Hjärntumör, inte katarakt, bakom synnedsättning – ögonläkaren borde ha gjort synfältsprövning

Den 57-årige mannen uppsökte den 11 juni en optiker på grund av synförsämring. Optikern remitterade honom vidare till en akutmottagning och angav i remissen: »P upplever markant synförsämring ca 2 mån. Bilden P upplever verkar inte hel (fattas delar) enl. P. Tacksam för snabb kontroll.« Patienten undersöktes senare samma dag av ögonläkaren. Denne bedömde att […]

»Allvarligaste felet är att inte punktion beställdes«

Den 42-åriga kvinnan sökte allmänläkaren vid ett sjukhus den 22 mars 2004 på grund av en nytillkommen knöl i höger bröst. Hon var gravid i vecka 30. I journalanteckningen framkom att hon inte hade bröstcancer i släkten och att hon hade känt knölen i en vecka. Vid undersökning fanns en knappt ärtstor förändring i det […]

Överdoserade epilepsimedicin till 1-åring

Pojken hade återkommande ryckningar i kroppen, men fungerade i övrigt normalt och var fullt kontaktbar mellan episoderna. EEG-undersökning under sömn visade fynd förenliga med primärt generaliserad epilepsi, och den 27 oktober 2004 ordinerade barnmedicinare A Ergenyl droppar 200 mg/ml. Han upprättade doseringsschema för behandling med Ergenyl mixtur 60 mg/ml med startdosen 1 ml x 2 […]

Mer accepterat att göra fel med nya lagen

En tid efter att man började samla och analysera avvikelserapporter stod det klart att de flesta fel rör medicineringen. När personalen intervjuades framkom att det uppfattades som legitimt att störa den som portionerar ut medicinen. – Medicinrummet fungerade som en mötesplats. Det var en brist i säkerhetskulturen. Därför tryckte vi upp »Vill inte störas«-skyltar, som […]

Fler svenskar på utländska läkarutbildningar

Det visar en enkätstudie som Socialstyrelsen låtit göra bland utlandsstuderande som får svenska studiemedel. Orsakerna till ökningen tros vara flera. Sedan 1989 ges studiemedel för utlandsstudier. Antagningspoängen i Sverige är höga. Och genom EUs läkardirektiv är det för läkare utbildade i ett EU/EES-land en enkel procedur att få svensk legitimation. Ungefär hälften av de 650 […]

Olika stort fackligt inflytande när arbetstider ses över

De tre stora arbetsgivarna är först ut med att se över läkarnas jourarbetstid. Den konkreta orsaken till översynen är att landstingen senast den 1 januari 2007 ska börja tillämpa den nya arbetstidslagens bestämmelser om 11 timmars dygnsvila och maximalt 48 timmars arbetsvecka. Bakom förändringen står EUs arbetstidsdirektiv, som egentligen gäller i Sverige sedan många år. […]

Rapporteringsplikt i Danmark sätter patientsäkerheten i fokus

Förr ägnades avvikelser inte någon stor uppmärksamhet på danska sjukhus. Att de förekom och ledde till komplikationer visste de flesta. Men det fanns inget system för att rapportera dem, och få hade modet att upplysa om fel de varit med om, eftersom det kunde leda till sanktioner. Klagomål från patienter var en av de viktigaste […]

Bjudresa till Italien granskas av åklagare

Det var läkemedelsbolaget Pfizer som för två år sedan bjöd vårdpersonalen på en resa till Rom, men enligt statsåklagare Nils-Eric Schultz vid åklagarmyndigheten i Stockholm var gratisresan inte befogad. – Resan hade inte något vettigt program, och därför fanns det inget skäl att åka, säger Nils-Eric Schultz, som nu inlett en förundersökning kring resan. Vårdpersonalen, […]

Remisskrav infört i Frankrike

Franska invånare har ofta en familjeläkare i form av en privatpraktiserande allmänläkare, men det har alltid gått att söka direkt till specialistvården oavsett om den är offentlig eller privat. Men nu vill regeringen skapa bättre ordning i vårdprocessen. Liksom vid en rad andra reformer under de senaste åren handlar det om att försöka stoppa en […]

Generisk förskrivning övervägs

Utredningen ska vara klar till årsskiftet och ska om fördelarna överväger innehålla förslag till förändring. Resultatet kan huvudsakligen utmynna i ett av tre alternativ: Ingen förändring. Generisk förskrivning ersätter dagens utbytbarhet. Generisk förskrivning införs vid sidan av utbytbarheten. Läkemedelsverket har nyligen skickat ut en remiss till ett 50-tal instanser, däribland Läkarförbundet. Verket anser i remissen […]

