Redaktionella kvaliteten kan påverkas men inte annonsförsäljningen

Läkarförbundets centralstyrelse ska vid kommande fullmäktige föreslå att Läkartidningen bör ingå i medlemsavgiften (se LT nr 14, sidan 1023). Åtgärden ska bland annat bidra till att på sikt förbättra Läkarförbundets totala ekonomi (se separat artikel). Läsarna, dvs en stor andel av Sveriges läkarkår, kan komma att se effekterna av en sådan förändring i form av […]

Första handboken om att sätta ut och trappa ner läkemedel

– Det fanns inte så mycket att hämta i litteraturväg, och inte heller inom forskningen pågår särskilt mycket på det här området. Men det finns mycket kunskap och erfarenheter inom vården som jag försökt samla i handboken, säger Claes Lundgren. Han är själv överläkare i Skellefteå, och handboken knyter an till ett lokalt engagemang som […]

Svenska privatläkare ska få begära polishjälp

Myndighetsutövning får inte överlämnas till privata utförare utan lagstöd. Av landets specialister i allmänmedicin arbetade 2004 omkring en fjärdedel på vårdavtal med landstinget eller enligt taxa. På vissa håll är andelen privata familjeläkare stor, till exempel i Västmanland och södra Stockholm. Redan idag får alla legitimerade läkare oavsett specialitet eller anställningsform skriva vårdintyg. Regeringen vill […]

Fransk läkare med för hög arbetstakt avstängd

Det finns ingen lagstadgad gräns för hur mycket en privatpraktiserande allmänläkare kan arbeta i Frankrike. Men 79 patienter om dagen bäddar för medicinska fel. Det hävdar den regionala styrelse som för första gången i fransk historia har beslutat att tillfälligt avstänga en läkare på grund av för stor arbetsbörda. Den 56-årige läkaren arbetar betydligt mer […]

Dansk hälsominister föreslår »skampåle« för läkare

Förslaget om att offentliggöra alla fällande beslut i det så kallade Patientklagenævnet (motsvarande Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) lanserades av hälsominister Lars Løkke Rasmussen i höstas. Tanken är att publiceringen ska ge patienterna en mer kvalificerad grund för att kunna välja husläkare och sjukhus. – Tiden för slutenhet och förmynderi är förbi. Med vilken rätt undanhåller […]

Ny zoonos lika dödlig som fågelinfluensa

Infektion med West Nile-virus i Nordamerika, Margburgvirus i Angola, fågelinfluensavirus i Sydostasien – listan på nya (eller nygamla) allvarliga virussjukdomar tycks bli allt längre. Men alla sjukdomsutbrott får inte samma massmediala uppmärksamhet eller fångar forskarnas intresse med samma kraft. Nipahviruset, som första gången beskrevs 1999 efter sjukdomsutbrott i Malaysia, har stora likheter med det mer […]

Inget stöd för långsiktig effekt av lymfdränage

Armlymfödem är ett vanligt problem hos patienter som behandlats för bröstcancer med strålning och kirurgi som omfattar lymfkörtlar i armhålan. Årligen beräknas runt 800 svenskar drabbas av tillståndet, som resulterar i svullnad av armen, tyngdkänsla och i svårare fall smärta och nedsatt rörlighet. Den traditionella behandlingen har varit kompression med hjälp av bandage eller elastisk […]

Fler dör av alkohol i Skåne

I den folkhälsorapport som Socialstyrelsen kom ut med härom veckan visades att svenskarna dricker allt mer alkohol men att dödligheten till följd av alkohol trots det ligger stabil. Runt 2000 personer dör årligen i Sverige till följd av alkoholmissbruk – en siffra som inte förändrats nämnvärt under de senaste 15 åren. Men mönstret med fallande […]

Nytt läkaravtal träffat från 1 april

Det första året (från 1 april 2005) ger avtalet ett garanterat utfall om 2 procent för vissa läkargrupper, medan övriga läkare omfattas av ett opreciserat utrymme på samma vis som det förra avtalet var utformat. De grupper som omfattas av garantin har mer än 50 procent kvinnor. Därutöver gäller det garanterade utrymmet hela primärvården och […]

»Skralt« med fem miljoner till forskning om sjukfrånvaro

Fem miljoner ska enligt den forskningspolitiska propositionen öronmärkas för försäkringsmedicinsk forskning rörande ohälsa och sjukfrånvaro. Det sker genom att Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, år 2008 får ett engångsbelopp på 5 miljoner kronor att fördela på forskning om ohälsa och sjukfrånvaro. FAS satsade förra året 22 miljoner av sina 300 miljoner på sådan forskning. […]

