Generalläkare Claes Ivgren. Foto: Anna-Cajsa Torkelsson

Försvarsmaktens chef över försvarsmedicin, generalläkaren Claes Ivgren, är veterinär och inte läkare i botten. Detta faktum har fått en tidigare chef och legitimerad läkare inom försvaret att vända sig till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, för att få myndighetens hjälp att tvinga fram en titeländring. Enligt patientsäkerhetslagen får nämligen endast den som har läkarlegitimation »eller genomgår föreskriven praktisk tjänstgöring« använda sig av titeln läkare. Utan behörighet är det inte heller tillåtet att titulera sig med vad som kan förväxlas med en skyddad yrkestitel.

Läkaren bakom brevet vänder sig inte emot utnämningen av Claes Ivgren som person. »Självfallet« har Försvarsmakten rätt att anställa den som man anser är bäst lämpad att utföra jobbet, skriver läkaren, och betonar att inga direkt vårdande insatser normalt ingår i arbetsuppgifterna. Det är titeln han vänder sig emot, och föreslår ett byte till exempelvis »Försvarsmaktens hälso- och sjukvårdsdirektör«, för att undvika konflikter med patientsäkerhetslagen.

Inom Försvarsmakten finns i dag ett flertal olika tjänster vars titlar innehåller ordet »läkare«, exempelvis arméstabsläkare, marinstabsläkare och flygstabsläkare. »I dag är de flesta av dessa befattningar besatta av legitimerade läkare, men om titeln Generalläkare också i fortsättningen ska gälla för en innehavare som inte är legitimerad läkare så torde samma förhållande råda för övriga stabsläkarbefattningar. Därmed öppnar sig en omedelbar risk att chefer på olika nivåer ser en möjlighet att av ekonomiska skäl ersätta den dyrare legitimerade läkaren med en billigare officer (…) med en någorlunda acceptabel humanmedicinsk kompetens«, skriver han.

En sådan utveckling skulle få stor betydelse för kvaliteten och utvecklingen av hälso- och sjukvården inom Försvarsmakten, menar brevskrivaren.

Även Läkarförbundet har framfört samma kritik. I en skrivelse från ordförande Sofia Rydgren Stale för två år sedan framförde hon att Läkarförbundet finner det olämpligt att en person som inte är läkare innehar titeln generalläkare. Försvarsmakten svarade då att man gjort bedömningen att titeln varken är otillåten eller olämplig och att ingen ytterligare översyn skulle göras, varpå Läkarförbundet kontrade med att bjuda in till ett möte med förbundets jurister.

Claes Ivgren har avböjt att kommentera och hänvisar Läkartidningens frågor till Ewa Axelsson, ställföreträdande avdelningschef på generalläkaravdelningen och doktor i medicinsk rätt. Hon hävdar att myndigheten inte alls har brutit mot patientsäkerhetslagens bestämmelser om skyddad yrkestitel.

– Jag kan förstå att man av titeln kanske kan tolka det som att han är läkare, men det är inget som han någonsin har utgett sig för att vara. För att det ska vara straffbart krävs det att en person, som felaktigt utger sig för att vara läkare, träffar patienter och utsätter dem för fara. Det är ingen på generalläkarens nivå som någonsin skulle träffa enskilda patienter och vårda dem på något sätt, säger hon.

Hon påpekar också att liknande titlar finns internationellt, som »surgeon general«, även om personen i fråga inte är läkare. Dessutom menar hon att patientsäkerhetslagens bestämmelser om skyddad yrkestitel inte är tillämpliga i det här fallet, eftersom de riktar sig till personer och inte till myndigheter.

– Jag uppfattar att de inte är tillämpliga när en person är utsedd av en myndighet för att utföra ett ämbete på strategisk nivå, säger Ewa Axelsson.

Läs också:
Paneldebatt om Natomedlemskapet: »Beredskapstänk ska in i vardagen«
Försvarsmaktens generalläkare: »Nato blir ett paradigmskifte«