I Sverige bedrivs i nuläget två olika hospital-at-home-program, eller »sjukhus hemma«. Förenklat innebär det att patienter med akuta eller subakuta tillstånd, som normalt skulle kräva sjukhusinläggning, i stället kan få sjukhusvård i hemmet genom ett slags virtuella vårdavdelningar. Vårdformen är fortfarande relativt ny för svensk del. Först ut var Skånes universitetssjukhus 2021. Året därpå följde även Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm efter. Till skillnad från Skånes universitetssjukhus, Sus, som valt att driva verksamheten helt i egen regi, tog Capio S:t Görans sjukhus hjälp av bolaget Medoma för implementation och drift av den virtuella vårdavdelningen. Det är också bolagets implementationsansvarige läkare, Philip Smith, som ligger bakom en ny rapport från tankesmedjan Forum för health policy. Rapporten, som släpps i samband med ett seminarium i Almedalen i dag, summerar resultaten från de första åren med hospital-at-home i Sverige och går igenom forskningsrön på området.

Philip Smith. Foto: Medoma

– Forskningen visar att det är möjligt att bedriva högakut vård i hemmet på ett patientsäkert sätt. Det råder det inget tvivel om. Det finns också starka belägg för att det går att bedriva vårdformen på ett sätt som ger hög nöjdhet hos både patienter och personal, säger Philip Smith.

Hans rapport visar också att det finns stora likheter mellan de båda svenska hospital-at-home-programmen. Patientgrupperna som behandlas är i huvudsak desamma på båda sjukhusen, där tillstånd som lunginflammation, rosfeber, KOL och hjärtsvikt tillhör de vanligaste huvuddiagnoserna. Patienterna inom programmet på Sus har också 29 procent lägre återinläggningsfrekvens jämfört med internmedicinska patienter, att jämföra med Capio S:t Göran, som har 25 procent lägre återinläggningsfrekvens jämfört med övriga patienter på medicinkliniken. Vårdformen får också höga betyg av både patienter och personal. Men det finns också skillnader. Exempelvis uppskattar Region Skåne kostnaden för vården till 30-50 procent billigare jämfört med motsvarande traditionell slutenvård. På Capio S:t Göran har man gjort bedömningen att prislappen hamnar runt 20 procent lägre än traditionell slutenvård. Skillnaden kan dock förklaras med att man i Stockholm har valt att ge möjlighet till fysiska besök i hemmet även jourtid, medan de skånska patienterna transporteras till sjukhus under jourtid, enligt Philip Smith.

– Så det blir som att jämföra äpplen och päron. I Region Skåne har man inte behövt ta höjd för nattlig personal, och man har nog kunnat utnyttja fler synergier, jämfört med S:t Görans sjukhus där Medoma har ansvarat för allt, även jourbemanning. Det påverkar såklart kostnaden, säger han.

Han hoppas att rapporten ska skapa förståelse för vad som krävs för att modellen ska kunna breddinföras i Sverige, och inte stanna vid »små pilotprojekt som dör ut«. Men han vill också att den ska vara informativ och räta ut en del frågetecken.

– Det råder fortfarande en viss begreppsförvirring i Sverige kring vad »hospital at home«-modellen faktiskt innebär.

Distansmonitoreringsprogram för kroniker är inte samma sak som hospital-at-home, vilket en del verkar tro, säger Philip Smith.

– Jag har försökt förtydliga att det inte räcker med kontroll av patienterna morgon och kväll, utan att det handlar om daglig bedömning, dagliga prover, daglig justering av läkemedelsdoser och aktiva utredningar.

Men många frågor kvarstår fortfarande.

– Tiotusenkronorsfrågan är ju hur många av de inneliggande patienterna vi kan flytta ut från sjukhuset. Det är det alla vill veta. Själv tror jag att den siffran ligger på mellan 10 och 25 procent, beroende på en mängd olika faktorer.

Oavsett tror Philip Smith att vi kan vänta oss ett införande av modellen på bred front.

– Frågan är bara i vilken takt det kommer att ske, säger han.

Läs även:
Slutenvård i hemmet uppskattat av patienterna i ny studie
100 patienter har fått virtuell vård i nytt projekt: »Man vill komma hem«
Virtuell vårdavdelning liknas vid medicinklinikens förlängda arm
Stor ökning av hemvårdade patienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset
Mobila team på frammarsch efter corona