Kvinna avled av akut läkemedelsförgiftning efter att ha fått stora doser dextropropoxifen

Den 35-åriga kvinnan led av läkemedelsmissbruk och hittades död i sin bostad den 20 mars 2004. Efter rättsmedicinsk utredning gjorde rättsläkaren bland annat följande bedömning. Vid obduktionen av kvinnan påvisades inte några skador som skulle kunna förklara dödsfallet. Blödningarna i pannregionen kan ha uppkommit på grund av fall, stöt mot ett föremål eller slag, dock […]

Reagerade inte på balansstörningar och såg inte till att skiktröntgen genomfördes

Den 44-årige mannen var tidigare frisk. Den 28 januari 2004 sökte han vid vårdcentralen för nedstämdhet. Bedömningen var depression. Behandling med antidepressiva medel sattes in. Den 12 februari kom han tillbaka till vårdcentralen med fortsatta besvär och suicidtankar. Han remitterades akut till en psykiatrisk klinik, där han blev inlagd. På grund av platsbrist överfördes han […]

Läkarförbundet förordar generisk förskrivning

– Förut tyckte vi det var helt fel väg att gå, men den generiska substitutionen har betytt så mycket extraarbete, så då har man tyckt att man kan gå hela vägen till generisk förskrivning, säger ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Extraarbetet är att ta hand om den återrapportering av utbytta läkemedel som kommer från apoteket och […]

Erektil dysfunktion kan tyda på hjärt-kärlsjukdom

Det har länge varit känt att riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdomar och för erektila störningar till stora delar sammanfaller. Man vet också att upp till hälften av de män som haft hjärtinfarkt eller angina pectoris har någon form av erektil störning. Men enligt den ännu opublicerade studien skulle det alltså kunna vara tvärtom också, så att den […]

Homosexuella som tar allt större risker
bidrar till ökning av infektionssjukdomar

Smittskyddsinstitutets rapporter om incidensen av sexuellt överförda infektioner ger en mörk bild. Enligt siffror från avdelningen för epidemiologi har antalet fall för samtliga stora grupper av dessa sjukdomar ökat under 2000-talet. Ökningstakten för antalet anmälda gonorréfall bröts 2004 efter en stigande kurva under åtta år, och antalet syfilisfall är första halvåret 2005 lägre än motsvarande […]

Patientstudie ger hopp om framtida bot mot HIV-infektioner

Hos HIV-smittade finns vilande virus gömda i vissa av immunförsvarets T-celler, de sk CD4+ T-cellerna, och de kan på så vis under mycket lång tid cirkulera i kroppen och vänta på att aktiveras av något agens. Då startar produktionen av nya virus. Virus i T-cellerna kan inte angripas farmakologiskt och de har, sedan man insåg […]

Tolv läkare seglar med Götheborg mot Kina

Robert Sinclair, anestesiolog som numera tjänstgör som medicinsk rådgivare i Västra Götalandsregionen, är den som samordnat läkarinsatsen på Götheborg. Han säger att det var viktigt i urvalsprocessen att läkarna skulle ha sjövana och erfarenhet att arbeta under enkla förhållanden. – Men det grundläggande var naturligtvis att de skulle vara kloka läkare. Alla tolv läkare som […]

Liten risk för fågelinfluensa inom EU

Holland har beslutat att stänga in sina tamfåglar till följd av utbrott av fågelinfluensa bland tamfåglar i bland annat Ryssland och Kazakstan. Men det är en överdriven reaktion, anser EUs experter som träffades i Bryssel den 25 augusti. Risken för att smittan ska nå EUs medlemsländer genom smittade flyttfåglar, fåglar som under hösten passerar Europa, […]

Enhetlig handläggning av tuberkulos efterlyses

Minst nio barn från ett daghem i Bromma, Stockholm, har lungförändringar som sannolikt orsakats av tuberkulos. Behandling är insatt och barnen mår bra. Förmodligen bär ännu fler på smittan. Barnen tillhör inte de förväntade riskgrupperna. I mitten på augusti fick en anställd vid daghemmet i Bromma diagnosen tuberkulos. Hon hade då hostat och känt sig […]

Färre läkare än väntat upplever problem vid sjukskrivningsärenden

Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring på institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, visar i en studie som nyligen presenterades att andelen läkare som upplever problem med sjukskrivningsärenden är överraskande låg. Hela 16 procent uppger att det aldrig är några problem, medan 51 procent uppger problem med dessa ärenden någon gång per år eller per månad, […]

