Thomas Borén och Tor Ny utvecklar metoder som bekämpar bakterier utan antibiotika.

Forskningsstödet kommer från Familjen Erling-Perssons Stiftelse som prioriterar tillämpningsinriktade forskningsprojekt inom medicin och vård.

Thomas Boréns forskargrupp försöker hitta läkemedelskandidater för en immunterapi mot magcancer och magsår. Projektet fokuserar på antikroppar som hämmar magsårsbakterien Helicobacter pyloris vidhäftningsförmåga.  

H. pylori fäster till celler i magen via vidhäftningsproteiner på bakteriens yta. Genom att hämma dessa proteiners funktion kan man hindra H. Pylori från att etablera livslång infektion i magen som på sikt kan leda till magcancer och magsårssjukdom. Fördelen med immunterapi mot H. pylori-infektion är att den kan ge skydd mot följdsjukdom utan att ta till antibiotikabehandling som riskerar att öka utvecklingen av resistenta bakterier.

Tor Nys forskargrupp undersöker hur ett pro-inflammatoriskt protein som stärker kroppens försvar mot infektioner kan användas för att bekämpa infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Proteinet, plasminogen, är en läkemedelskandidat som stimulerar kroppens försvar mot infektioner.

– Istället för att de infekterande bakterierna bekämpas förstärks istället kroppens egna försvarsmekanismer mot de infekterande bakterierna. Metoden är även verksamt mot infektioner orsakade av multiresistenta bakterier och förhoppningen är att dessa infektioner ska kunna elimineras utan att antibiotika används. Spridningen av antibiotikaresistenta bakteriestammar bör därmed kunna minskas, säger Tor Ny i ett pressmeddelande från Umeå universitet.