Jenny Huynh och Lovisa Ericsson. Foto: Lotta Husell och Nora Ängmo.

I sitt projektarbete »Understanding the complexity of socioeconomic differences in physical activity in Sweden – an analysis of individual heterogeneity and discriminatory accuracy« har Lovisa Ericsson kartlagt stillasittande hos den svenska befolkningen och jämfört detta med skillnader i utbildningsnivå i olika befolkningsgrupper. Arbetet visade att en stillasittande livsstil är mest förekommande bland unga utrikesfödda män med låg utbildningsgrad.

Jenny Huynh har i sin artikel »Sex and age differences in the incidence of acute myocardial infarction during the COVID-19 pandemic in a Swedish health-care region without lockdown: a retrospective cohort study« undersökt kön- och åldersaspekter hos patienter som sökt vård för hjärtinfarkt på akutmottagningarna i Region Jönköping mellan mars och juli 2020. Studien visar att incidensen av patienter med detta tillstånd sjunkit generellt under pandemin i jämförelse med tidigare år, men att detta särskilt gäller för kvinnor över 70 år. Studien är publicerad i Lancet Healthy Longevity.

Svenska läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening verkar för att stimulera forskningsintresse och främja forskningsinitiativ hos unga läkare och studenter, och delar varje år ut Asklepiospriset.