Svante Swerkersson – nydisputerad. Foto: Bild och media – Skaraborgs Sjukhus

Fynden visar att resistenta bakterier förekommer oftare hos barn som passerat nio månaders ålder samt att resistensen är högre hos flickor än pojkar.

– Vi har främst tittat på e coli-bakteriers resistens mot trimporim, ett antibiotikapreparat, och kommit fram till att resistensen är så pass hög att preparatet inte bör ses som ett förstahandsval när det gäller den här patientgruppen, förklarar Svante Swerkersson.

I avhandlingen framkommer också att infektioner med bakterietal under 100 000/ml bör behandlas med samma respekt som vid högre bakterietal – ett fynd som motsäger flera internationella riktlinjer som rekommenderar högre gränsvärden för bakterietal.

– Om man följer vissa av de riktlinjer som finns, är risken att man missar upp till en femtedel av barnen, säger Svante Swerkersson i ett pressmeddelande.

Disputationen ägde rum den 20 maj vid Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.