Dr Palmborg – en av landets fem första kvinnliga provinsialläkare

Märta Palmborg, 92 år, är en av landets fem första, kvinnliga provinsialläkare. Vi träffas i hennes hem i Djursholm en bit utanför Stockholm en grå decembereftermiddag. Hon är en liten, spröd kvinna med ögon fulla av liv och humor. Hennes värme, omtänksamhet och generositet märks direkt. I fönstret står inramade fotografier på barn och barnbarn, […]

Sjukhuset som letar efter fel

Allt allvarligare och tyngre risker märks i avvikelsehanteringssystemet på Varbergs sjukhus. Många av dem är så svåra att de senare anmäls som Lex Maria-ärenden. Man kan börja tala om en våg, en effekt av sjukhusets interna patientsäkerhetsarbete som pågått sedan 2001. Sedan 2002 har antalet rapporterade avvikelser ökat markant, från 760 till 2 397 fall […]

Bakjouren infann sig inte för att ta över den komplicerade förlossningen

Den 33-åriga kvinnan kom till förlossningen på ett universitetssjukhus på grund av vattenavgång. Hon talade inte svenska, men hon hade maken och två väninnor med sig som tolkar. Ultraljud visade sparsamt med fostervatten. Hon hade sammandragningar men inga värkar. Den då ansvarige läkaren bestämde att förlossningen skulle sättas igång. Livmoderhalsen bedömdes som omogen varför prostaglandin […]

Inga tecken på sjuklig process i själva ögat – neuroradiologisk utredning måste göras

Den 55-åriga kvinnan kom till ögonkliniken den 3 november 2004 på remiss från optiker som noterat kraftigt nedsatt syn på vänster öga sedan sex dagar. Ögonläkare A uteslöt temporalisarterit, bedömde att orsaken var vaskulär och hänvisade patienten till primärvården för utredning av en eventuell embolikälla. Den 13 april 2005 återkom kvinnan på grund av gradvis […]

Kvinna med hjärtfel borde akut ha remitterats till kardiolog

Kvinnan undersöktes akut av famileläkaren den 1 september på grund av plötsligt påkommen yrsel. EKG-undersökning visade ett nytillkommet, högersidigt skänkelblock och en något lång PQ-tid. På misstanke om att hon kunde ha haft en övergående rytmrubbning skrev familjeläkaren remiss för ett polikliniskt arbetsprov med kardiologbedömning. Den 6 september återkom kvinnan till familjeläkaren på grund av […]

Passiv trots att patienten visade tydliga tecken på postoperativ blödning – varnas

På grund av muskelknutor fick den 50-åriga kvinnan livmodern bortopererad. På uppvakningsavdelningen noterades efter någon timme blödning från sårkanterna. Sex timmar senare överfördes hon till vårdavdelning eftersom blödningen uppfattades som avstannad med stabilt blodtryck och puls. Under natten visade hon på nytt tecken på pågående blödning med sjunkande hemoglobinvärde trots blodtransfusion, ökande puls och minskande […]

Ett steg närmare vaccin mot fågelinfluensan

Det nya adjuvans som läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline har tagit fram har visat sig stärka och bredda effekten av de virusproteiner som kan komma att användas i ett framtida H5N1-vaccin, enligt studier presenterade på IX International Symposium on Respiratory Viral Infections i Hongkong förra veckan. För det första har adjuvanset – i djurmodeller – visat sig ge […]

Kina riskerar att uteslutas ur WMA

I början av mars uppvaktade ledningen i WMA det kinesiska läkarförbundet och regeringen i Peking. Ett möte som till en början blev en besvikelse, menar Eva Nilsson Bågenholm, som deltog i mötet som ordförande i WMAs etiska råd. Det kinesiska läkarförbundet hävdade mycket bestämt att handel med organ inte förekom i landet och trodde inte […]

Eskalerad konflikt i Västmanland

Ett mindre krig har utbrutit i Västmanland. För en dryg vecka sedan frånsade sig tolv klinikchefer på Centrallasarettet i Västerås, de flesta inom kirurgidivisionen, sina uppdrag. Några dagar senare begärde även divisionschefen för kirurgi entledigande från sin tjänst. I ett skarpt kritiskt brev, adresserat till landstingspolitikerna, går nu även allmänläkarna i föreningen SFAM ut och […]

Upprop för aktiv dödshjälp i Frankrike

»Vi har medvetet på medicinsk väg hjälpt patienter att dö i anständighet.« Så står det i det upprop från över två tusen läkare och sjuksköterskor som publicerades i den franska tidningen Le Nouvel Observateur den 9 mars. De begär att lagen genast ses över och att aktiv dödshjälp under vissa villkor avkriminaliseras. Frågan om aktiv […]

