Forskarna Josefin Sundh och Helena Fadl – gläds åt miljonerna. Foto: Elin Abelson

Anslagen kommer från Vetenskapsrådet för klinisk behandlingsforskning.

Helena Fadl ska studera effekten av nya gränsvärden för graviditetsdiabetes i Sverige. Studien är den första i sitt slag och ett stort nationellt material kommer att utvärderas, enligt ett pressmeddelande från Örebro universitet. Mellan 65-70 000 graviditeter kommer att inkluderas i studien. De gamla riktlinjerna för graviditetsdiabetes kommer att utvärderas mot de nya riktlinjerna från socialstyrelsen.

Josefin Sundh undersöker huruvida behandling med betablockad till patienter med KOL utan tidigare känd hjärtkärlsjukdom skyddar mot ett sammanslaget mått av förvärringsepisoder, hjärtkärlhändelser och dödsfall. Patienter med KOL har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och även kortare förväntad livslängd.