Helena Genberg (fr v), Gabriel Strandberg, Helen Erlandsson och Anette Lennerling.

Helena Genberg får 150 000 kronor för sitt arbete »Blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer med njurar från avlidna donatorer«. Gabriel Strandberg får 100 000 kronor för »Aktivering av det medfödda immunförsvaret och dess inflytande på cellrekrytering vid organtransplantation«. Helen Erlandsson får 75 000 kronor för »Kliniska biomarkörers association med hjärt-kärlsjukdom och död hos njurtransplantation recipienter med levande donatorer«. Anette Lennerling får 100 000 kronor för arbetet »Hälsolitteracitet hos patienter med terminal njursvikt och efter njurtransplantation«.

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond, kallad Gelinfonden, har sedan 1981 årligen delat ut bidrag till forskningsprojekt inom transplantationsområdet. Lars-Erik Gelin (1920 – 1980) var innehavare av den första professuren i transplantationskirurgi i Sverige och en nationellt och internationellt banbrytande forskare inom transplantationsområdet.