Mia Furebring, överläkare inom verksamhetsområde infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala, får Svenska Läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset, för sina insatser för att lyfta medicinsk-etiska frågor i den kliniska vardagen.

Man skriver i prismotiveringen att Mia Furebring alltid sätter patienternas bästa och integritet i centrum i samråd med de anhöriga inför svåra beslut som livsuppehållande åtgärder vid obotliga sjukdomstillstånd eller återupplivning vid hjärtstillestånd. Genom utbildningsdagar, etikronder och etikseminarier för klinikens medarbetare tar hon regelbundet initiativ till att kunskapen och diskussionerna inom detta svåra område utvecklas. Med sin vilja att förmedla kunskap och stimulera till diskussion kring svåra etiska frågeställningar bidrar Mia Furebring i mycket hög grad till att den etiska diskussionen på kliniken hålls levande och aktuell.