Ung kvinna fick metotrexat utan klar indikation – löpte risk att drabbas av livshotande biverkningar

Den 24-åriga kvinnan sökte vårdcentralen den 5 februari på grund av smärtor i finger-, hand-, armbågs- och skulderleder. Hon behandlades initialt med Betapred utan effekt. I slutet av mars fick hon genomgå provtagning, eftersom läkaren misstänkte att hon, liksom sin syster, hade Wegeners granulomatos. Provresultaten var dock negativa. Med anledning av ökad värk i handleder, […]

Lärdomar från andras erfarenheter av fel vid peroral metotrexatbehandling

Metotrexat, som är en folsyraanalog, används för behandling av många olika sjukdomar som reumatoid artrit, psoriasis och olika cancerformer som exempelvis akut leukemi, malignt lymfom. Doserna kan variera från 7,5 mg en gång per vecka vid reumatism eller psoriasis upp till 12 000 mg/m2 givet under ett dygn vid högdosbehandling mot non-Hodgkin lymfom och då […]

Upptäckte inte kolontumör på röntgenbilder

Den 66-åriga kvinnan remitterades från vårdcentral till sjukhus med frågeställningen cancer i tjocktarmen. Hon genomgick den 6 maj 2003 en tjocktarmsundersökning på röntgenavdelningen vid sjukhuset. Undersökningen utfördes och bedömdes av radiolog A. Röntgenbilderna granskades också av en europeisk röntgenläkare B. Vid granskningen observerades inte en förändring, som visade sig vara en tumör. Patienten anmälde röntgenläkarna […]

Missade koloncancerdiagnoser ständigt återkommande i HSAN-fällningar

I ett fall (HSAN 1129/04) sökte en 46-årig kvinna vårdcentralen på grund av anemi. Distiktsläkaren ordinerade Duroferon och skrev remiss till gastroskopi, som gjordes den 26 november 2002. Han planerade också koloskopi. Men i mars 2003 hade koloskopin ännu inte gjorts och den 24 april upplystes distriktsläkaren om att kvinnans blodvärde sjunkit. Koloskopin gjordes den […]

»Vid röd ändtarmsblödning ska så långt möjligt tumörsjukdom bekräftas eller uteslutas«

Den 55-åriga kvinnan gick på årliga hälsokontroller. Inför sitt besök den 24 september 2003 fyllde hon i ett formulär, där hon uppgav bland annat att hon haft röd blödning från tarmen (»blöder vid toabesök«) samt en del andra besvär. Hon träffade en internmedicinare, som tog en del prover. Internmedicinaren bedömde sedan att blödningen orsakades av […]

Datorstöd vid blodsockerkontroll på intensivvårdspatienter

En studie av Van den Berghe i Leuven, Belgien [1] om strikt B-glukoskontroll genom insulininfusion hos intensivvårdspatienter visar på en minskad mortalitet och morbiditet i den behandlade gruppen när man höll B-glukos mellan 4,4 och 6,1 mmol/l. Undersökningen fick stor publicitet såväl i massmedia som i medicinsk press. Trots undersökningens övervikt av toraxkirurgiska patienter anammades […]

Dagliga mål befrämjar kommunikationen på IVA

I Journal of Critical Care juni 2003 redovisar Peter Pronovost och hans medarbetare resultaten av ett förbättringsarbete inom just kommunikation av de dagliga målen för den individuella patienten på en intensivvårdsavdelning. [»Improving communication in the ICU using daily goals«. J Crit Care. 2003 Jun; 18(2); 71-5]. De mätte personalens kännedom om dagens mål för de […]

Misstänkt subaraknoidalblödning måste undersökas akut för att bekräfta eller utesluta tillståndet

Den 61-årige mannen fick plötsligt kring midnatt natten till den 10 juni 2004 magsmärta, huvudvärk, smärta i nacken och kräkningar. Han undersöktes efter cirka en timme på akutmottagningen vid sjukhuset av en underläkare, som efter att hon konsulterat sin bakjour beslöt att låta patienten återvända hem med rådet att komma tillbaka om han blev sämre. […]

Anmärkningsvärt att ingen urinodling togs på två år

Den 33-åriga kvinnan insjuknade år 2000 med sveda, brännande värk och täta urinträngningar. Under våren 2001 uppsökte hon upprepade gånger husläkare för sina besvär. I maj 2001 undersöktes hon av urolog A. Denne uppfattade att besvären berodde på uretrit. Kvinnan fick sedvanlig lokalbehandling med vidgning av urinröret, kombinerat med kortisonsalva lokalt. Urinprov visade inte något […]

Hon friades, fälldes och frias igen – hennes fel var ursäktliga

En gammal man togs in på en avdelning för särskilt vårdkrävande patienter på en psykiatrisk klinik. Där misshandlades han av en 20-årig kvinnlig patient, som slog honom i huvudet och på halsen med en karmstol. Mannen undersöktes av en AT-läkare som inte noterade några allvarliga skador. Några dagar senare visade en datortomografi att mannen hade […]

