2014 års förteckning över privatpraktiserande läkare i Stockholms län utkommer vid årsskiftet 2013–2014. Den trycks i cirka 60 000 exemplar och delas ut gratis på alla apotek i Stockholmsområdet.
Nytillkomna praktiserande läkare, som önskar annonsera i förteckningen, kan ta kontakt med vårt kansli.
Anmälan ska vara inlämnad före den 30 september 2013 till Stockholms läkarförening, Box 5610, 114 86 Stockholm, tel 08-790 34 21, 08-790 34 22 eller e-post:
stockholm@slf.se