Bara var tredje medarbetare tycker att det är tydligt vem som ska leda i akuta förlossningssituationer, visade en tillsynsenkät som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, genomförde i samband med sin granskning av 45 förlossningskliniker i hela landet.

– Det är en patientssäkerhetsrisk som pågår och det är spritt över hela landet, sa Lennart Pettersson, enhetschef på Ivo, i en intervju med Läkartidningen tidigare i veckan.

Flera läsare har reagerat med förvåning efter Läkartidningens artikel. En har kommenterat att ansvarssituationen är »solklar«, en annan skriver att det inte borde råda några tveksamheter då teamen återkommande övar på just den typen av situationer. Kan Ivos frågor ha misstolkats, undrar en av dem. Erik Hagman, överläkare på kvinnokliniken i Sundsvall, har samma invändningar.

– Vi tränar så pass mycket på sådana situationer, så min upplevelse är att alla vet vem som fattar vilka beslut. Det är en märklig slutsats från Ivo, säger han.

Även Christer Borgfeldt, ordförande i SFOG, Svensk förening för obstetrik och gynekologi, är överraskad.

Christer Borgfeldt. Foto: Privat

– Jag har jobbat på ett antal förlossningsavdelningar både i Sverige och Norge och jag tycker att ansvarsfördelningen är väldigt tydlig. Barnmorskan sköter den normala förlossningen, men så fort det rör sig om förlossning som inte förlöper normalt tillkallas läkare och då är det läkaren som har ansvaret. Den här slutsatsen är något som vi i styrelsen får fundera mer kring när vi läser rapporten mer noggrant, säger han.

Under hösten kommer SFOG att fördjupa sig i rapporten i sin helhet och de svaga punkter som pekas ut i den, exempelvis brister kopplade till journalföring eller att rekommenderade arbetssätt vid bäckenbottenbristningar inte följs.

– Det verkar vara en gedigen granskning som Ivo har gjort, men man måste också fråga sig hur den har gjorts och av vem. Det är viktigt att inspektörerna har god kännedom om förlossningsvården. Förhoppningsvis är det en barnmorska och en förlossningsaktiv läkare som har gjort genomgångarna.

Så har det dock inte gått till, enligt Erik Hagman, som intervjuades av Ivo under granskningen. Själv upplevde han inspektörerna som oinsatta och frågorna som stolpiga och onyanserade, skriver han i en kommentar till Läkartidningens artikel.

Erik Hagman. Foto: Privat

– Det var inga förlossningsläkare som var inspektörer. De flesta var inte barnmorskor heller. Förlossningsvården är en speciell verksamhet och att ha en grundkunskap om den tycker jag är en förutsättning för att kunna få en så värdefull inspektion som möjligt, säger han.

Han hade önskat att Ivo inför den här typen av granskning tog hjälp av professionen för att ta reda på vilka frågor som är viktiga att ställa och var man ska lägga fokus för att få ut mesta möjliga av svaren. Han ifrågasätter exempelvis Ivos granskning av fosterövervakning genom CTG, som visar att vårdpersonalen inte alltid signerar kontrollen i journalen.

– CTG ska signeras, absolut. Men det väsentliga är att man uppmärksammar risker och vidtar rätt åtgärder. Sedan kan det ibland saknas en elektronisk signatur. Men det vore ju värre om allt signerades, men att man inte klarar av att tolka vad man ser eller vidtar felaktiga åtgärder. Här verkar Ivo ha fokuserat på formalia. Det känns som att man mäter en viss sak, fastän man egentligen vill komma åt något annat, säger Erik Hagman.

Han välkomnade granskningen och hade hoppats få tydliga besked från Ivo, men nu står Erik Hagman inför en rapport som han inte vet hur han ska tolka, då han inte heller kan avläsa hur stora bristerna är.

– När jag läste igenom punkterna som gäller oss i Sundsvall visste jag inte hur jag skulle förhålla mig till dem. Det var otydligt vilken nivå det var på bristerna. Är det ett uttalat allvarligt problem eller gör vi rätt i 99 procent av fallen?

Läkartidningen har sökt Ivo för att ge myndigheten en möjlighet att bemöta kritiken.

Läs också:
Oklar ansvarsfördelning i akuta förlossningssituationer i Ivos enkät
Ivo kritiserar brister på 44 förlossningskliniker i landet
Läkare får kritik efter att nyfödd skadats – borde ha tagit över huvudansvaret