Det var i september 2023 som Region Uppsala förlängde sitt ramavtal för bemanningstjänster för läkare och sjuksköterskor utan att annonsera ut upphandlingen, vilket krävs enligt lagen om offentlig upphandling.

Region Uppsala hävdar att direktupphandlingen krävdes för att täcka sjukvårdens personalbehov, då den nationella upphandlingen av ett ramavtal dröjde. De menar att det fanns synnerliga skäl att göra undantag, då upphandlingen annars löpt ut och ett nytt avtal var brådskande.

Konkurrensverket anser inte att Region Uppsala kunnat visa att det förelåg tillräckliga skäl. Myndigheten menar att det varit känt sedan länge att det nationella ramavtalet kunde försenas och att flera andra regioner av den anledningen annonserade ut kortare och tillfälliga avtal för att täcka upp personal.

– Upphandlande myndigheter måste löpande utvärdera och omvärdera sitt behov för att undvika att hamna i för stor brådska med sina inköp, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsrätten i Uppsala och yrkar på att Region Uppsala ska betala en upphandlingsskadeavgift på åtta miljoner kronor för otillåten direktupphandling.

Det är inte första gången som Konkurrensverket bedömer att Region Uppsala gjort en otillåten direktupphandling den senaste tiden. Ett liknande fall uppmärksammades ifjol. Då gällde det en julgåva i form av ett presentkort till personalen. Fallet ses som en försvårande omständighet för regionen den här gången, vilket höjer myndighetens yrkande om upphandlingsskadeavgift.

Läs även:
Miljonköp från egna chefs bolag kan bryta mot upphandlingslagstiftningen