Ansvaret för vården åvilar i första hand inte patienten utan läkaren

Den 61-årige mannen, som avled i mars 2005, undersöktes av distriktsläkaren på vårdcentralen den 5 oktober 2004. Han lämnade prov, som enligt analysen tre dagar senare visade anemi och förhöjt antal trombocyter. Vid ett planerat återbesök den 15 december togs nya prov, som dessutom visade förhöjt antal vita blodkroppar. Patienten remitterades till ett universitetssjukhus. Hade […]

Opererade svår knäskada utan röntgenundersökning – missade fraktur

Den 15-årige pojken kom till sjukhuset med en sårskada vid vänster knäled efter en olycka med en gräsklippare. Ortopeden beslutade att revidera såret utan föregående röntgenundersökning. Vid sårrevisionen genomfördes en manuell och okulär besiktning av knäleden men ingen genomlysning. En röntgenundersökning efter operationen visade en fraktur, vilket ledde till ytterligare en operation. Pojkens pappa anmälde […]

»Borde uteslutit andra orsaker till besvären innan han bedömde dem som psykiska«

Den 57-årige mannen sökte den 3 januari 2005 vårdcentralen på grund av besvärlig hosta sedan två veckor. Distriktsläkaren bedömde att det rörde sig om en luftrörsinfektion och ordinerade antibiotika. Patienten återkom akut den 9 januari. Hans hosta hade förbättrats, men han hade fått sömnbesvär. Det framkom att han hyperventilerade då han lade sig ner, och […]

Ett tack till Läkartidningens granskare!

Ladda ner pdf, klicka på knappen uppe till höger.

»Äldrevården säkras inte genom utvalda indikatorer«

Kvalitetsregister för äldrevården ska tas fram, enligt den nationella strategi som Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram tillsammans med Socialstyrelsen, se artikel ovan. Gunnar Akner var redaktör för SBU-rapporten Evidensbaserad äldrevård, 2003, som visade att det i stor utsträckning saknas evidens för behandling av äldre över 75 år. Samtidigt upptar vården av multisjuka äldre […]

Var tredje säger att deras klinik inte kan uppfylla garantin

Den slutsatsen drar Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm av en webbpejling bland medlemmarna, där nästan hälften av dem som svarat inte tycker att de fått tillräckligt med information/kunskap för att kunna förklara reglerna för sina patienter. I slutet av november mailade Läkarförbundet ett antal frågor om vårdgarantin till sina medlemmar. Det är ingen enkät som […]

Sjukvården utlovar öppna kvalitetsjämförelser

Jämförelserna ska baseras på nationella kvalitetsindikatorer som Socialstyrelsen enligt uppdrag från regeringen ska ha tagit fram senast i juni 2006. I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 6 december skriver Håkan Sörman, VD, Sveriges Kommuner och Landsting och Kjell Asplund, generaldirektör för Socialstyrelsen: »Patienterna måste få bättre insyn i sjukvården för att kunna värdera olika […]

»Chefskontrakten bör skrivas om«

Stockholms läkarförening erbjuder Ulrik Ringborg sitt stöd, men föreningen tar inte ställning i själva konflikten mellan onkologkliniken och sjukhusledningen, säger Thomas Flodin. Apropå fredagens öppna protestbrev mot sjukhusledningen säger han att det vore olyckligt om konflikten leder till en hårdare tillämpning av kravet på lojalitet i chefskontrakten på Karolinska Universitetssjukhuset. Enskilda medlemmar i läkarföreningen har […]

Nytt pensionsavtal för landstingsanställda läkare

– Ett flexibelt system som fungerar för alla generationer. Så betecknar Åsa Forsberg, förbundsjurist och Läkarförbundets representant i Offentliganställdas förhandlingsråd, det nya pensionsavtalet. Åsa Forsberg säger att avtalet är bra för dem som är äldre och snart går i pension, eftersom det finns garantiregler som innebär att beräkningar inför pensionen kan göras från både det […]

Sjukvårdsparti ställer upp i riksdagsvalet

– Vi måste tillföra mer resurser om vi inte ska hamna i ett läge där vi måste avstå från vissa behandlingar av kostnadsskäl, säger Kenneth Backgård, partiledare i Sjukvårdspartiet i Norrbotten och ordförande i det nya partiets interimsstyrelse. Kenneth Backgård säger att Sjukvårdspartiet inte tror på skattehöjningar, inte sänkningar heller för den delen, utan att […]

»Vi trodde att UDs krisledning skulle stabiliseras«

Det säger Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund om den kritik som har riktats mot Socialstyrelsen i den så kallade Katastrofkommissionens rapport. Själv såg han nyheterna på annandagens kväll 2004 och ringde då Per Kulling, chefen för Socialstyrelsens enhet för krisberedskap (EKB). De fick då klart för sig att UD hade krisledningsansvaret, också för hälso- och sjukvårdsfrågor, […]