Digitalt verktyg ska bli karriärhjälp

Det var en liten, men intresserad skara som minglade på Läkarförbundet, som tillsammans med Läkaresällskapet presenterade det webbaserade verktyget som nu öppnas för alla medlemmar. Med hjälp av det nya internetverktyget kan läkare samla alla meriter från grund- och fortbildningen under ett tak. – Kul att ni tagit initiativ till portalen. Detta är ett modernt […]

Högskoleverket varnar för stor läkarbrist

För att bibehålla dagens läkartäthet år 2020 skulle antalet nybörjarplatser behöva öka med 320, från dagens omkring 1100 till drygt 1400. Hur stor läkartäthet man ska planera för är dock inte Högskoleverkets sak att avgöra, påpekar Stig Forneng vid Högskoleverket. Men om de senaste årens trend med en allt högre läkartäthet fortsätter, och dessutom med […]

Allmänläkarna fortfarande för få 2008

Enligt den nationella handlingsplanen, som riksdagen beslutade om 2001, skulle antalet allmänläkare ha ökat från omkring 4900 till 6000 år 2008. Men i stället för en successiv ökning är nivån idag, sex år senare, fortfarande i princip densamma. I landets primärvård finns idag drygt 4900 verksamma allmänläkarspecialister. Det är alltså inte troligt att målet nås […]

Geriatrikbok som inbjuder till sträckläsning

I Sverige bor omkring 100 000 pensionärer i olika äldreboenden. En del sköts av geriatriker, men de flesta får sin medicinska tillsyn av husläkare. Det gäller även många äldre som kan bo kvar hemma tack vare stora insatser av hemtjänst och primärvård och uppoffringar av anhöriga. Vårdtiden på våra geriatriska kliniker har successivt sjunkit och […]

Norsk bok i översättning bra komplement

Denna ursprungligen danska lärobok (originalets titel: »Akutte hudsygdomme«) beskriver på 192 sidor och i behändigt fickformat vanliga och ovanliga hudsjukdomar med tonvikt på det akuta. Boken är tänkt som hjälp till allmänläkare, jourläkare, men också till läkarstuderande. De välrenommerade författarna har valt att gruppera sjukdomarna utifrån typen av primärefflorescenser, dvs vilken delkomponent i utslaget som […]

Vidsynt norsk bok som bör översättas till svenska

Den norska boken »Skam i det medisinske rom« behandlar ett eftersatt problem vid sjukdom och ohälsa. Problemet berör patient- och läkarrollen samt hälsobegreppet. 17 norska akademiker – elva läkare, två psykologer, två socionomer, en filosof och en teolog – har bidragit till boken. Den är uppdelad i tre avsnitt: det kliniska rummet, reflektionsrummet och det […]

RNA-interferens hett inom läkemedelsindustrin

För insatta kom beskedet att amerikanerna Andrew Fire och Craig Mellow tilldelats 2006 års Nobelpris i medicin och fysiologi för sin RNA-forskning knappast som någon överraskning. Det trots att det bara gått ett knappt decennium från det att forskningsframstegen gjordes till att de belönades av Nobelkommittén, en i sammanhanget ovanligt kort tidsperiod. Trots att RNAi […]

Det andra brevet från Bagdad

Bagdad i februari 2007 Kolleger, Här kommer en beskrivning av situationen runt rättsmedicinska institutionen – »Bårhuset« – i Bagdad. »Institutet för rättsmedicin« är en stor byggnad som är belägen mitt inne i det medicinska centrala området i hjärtat av Bagdad. Det är beläget endast 100 meter från Hälsoministeriet i söder, tandläkarfakulteten i norr, medicinska fakulteten […]

Fick penicillin trots känd allergi

Den 42-årige mannen har en känd penicillinallergi och sökte den 26 juli 2006 vid vårdcentralen på grund av svullnad och rodnad i vänster fot efter ett insektsbett. Han blev ordinerad Heracillin och drabbades sedan av en svår allergisk reaktion. Han fick bland annat stora utslag med svår klåda över hela kroppen och behandlades vid vårdcentralen […]

Avslutade inte förlossningen trots närmast preterminal CTG-kurva

Efter en normal graviditet kom den 34-åriga förstföderskan till förlossningen den 5 januari kl 18.30 i graviditetsvecka 40+5. CTG-kurvan var normal. Då livmoderhalsen var öppen endast 1,5 cm blev hon hemskickad. Hon återkom dagen efter kl 06.05 efter att ha haft värkar under natten. CTG-kurvan var utan anmärkning. Kl 07.00 bedömde barnmorskan att CTG-kurvan visade […]