I juni 2022 fick den särskilda utredaren professor emeritus Lena Marcusson uppdraget att kartlägga och analysera statens former för samverkan och dialog med kommuner och regioner. I slutbetänkandet, som i dag överlämnades till civilminister Erik Slottner, riktar hon skarp kritik framför allt mot den roll Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har antagit i dagens system.

– Min bedömning är att SKR kan sägas ha fått en myndighetsliknande roll. Den omfattande medelstilldelningen från staten och de många uppdragen till SKR i överenskommelserna, har inneburit att det har skett en uppbyggnad av en parallell myndighetsliknande struktur. Den här strukturen gör att rollfördelningen mellan SKR och statliga myndigheter blir oklar, sade Lena Marcusson när betänkandet överlämnades.

Hon pekar också på att SKR som en ideell förening inte ansvarar för sina beslut inför vare sig riksdag, regering eller allmänheten. Inte heller är bestämmelsen om allmänna handlingars offentlighet tillämplig för SKR.

– Vårt system av demokrati och förvaltning på tre nivåer är att de enskilda kommunerna och regionerna har kommunal självstyrelse och utför en stor del av de offentliga uppgifterna, men det innebär däremot inte att en enskild organisation som företräder dem ska ha del i den offentliga makten på nationell nivå. Riksdagens roll som övervakare av regeringens styrning riskerar att urholkas om regeringen i större roll väljer överenskommelser med SKR i stället för styrning genom förvaltningsmyndigheterna, sade Lena Marcusson.

Utredningens förslag är bland annat minskad användning av överenskommelser, en ny regional organisation för Socialstyrelsen och en ökad användning av samverkansregionerna samt att handlingsoffentlighet ska gälla även för SKR.

Läkarförbundet instämmer i utredningens kritik.

– Vi har länge varit kritiska till den roll SKR haft i styrningen av hälso- och sjukvården. Den statliga styrningen bör gå via myndigheter och inte via en intresseorganisation, säger förbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i ett pressmeddelande.

Förbundet delar också bilden att SKR:s verksamhet behöver omfattas av mer transparens och insyn.

– Det borde vara självklart att de ska omfattas av offentlighetsprincipen så att allmänheten kan granska hur de sköter sina uppdrag och hur de använder statliga medel, säger Sofia Rydgren Stale.