Klinikchef sparkad för illojalitet

– Min närmaste chef, divisionschefen, har inte förtroende för mig. Vi har haft en konflikt där mina närmaste sektionschefer dragit fram de svårigheter vi har (inom cancervården, red anm) och menat att de går tillbaka till divisionschefen och begärt att han ska bli entledigad. Där det gäller verksamhetsfrågor har jag ställt mig bakom dem, men […]

Försäkringskassan vill avskeda Elinder

Barnläkaren Leif Elinder, som kanske är mest känd för att tillsammans med sociologen Eva Kärfve begärt ut Christopher Gillbergs forskningsmaterial om ADHD/Damp, arbetar sedan ett par år tillbaka halvtid som försäkringsläkare i Uppsala. Men Försäkringskassan är inte nöjd med Leif Elinders insatser och vill nu säga upp honom på grund av personliga skäl. – Vi […]

Datortomografi vid hjärnskakning frigör tusentals sängplatser

Varje år tar akutsjukvården emot nästan 17000 patienter med hjärnskakning. Det vill säga att de drabbas av slag mot huvudet som leder till kortvarig medvetslöshet och/eller amnesi. Vid 8 procent av fallen åtföljs hjärnskakningen av en blödning i huvudet och ungefär ett fall av hundra kräver neurokirurgiskt ingrepp. Gängse behandling idag är att lägga in […]

Chefredaktören för Islands läkartidning får sparken

Det var en rörig process som ledde till att den isländska läkartidningens chefredaktör sedan 12 år, Vilhjálmur Rafnsson, fick sparken. Den startade med att Læknabladid i september publicerade en artikel skriven av Jóhann Tómasson, läkare vid Landspitali universitetssjukhus i Reykjavik (Læknabladid 2005;91: 692). Artikeln innehöll stark kritik mot att sjukhuset låtit Kári Stefánsson, mest känd […]

Internmedicinare gav två gånger för hög dos Innohep – kvinna avled

Det var Socialstyrelsen som anmälde internmedicinaren. Bakgrunden var att den 59-åriga kvinnan 2001 genomgått en lever-, pankreas- och tunntarmstransplantation. Efter detta hade hon kvarvarande morfinkrävande buksmärtor. 2003 behandlades hon med Waran på grund av djup ventrombos i höger arm. Den 22 november 2004 kom patienten in akut med buksmärtor till medicinkliniken vid ett universitetssjukhus. Hon […]

»Insåg inte att pojken löpte risk att insjukna med allvarliga följder av sin nydebuterade diabetes«

Socialstyrelsen anmälde doktorn för att inte ha utrett pojken med symtom på diabetes mellitus. Pojken uppgav vid sitt besök hos doktorn den 3 augusti att han sedan två veckor upplevde ökad törst och kissade omkring fem liter per dygn. I journalanteckningen finns inte noterat något status utan endast bedömning »diabetes insipidus, annat?« Som åtgärd anges […]

Ingen uppföljning trots två incidenser med fetal bradykardi och primär värksvaghet

Den 23-åriga kvinnan kom en morgon i graviditetsvecka 40 + 4 till förlossningskliniken med vattenavgång och värkar. CTG-övervakningskurvan var vid inläggningen helt normal. Förlossningen gick långsamt framåt. Kl 15.45 registrerades med CTG en tio minuter lång nedgång av barnets hjärtljud till 80 slag/minut. Övervakning skedde även med STAN där man registrerar fostrets EKG via en […]

Diagnosen malignt melanom fördröjdes ett år – patientens prognos försämrades sannolikt

En 61-årig kvinna hade sökt på en vårdcentral på grund av en växande hudförändring. Den opererades bort och skickades till ett laboratorieföretag för analys. Patologen granskade preparatet och ställde i ett utlåtande diagnosen godartat junction nevus. Vid kontroll på vårdcentralen cirka ett år senare fann man en tillväxt i operationsärret vilket föranledde en ny operation. […]

Järninfusioner minskar symtomen vid restless legs

–Effekten är utomordentligt god, snabbt insättande och långverkande, och biverkningarna är ringa, säger Lena Leissner, överläkare på neuroklinikens sömnenhet vid Universitetssjukhuset i Örebro, som presenterade studien vid riksstämman. I multicenterstudien, som var randomiserad och dubbelblind, fick sammanlagt 60 patienter i Avesta, Örebro och Göteborg intravenöst järn (29 stycken) eller placebo (31 stycken). Patienterna tankades med […]