Från vänster: läkarstudenten Ale Persmak, överläkare Oskar Ljungkvist och specialistsjuksköterska Mitra Najafi.

Stig och Ragna Gorthons stiftelse för medicinsk forskning delade under 2021 ut 15 miljoner kronor till stöd för doktorander och postdoc-forskning vid Helsingborgs lasarett. Nytt för 2021 är utdelande av stipendier för bästa avhandling, masteruppsats och årets handledare för sjuksköterskor i klinisk utbildning.

Stipendiet för 2021 års avhandling på 15 000 kronor tilldelades  Oskar Ljungquist, överläkare i infektionsmedicin, med avhandlingen »ESBL-producing enterobacterales. Transmission, intestinal colonization and host response«.

Motiveringen lyder: »Oskar Ljungquist har i en kliniskt orienterad och läsvärd avhandling undersökt en av medicinens största utmaningar inför de kommande decennierna: att individer blir koloniserade med resistenta bakterier. I fem arbeten inkluderande en imponerande randomiserad klinisk studie, har han kunnat presentera resultat med stor nytta och relevans för patienter och framtida forskning«.

Stipendiet för 2021 års magisteruppsats på 10 000 kronor för läkarstudenter i klinisk utbildning gick till Ale Persmark med uppsatsen »Ökning av infektiösa komplikationer efter ultraljudsledda transrektala-prostatabiopsier: En tvärsnittskohortstudie från södra Sverige«. Motiveringen lyder: »Uppsatsen har en hög kvalitet med tydlig patientnytta. Studiens resultat betonar vikten av icke-invasiva metoder för utredning vid misstänkt prostatacancer«.

Stipendiet för 2021 års handledare för sjuksköterskor i klinisk utbildning på 10 000 kronor gick till Mitra Najafi, specialistsjuksköterska vid strokeenheten på Helsingborgs lasarett, med motiveringen: »Med djup kunskap, erfarenhet och personligt engagemang tar hon handledarskapet till en ny nivå. Patientsäkerheten, kvaliteten på omvårdnaden och bemötandet är viktiga delar i hennes handledarskap. Hon brinner för sina studenter med entusiasm och omtanke.«