Apoteket lovar ge bättre service

Apoteket lovar att följa regeringens uppmaning att förbättra tillgängligheten. Det ska ske genom ökat öppethållande, minskade kötider, fler apotek och nya distributionsformer. Apotekets VD Stefan Carlsson sa förra veckan att han vill att Apoteket utvecklas som »första länk i vårdkedjan« för att avlasta sjukvården. Enligt Stefan Carlsson har Apoteket redan idag tydliga regler för produktneutralitet, […]

Domen »en seger«, enligt vårdministern

– Min bedömning är att apoteksmonopolet blir kvar, men vi måste göra en del anpassningar av regelverket, sa vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson. – Jag är glad att vi kan fortsätta med apoteksmonopolet. Det är en seger för vårt svenska sätt att hantera läkemedel. Systemet måste anpassas För att all diskriminering ska kunna uteslutas måste […]

Läkarförbundet hoppas att apoteksmonopolet avskaffas

EG-domstolen konstaterar i sin dom den 31 maj att det svenska apoteksmonopolet så som det nu är utformat strider mot gemenskapsrätten. Men domens konkreta betydelse för monopolets framtid är oklar. Läkarförbundet är negativt till monopolet och hoppas att domen kommer att öppna för konkurrens. –Domen öppnar för olika tolkningar, men vi agerar inte, vi väntar […]

Åklagaren yrkar på böter och villkorlig fängelsedom

Genom att sätta en grundlagsskyddad rättighet ur spel har de åtalade riskerat att åsamka hela samhället skada. Det hävdade Kerstin Skarp, vice överåklagare, under sin slutplädering i den s k Gillberg-affären. Åtalet handlar i grunden om att Christopher Gillberg vägrat lämna ut handlingar i ett forskningsprojekt om ADHD/DAMP, i enlighet med domslut i kammarrätten. –Beträffande […]

Professorer vittnade till Gillbergs försvar

Martin Ingvars inställning till ett utlämnande av det material som rättegången gällde var, som han själv uttryckte det, »solklar«. – Den typen av data kan man absolut inte lämna ut. Och oavsett vem som formellt sett äger materialet, forskaren eller universitetet, så är det forskarens skyldighet att tillse att sekretessen upprätthålls, sade Martin Ingvar, som […]

88 läkare med rätt att skriva rättsintyg sökes

I mars tog riksdagen en ny lag gällande utfärdande av rättsintyg (LT nr 11, 2005), som från och med 2006 ger Rättsmedicinalverket (RMV) huvudansvaret. Verket förfogar i dag över ett 30-tal anställda rättsläkare. Nu ska RMV knyta ytterligare 88 läkare till sin verksamhet. – Läkarna ska inte vara anställda hos oss utan uppdragstagare och det […]

Minskad antibiotikaanvändning men oroande ökning av MRSA

Den totala antibiotikaförbrukningen i Sverige har på nio år, fram till och med 2004, sjunkit från 17,3 till 14,6 definerade dygnsdoser per dygn/1000 invånare. Det framgår i en gemensam rapport (SWEDRES/SVARM 2004) från Smittskyddsinstitutet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och nätverket STRAMA. Sverige har därmed den lägsta användningen av antibiotika av samtliga nordiska länder. Den tydligaste minskningen […]

Krav på fem miljarder till landstingen

Sjukskrivningsprogrammet, som är på remiss till den 17 juni, ger 30 förslag till läkarstöd och ekonomiska drivkrafter för att skapa de rätta förutsättningarna vid sjukskrivning och rehabilitering, bland annat följande: Information om läkarnas roll Stärk sjukskrivningsstödet för behandlande läkare med riktlinjer och sjukskrivningskommittéer till en kostnad av 50 miljoner kronor. Landstingsledningen bör förtydliga att sjukskrivningsarbetet […]

Oförändrad avgift för pensionärerna

Centralstyrelsen fick dra tillbaka sin proposition att alla medlemmar över 70 år respektive alla över 60 år med avslutad yrkesverksamhet ska betala 20 procent av förbundsavgiften i stället för, som i dag, 10 procent. Tillbakadragandet skedde sedan Barbro Westerholm som representant för Samfundet äldre läkare, SÄL, pläderat för att förbundsavgiften för de äldre bör fortsätta […]

Motion till stöd för anmälda läkare

Sylf har räknat ut att varje läkare statistiskt sett kommer att bli anmäld tre gånger under sitt yrkesliv. I en motion till fullmäktigemötet yrkade Sylf att Läkarförbundet verkar för att arbetsgivarna erbjuder alla läkare som anmäls i tjänsten möjlighet att bearbeta anmälan under arbetstid. Fullmäktige biföll motionen.LT