BB i Kiruna förblir stängt

– Jag är inte förvånad. De jobb som erbjöds i Kiruna var ingenting för seriösa och professionella läkare, säger Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening. Kritiken har framför allt riktat sig mot den medicinska säkerheten, att ett nyöppnat BB med så litet underlag av födslar skulle få svårt att erbjuda en bra vård. Dessutom skulle […]

Professor Accra evig sommarvikarie

– Goda vänner, bra arbetsförhållanden och sjukvård i världsklass. Så förklarar anestesiologen Yaw Adu-Gyamfi varför han återkommit till Sverige för att sommarjobba 30 gånger. För 33 år sedan arbetade ghananen Yaw Adu-Gyamfi på ett sjukhus i London. När sommaren kom behövde han dryga ut sin kassa genom ett sommarvikariat. Han kunde dock inte återvända hem […]

Oupptäckt celiaki hos gravida ökar risken för låg födelsevikt

Svenska forskare bekräftar nu det som mindre studier tidigare visat: oupptäckt celiaki är en riskfaktor för fostret. Tillväxten i livmodern kan påverkas negativt och risken för låg födelsevikt fördubblas. –Tidigare studier har inte varit helt entydiga. Genom den här större studien sätter vi nu ner foten och visar att det verkligen förhåller sig på det […]

Effektiv behandling av barn med hjärnskador

Genom en speciell metod för minnes- och uppmärksamhetsövningar under 30 minuter per dag, tillsammans med förälder eller lärare, kunde barn med förvärvade hjärnskador signifikant förbättra bland annat minnesfunktionen efter 17 veckors övningar. Det framgår av en avhandling från Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska institutet. Neuropsykologen Ingrid Hagberg-van´t Hooft har i sin forskning […]

Tacksamhet för operationerna men samtidigt en ständig oro

I Sverige beräknas omkring 20000 vuxna personer leva med medfödda hjärtfel av olika svårighetsgrad (se Klinik och Vetenskap, sid 2304). Men den »framgångssaga« som barnkardiologin under 1900-talet kallas, inrymmer också människor som idag lever med ständig rädsla för infektione och för nya operationer och den dödsångest dessa kan bidra till. Den inrymmer också besvikelser för […]

15 procent helt botade efter första ingreppet

Det säger Ulf Thilén, överläkare vid hjärt–lungdivisionen på Universitetssjukhuset i Lund. Han var tidigare ordförande i Europeiska kardiologföreningens arbetsgrupp för GUCH (grown-up congenital heart disease). –En grupp av patienter där vi ganska säkert kan säga att det kommer att krävas förnyad operation är då man använder biologiska klaffar. Det gäller framför allt klaffbyte vid lungpulsådern. […]

Forskare vill testa ny behandling mot alzheimer

Kapslar som utsöndrar nervtillväxtfaktorn NGF (nerve growth factor), i hjärnan kan bli ett behandlingsalternativ för alzheimerpatienter i framtiden. Det hoppas forskare vid Karolinska institutet, som nu sökt etiskt tillstånd för att få genomföra en mindre patientstudie. Kapslarna är små som risgryn och placeras i den basala framhjärnan med hjälp av en kateter. I kapslarna finns […]

Sjukvårdspartierna siktar på riksdagen

Floran av presumtiva riksdagspartier växer. Nu bildar med största sannolikhet Sveriges sjukvårdspartier ett gemensamt parti som ställer upp i riksdagsvalet 2006. Ett preliminärt partiprogram är ute på remiss bland de regionala sjukvårdspartierna. I oktober avgörs om partierna kan enas till ett enda gemensamt. Lisa Lind, politisk sekreterare i Sjukvårdspartiet Gävleborg (där partiet har fem mandat […]

Nytt centrum samordnar forskning inom mitokondriell medicin

Många vävnader kan påverkas vid mitokondriella sjukdomar, och det är framför allt den samtidiga förekomsten av symtom från energikrävande vävnader hos en patient som inger misstanken om en mitokondriell bakgrund till symtomen. Att defekter i mitokondrierna påverkar livslängden hos möss visades förra året av forskargruppen kring professor Nils-Göran Larsson vid Karolinska institutet, Huddinge. I en […]

»Här upptäckte Scheele syret – tyvärr tog han det med sig när han gick«

Min sammanställning av citat och tankar kring aforismens funktion i medicinarvärlden (Läkartidningen 10/05) har givit upphov till många trevliga brevkontakter. Flera kolleger har bidragit med självupplevda händelser, varur tänkvärda citat har emanerat. Några är anonyma. I ett forum av den typ som en gång i tiden brukade benämnas »drängkammaren« på Serafen har det i det […]