag. Meningen med handlingsplanen är att sätta Närhälsan i bättre dager, men det ska på intet sätt uppfattas som att vi inte tycker att det är viktigt. Om vi ser att det finns behov av att fylla på planen så kan vi göra det, säger Göran Larsson.

Fakta om Närhälsan

Närhälsan är den primärvård som Västra Götalandsregionen äger och driver i egen regi. Här ingår bland annat 106 vårdcentraler inklusive barnavårdscentraler, 21 jourcentraler, 61 rehabmottagningar och tio mottagningar för ungas psykiska hälsa. Närhälsan har drygt 5 650 anställda.