Försenad forskningsproposition utan överraskningar

Den medicinska forskningen ska få ytterligare totalt 400 miljoner kronor under 2005–2008, och Vetenskapsrådet får fördela 380 miljoner av dessa. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap fördelar 20 miljoner. Men den ökade tilldelningen sker stegvis, och det är först år 2008 som merparten av tillskottet (250 miljoner kronor) kommer forskarna till del av den andel som […]

Ung kvinna fick metotrexat utan klar indikation – löpte risk att drabbas av livshotande biverkningar

Den 24-åriga kvinnan sökte vårdcentralen den 5 februari på grund av smärtor i finger-, hand-, armbågs- och skulderleder. Hon behandlades initialt med Betapred utan effekt. I slutet av mars fick hon genomgå provtagning, eftersom läkaren misstänkte att hon, liksom sin syster, hade Wegeners granulomatos. Provresultaten var dock negativa. Med anledning av ökad värk i handleder, […]

Lärdomar från andras erfarenheter av fel vid peroral metotrexatbehandling

Metotrexat, som är en folsyraanalog, används för behandling av många olika sjukdomar som reumatoid artrit, psoriasis och olika cancerformer som exempelvis akut leukemi, malignt lymfom. Doserna kan variera från 7,5 mg en gång per vecka vid reumatism eller psoriasis upp till 12 000 mg/m2 givet under ett dygn vid högdosbehandling mot non-Hodgkin lymfom och då […]

Upptäckte inte kolontumör på röntgenbilder

Den 66-åriga kvinnan remitterades från vårdcentral till sjukhus med frågeställningen cancer i tjocktarmen. Hon genomgick den 6 maj 2003 en tjocktarmsundersökning på röntgenavdelningen vid sjukhuset. Undersökningen utfördes och bedömdes av radiolog A. Röntgenbilderna granskades också av en europeisk röntgenläkare B. Vid granskningen observerades inte en förändring, som visade sig vara en tumör. Patienten anmälde röntgenläkarna […]

Missade koloncancerdiagnoser ständigt återkommande i HSAN-fällningar

I ett fall (HSAN 1129/04) sökte en 46-årig kvinna vårdcentralen på grund av anemi. Distiktsläkaren ordinerade Duroferon och skrev remiss till gastroskopi, som gjordes den 26 november 2002. Han planerade också koloskopi. Men i mars 2003 hade koloskopin ännu inte gjorts och den 24 april upplystes distriktsläkaren om att kvinnans blodvärde sjunkit. Koloskopin gjordes den […]

»Vid röd ändtarmsblödning ska så långt möjligt tumörsjukdom bekräftas eller uteslutas«

Den 55-åriga kvinnan gick på årliga hälsokontroller. Inför sitt besök den 24 september 2003 fyllde hon i ett formulär, där hon uppgav bland annat att hon haft röd blödning från tarmen (»blöder vid toabesök«) samt en del andra besvär. Hon träffade en internmedicinare, som tog en del prover. Internmedicinaren bedömde sedan att blödningen orsakades av […]

Datorstöd vid blodsockerkontroll på intensivvårdspatienter

En studie av Van den Berghe i Leuven, Belgien [1] om strikt B-glukoskontroll genom insulininfusion hos intensivvårdspatienter visar på en minskad mortalitet och morbiditet i den behandlade gruppen när man höll B-glukos mellan 4,4 och 6,1 mmol/l. Undersökningen fick stor publicitet såväl i massmedia som i medicinsk press. Trots undersökningens övervikt av toraxkirurgiska patienter anammades […]

Dagliga mål befrämjar kommunikationen på IVA

I Journal of Critical Care juni 2003 redovisar Peter Pronovost och hans medarbetare resultaten av ett förbättringsarbete inom just kommunikation av de dagliga målen för den individuella patienten på en intensivvårdsavdelning. [»Improving communication in the ICU using daily goals«. J Crit Care. 2003 Jun; 18(2); 71-5]. De mätte personalens kännedom om dagens mål för de […]

Misstänkt subaraknoidalblödning måste undersökas akut för att bekräfta eller utesluta tillståndet

Den 61-årige mannen fick plötsligt kring midnatt natten till den 10 juni 2004 magsmärta, huvudvärk, smärta i nacken och kräkningar. Han undersöktes efter cirka en timme på akutmottagningen vid sjukhuset av en underläkare, som efter att hon konsulterat sin bakjour beslöt att låta patienten återvända hem med rådet att komma tillbaka om han blev sämre. […]

Anmärkningsvärt att ingen urinodling togs på två år

Den 33-åriga kvinnan insjuknade år 2000 med sveda, brännande värk och täta urinträngningar. Under våren 2001 uppsökte hon upprepade gånger husläkare för sina besvär. I maj 2001 undersöktes hon av urolog A. Denne uppfattade att besvären berodde på uretrit. Kvinnan fick sedvanlig lokalbehandling med vidgning av urinröret, kombinerat med kortisonsalva lokalt. Urinprov visade inte något […]