Fler politiskt aktiva läkare, hoppas MSF

–Läkare är ofta aktiva i vårdfrågor som experter, men det är en begränsad plattform. Ett ökat partipolitiskt engagemang skulle underlätta att få gehör, ansåg Hanna Åsberg, MSF. Hon fick stöd av den politiska veteranen Barbro Westerholm, med elva riksdagsår bakom sig: –Jag har sett hur viktigt det är att det finns en mottagningsapparat i riksdagen […]

Lång debatt ledde till enhälligt beslut

Debatten inleddes med en utförlig redogörelse från förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm om den historiska och ekonomiska bakgrunden till förslaget. Hon framhöll bla att den minskande upplagan och de sviktande annonsintäkterna radikalt försämrat de ekonomiska förutsättningarna. –Jag tror att en förändring till medlemstidning är enda sättet att säkra Läkartidningens framtid. Och då är det bättre att […]

»Sund finans« motiverade höjning av medlemsavgiften

Förbundets nyblivna VD Catarina Andersson Forsman erinrade om det uppdrag hon fått – att göra en verksamhetsöversyn för förbundets kansli. Målsättningen är att vända nuvarande underskott till ett nollresultat 2008. Hon betonade den stora ekonomiska risk man tagit genom att förlita sig på Läkartidningens intäkter och utvecklingen av det finansiella kapitalet. Det scenario som man […]

Behoven ska styra, inte vinstintresset

–Det är inte säkert att entreprenörer alltid är bättre, men de har bidragit till att vi har lärt oss mer, något som hela systemet kan dra nytta av, framhöll statsrådet Johansson, som dock inte ville ange någon optimal andel entreprenörer i vården. Hon ville också lyfta fram ledarskapets betydelse. Erfarenheterna visar att där man lyckats […]

Livlig diskussion om ledarskap

Johan Zelano, MSFs förre ordförande, ansåg att fakulteternas ledarskapsutbildning fokuserar för mycket på personlig utveckling i den lilla gruppen och för lite på ledarskap i större administrativa sammanhang. Ellen Liedstrand berättade att MSF planerar ledarskapskurser för i första hand aktiva inom MSF och efterlyste ekonomiskt stöd från moderförbundet. Anders Wennerberg från Stockholms läkarförening menade att […]

Samarbete om primärvårdsmodell

–I höst presenterar vi en ny primärvårdsmodell i samarbete med andra vårdförbund inom SACO, lovade Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm i sitt tal på fullmäktigemötet. Hon sa att även om förbundet förespråkar att alla ska ha tillgång till familjeläkare betyder det inte att läkaren ensam måste ta hand om alla patientproblem. Andra yrkeskompetenser kan komma […]

Vägledning för fötroendevalda tas fram

Sylfs enkät från hösten 2004 som visade brist på tid, kunskaper, engagemang och framgång i det fackliga arbetet (se sidan 1714 i denna tidning) genomsyrade motionerna. Ingen bör jobba fackligt på heltid I den första noterar Sylf att eftersom den fackliga arbetstiden inte är reglerad finns det personer i förbundet som jobbar fackligt på heltid. […]

Nya styrelsen: mer jämställt kan det inte bli

När Läkarförbundets fullmäktige förra året valde Eva Nilsson Bågenholm till ordförande konstaterades att det tagit förbundet 101 år att välja en kvinnlig läkare till den posten. Men trots att förra årets fullmäktigemöte ägnade stor uppmärksamhet åt jämställdhetsfrågor gick man därifrån med en styrelse bestående av nio män och fem kvinnor samt Johan Zelano adjungerad för […]

Personliga motsättningar banade väg för åtal

Åtalen vid Göteborgs tingsrätt gäller tjänstefel genom att åsidosätta vad som gäller vid myndighetsutövning. Men i grunden finns det starka personliga motsättningar mellan flera av de inblandade. Till viss del gäller det inom universitet, men framför allt mellan professor Christopher Gillberg och barnläkaren Leif Elinder i Uppsala och sociologen Eva Kärfve i Lund. Vid rättegången […]

Besviken Christopher Gillberg lägger skulden på arbetsgivaren

Istället för att universitetsledningen gav ett klart besked om äganderätten till forskningsmaterialet i Göteborgsstudien rörande ADHD/DAMP, och själv tog ansvar för att eventuellt bryta den till patienterna utlovade sekretessen, så hängde den ut Christopher Gillberg i medierna. Dessutom spreds en mängd myter från en avdelningschef på rektorsämbetet, såsom att materialet låg förvarat i ett säkert […]