Primärvårdens kostnader ska kartläggas

Läkarförbundet har kartlagt bemanningen i primärvården. Nu är det dags att kartlägga kostnaderna.

Kortare väntetider för utskrivning

Varje dag ligger många utskrivningsklara patienter kvar på sjukhusen i väntan på placering i kommunala boenden. Nu ska Läkarförbundet verka för att väntetiderna kortas.

Behöver Läkarförbundet en tankesmedja?

Läkarförbundet hörs för lite i sjukvårdsdebatten. Därför ville Sylf i en motion att förbundet startar en tankesmedja.

Beslut i korthet

Beslut i korthet

Administrationen ska minska,  chefsläkarna ska få större oberoende och ST-kontrakten ska bli mer hållbara. Detta enligt några av de motioner som bifölls på fullmäktigemötet.

Striktare regler för patientenkäter

För att värna patientsekretessen bör patientenkäter bara skickas hem om patienten tillfrågats i förväg.

Bakjour A och B ska definieras

Läkarförbundet ska ta fram en skriftlig tolkning av skillnaden mellan beredskap A och B som stöd åt lokalföreningarna.

Oförändrade medlemsavgifter, även för studenterna

En höjning av medlemsavgiften från 60 till 100 kronor per år för studerandemedlemmar kan låta liten. Men frågan visade sig har stor betydelse och CS fick se sig nedröstat.

SÄL är ett särintresse. Eller inte.

Stockholms läkarförening hade motionerat om att Sveriges äldre läkare (SÄL) borde ges möjlighet till representation i centralstyrelsen. CS yrkade avslag.

Ingen yrkesförening för universitetsanställda

Tre enskilda medlemmar hade motionerat om att fullmäktige skulle godkänna bildandet av i första hand en yrkesförening och i andra hand en intresseförening för universitetsanställda läkare.

Heidi Stensmyren omvald

Läkarförbundets förste vice ordförande omvaldes för en ny tvåårsperiod. Och till nya ledamöter i centralstyrelsen valdes Elin Ericsson och David Svaninger.(1 kommentar)

Mer ändamålsenlig tolkning av patientdatalagen

Yngreläkarna fick stort stöd för sitt krav att Läkarförbundet ska verka för en mer ändamålsenlig tillämpning av regelverket kring patientjournaler.

Demografin utmanar samhällsekonomin

»Demografin är något som Saco och inte minst Läkarförbundet skulle behöva göra mycket mer av de närmsta åren, för därur kommer några av de allra största frågorna som ni kommer att ha att brottas med. De kommer att gripa djupt in i den vardag som ni har omkring er.«(2 kommentar)

Läkarförbundets fullmäktigemöte öppnat

Läkarförbundets fullmäktigemöte öppnat

»Man kan se fullmäktigemötet lite som en examen på försommaren. Vi kommer hit och ska få våra betyg«, sa Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i sitt inledningstal till årets fullmäktigemöte.

Den sexbrottsanklagade läkarens vårdcentral stängs

En primärvårdsläkare häktades i förra veckan misstänkt bland annat för sexuella övergrepp mot barn. Landstinget har nu meddelat nuvarande vårdcentralsledning att man inte kan tillåta verksamheten innan kvalitet och patientsäkerhet kan garanteras.

Annonser för antidepressiva bröt mot god marknadsföring

Var tredje annons för antidepressiva läkemedel i Läkartidningen mellan 1994 och 2003 bröt mot läkemedelsindustrins normer för god marknadsföring, enligt en ny studie.

Nu ska undanträngningen kartläggas

Enligt årets kömiljardsöverenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, måste alla landsting som vill vara med och tävla om pengarna från och med i november rapportera hur man klarar att ta hand om återbesöken i rätt tid. Bakgrunden är en önskan om att kunna följa patientens hela väg genom vården, förklarar Harald Grönqvist, […](1 kommentar)

»Modellen kommer inte att fånga all undanträngning«

Samtidigt påpekar hon att det finns undanträngningseffekter till följd av kömiljarden som modellen inte kommer att kunna fånga. – Det finns projekt där man säger man att patienterna själva ska beställa tid för återbesök, för att man ska klara vårdgarantin. En del patienter glömmer bort det, och det är en typ av undanträngning som man […]

Läkare häktad för barnsexbrott

En 37-årig primärvårdsläkare häktades i fredags på sannolika skäl misstänkt för sexuella övergrepp mot barn, barnpornografibrott, grovt barnpornografibrott och sexuellt ofredande. (4 kommentar)

Osignerade journalanteckningar måste lämnas ut

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen öppnar upp för landstingen att lämna ut osignerade journalanteckningar till patienter över nätet.

»Pröva på om du är nyfiken«

»Om du är nyfiken på en verksamhet – pröva på den! Oftast kan man gå tillbaka om det inte skulle fungera.« Det rådet gav Johanna Adami, akutläkare och direktör vid Vinnova, på Karriärmässan i Stockholm på lördagen.