Göran Wallin, Rebecka Ahl och Shahin Mohseni ingår i den forskagrupp som tilldelats Regnells pris av Svenska läkarförbundet. Foto: Örebro universitet

Regnells pris belönar otryckta artiklar över ämnen inom det medicinska forskningsområdet. Artikeln som forskningsgruppen får priset för har titeln: »Effects of early beta-blockade on morbidity and mortality outcomes after elective colon cancer surgery«. Den redovisar minskade andel komplikationer i samband med operation och ökad postoperativ överlevnad hos koloncancerpatienter som före sin operation fått betablockerare. Resultaten tillskrivs minskad kirurgisk stress hos patienterna till följd av betablockaden.

– Komplikationer och dödlighet efter koloncancerkirurgi har legat stabil under flera år och därför är det viktigt med nya rön och behandlingar som förbättrar utfallet hos denna patientgrupp. Betablockad är en enkel och billig intervention och därför extra spännande, säger i ett pressmeddelande Shahin Mohseni, kirurg på USÖ och en av pristagarna.

Han delar priset med kollegerna på kliniken: Rebecka Ahl, ST-läkare och studiens huvudförfattare, Göran Wallin, Peter Matthiessen, Gabriel Sjölin och Olle Ljungqvist. Dessutom har Xin Fang och Yang Cao från Karolinska institutet deltagit i studien.