Psykiater dömd för vållande till annans död efter patients självmord

Den 19-årige mannen var blandmissbrukare och hade gjort flera suicidförsök. Efter ett allvarligt sådant i juni 1999 utfärdades ett vårdintyg och han fördes till en psykiatrisk klinik, varifrån han en vecka senare överfördes till ett sjukhus. Följande dag hävdes tvångsvården av psykiater B och mannen skrevs ut på egen begäran. En månad senare gjorde han […]

Rättsprocessen tar ibland flera år

Under 2004 fick 258 läkare en disciplinpåföljd av HSAN. Under samma period ändrades totalt 43 av HSANs beslut. I 33 av fallen mildrades bedömningen, det vill säga att antingen upphävdes disciplinpåföljden eller så omvandlades den från varning till erinran. För läkares del varierar utfallet av överklagandena. I ett fall fälldes läkaren i HSAN men friades […]

Distriktsläkarens behandling och uppföljning av patienten var adekvat – därför frias han

Vi berättade om fallet i Läkartidningen 20/2004, HSAN 2616/03. En storrökande, överviktig 62-årig kvinna sökte doktorn sedan hon plötsligt fått underbenssvullnad och tungandning. Distriktsläkaren uppgav att han på grund av kvinnans relativt opåverkade allmänstatus och de fynd, eller brist på fynd, han gjorde bedömde att prover och hjärt–lungröntgen inte behövde ordnas direkt. Det var också […]

Läkarförbundet oroas av domen

Det beror inte på att domstolarna skulle sakna kapacitet att göra oaktsamhetsbedömningar, utan för att processen inte tillåter samma hänsynstagande till det för sjukvårdspersonalen nödvändiga ursäktlighetsrekvisitet. Det är ett rekvisit som är nödvändigt för att bedöma personal med särskilt yrkesansvar som arbetar i en högriskverksamhet med ibland avsaknad av nödvändiga säkerhetssystem. Ett rekvisit som också […]

»Samstämmighet fordras för disciplinpåföljd«

Förlossningsläkaren anmäldes av Socialstyrelsen efter en tvillingförlossning där tvilling II konstaterades ha omfattande hjärnskador. Enligt Socialstyrelsen och åberopad expertis hade förlossningsläkaren avvaktat alltför länge med att ta ut tvilling II. »Operativ förlossning, vaginal extraktion eller kejsarsnitt borde ha initierats ca 30 minuter tidigare än vad nu skedde, detta pga bradykardi följd av avsaknad av registrerat/observerat […]

Läkarens kläder – hett ämne

Redan på 1600-talet förstod läkarna vikten av att använda skyddskläder. Titta bara på den korpliknande dräkt på bilden nedan som användes under pesten. Men hur är det med den saken idag? Det undrade många på Läkarsällskapet i Stockholm i tisdags förra veckan. Läkarstudenter hade botaniserat i det nedläggningshotade Medicinhistoriska museets garderob, och en panel av […]

Sjukvårdens bemötande ofta tanklöst och fördomsfullt

Skuld och skam, nedbruten självkänsla, förnekelse, isolering och makt – samma mekanismer som leder till och upprätthåller våldet inom heterosexuella parförhållanden återfinns bland homosexuella. Men i samhället råder en heterosexuell norm;debatten om partnervåld handlar i stort sett uteslutande om mannens våld mot en kvinna, och de som utsätts för våld i en samkönad parrelation är […]

Kliniska försök inom några få år tror svenska stamcellsforskare

Den nya lagen gör det bland annat tilllåtet att arbeta med terapeutisk kloning, dvs att föra över cellkärnor från adulta celler till äggceller vars egna kärnor avlägsnats. Det blir också tillåtet att framställa befruktade ägg enbart för forskning. De embryon som på så vis skapas får utvecklas i högst 14 dagar. Outi Hovatta, professor i […]

FN uppmanar till förbud mot all kloning

Efter flera års diskussioner inom FN om huruvida mänsklig kloning bör förbjudas har generalförsamlingen nu beslutat om en deklaration som uppmanar samtliga världens länder att förbjuda all form av mänsklig kloning. Tvistefrågan har främst varit huruvida terapeutisk kloning ska ingå i förbudet eller om det bara ska gälla reproduktiv kloning. USA har på regeringsnivå drivit […]

Nytt register öppnar för genetisk screening

Barn och ungdomar med kardiomyopatier är en så pass liten patientgrupp att det behövs en centraliserad insamling av patientdata för att utveckla möjligheten till exempelvis genetisk screening. Överläkare Daniel Holmgren på Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, har därför tagit initiativ till ett svenskt register för kardiomyopatier bland barn och ungdomar i åldrarna […]