Björn Olsen – forskare och hedersdoktor. Foto: Mikael Wallerstedt

Han är expert på fågelinfluensa och får utnämningen för att han »är en akademiker som lyckats bryta ny mark och tänka i nya banor«.

I samband med att fågelinfluensan fick internationell aktualitet byggde Björn Olsen upp zoonosforskningen vid dåvarande Högskolan i Kalmar. Han skapade en tvärvetenskaplig forskningsmiljö där biologer, veterinärer och medicinare tillsammans arbetade med ekologi och epidemiologi kring zoonotiska virus och bakterier.

Han bidrog därmed till att ge lärosätet internationell uppmärksamhet och medverkade som mentor vid fostrandet av flera framgångsrika forskarkarriärer. Verksamheten som Björn Olsen byggde upp lever vidare i form av Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial Model Systems – en institution som bedriver spetsforskning.