Frånvaro av toraxkirurgisk backup på sjukhuset ökar inte riskerna vid ballongvidgningar

Jörg Carlsson är en av forskarna bakom en studie på tyska data som presenterades på europeiska hjärtläkarkongressen. Studien omfattar över 30000 ballongvidgningar (PTCA, perkutan transluminal koronarangioplastik) på tyska sjukhus under 2003. Drygt hälften gjordes på sjukhus utan toraxkirurgisk backup på plats och knappt hälften med. – Det fanns ingen skillnad i vare sig dödlighet eller […]

Viss vinstutdelning blir möjlig vid sjukhusentreprenader

Idag står de vinstdrivande bolagen för ökningen bland de privata vårdgivarna. Och Ylva Johansson vill se fler nya ideella aktörer. – Nu får de en aktiebolagsform som underlättar deras verksamhet. Den nya bolagsformen är anpassad för verksamheter utan vinstsyfte. Samtidigt tillåter den en viss vinstutdelning, statslåneräntan plus en procentenhet av vad aktieägarna tillskjutit får delas […]

»Gynekologisk bedömning bör erbjudas frikostigt till yngre kvinnor med akuta buksmärtor«

Den 21-åriga kvinnan födde barn i februari 2004. Den 23 januari 2005 sökte hon akut vid ett universitetssjukhus på grund av smärtor nedtill i buken. Tillståndet bedömdes bero på brusten äggstockscysta och hon fick åka hem. Tolv timmar senare återkom hon till sjukhuset på grund av fortsatta buksmärtor. Man beslutade om remiss till gynekologisk undersökning […]

»Två distriktsläkare beskrev symtomen men förstod inte att patienten hade infektiös tenovaginit«

Kvinnan uppsökte den 7 juni 2004 vårdcentralen på grund av värk över vänster handrygg med svullnad och värk över långfingret och förhöjd temperatur. Distriktsläkare X misstänkte infektion i fingret och ordinerade antibiotika. Patienten kom tillbaka fyra dagar senare och undersöktes då av Y. Hon hade kontinuerligt haft feber upp emot 39 grader, som nu sjunkit […]

Kvinna avled av akut läkemedelsförgiftning efter att ha fått stora doser dextropropoxifen

Den 35-åriga kvinnan led av läkemedelsmissbruk och hittades död i sin bostad den 20 mars 2004. Efter rättsmedicinsk utredning gjorde rättsläkaren bland annat följande bedömning. Vid obduktionen av kvinnan påvisades inte några skador som skulle kunna förklara dödsfallet. Blödningarna i pannregionen kan ha uppkommit på grund av fall, stöt mot ett föremål eller slag, dock […]

Reagerade inte på balansstörningar och såg inte till att skiktröntgen genomfördes

Den 44-årige mannen var tidigare frisk. Den 28 januari 2004 sökte han vid vårdcentralen för nedstämdhet. Bedömningen var depression. Behandling med antidepressiva medel sattes in. Den 12 februari kom han tillbaka till vårdcentralen med fortsatta besvär och suicidtankar. Han remitterades akut till en psykiatrisk klinik, där han blev inlagd. På grund av platsbrist överfördes han […]

Läkarförbundet förordar generisk förskrivning

– Förut tyckte vi det var helt fel väg att gå, men den generiska substitutionen har betytt så mycket extraarbete, så då har man tyckt att man kan gå hela vägen till generisk förskrivning, säger ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Extraarbetet är att ta hand om den återrapportering av utbytta läkemedel som kommer från apoteket och […]

Erektil dysfunktion kan tyda på hjärt-kärlsjukdom

Det har länge varit känt att riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdomar och för erektila störningar till stora delar sammanfaller. Man vet också att upp till hälften av de män som haft hjärtinfarkt eller angina pectoris har någon form av erektil störning. Men enligt den ännu opublicerade studien skulle det alltså kunna vara tvärtom också, så att den […]

Homosexuella som tar allt större risker
bidrar till ökning av infektionssjukdomar

Smittskyddsinstitutets rapporter om incidensen av sexuellt överförda infektioner ger en mörk bild. Enligt siffror från avdelningen för epidemiologi har antalet fall för samtliga stora grupper av dessa sjukdomar ökat under 2000-talet. Ökningstakten för antalet anmälda gonorréfall bröts 2004 efter en stigande kurva under åtta år, och antalet syfilisfall är första halvåret 2005 lägre än motsvarande […]

Patientstudie ger hopp om framtida bot mot HIV-infektioner

Hos HIV-smittade finns vilande virus gömda i vissa av immunförsvarets T-celler, de sk CD4+ T-cellerna, och de kan på så vis under mycket lång tid cirkulera i kroppen och vänta på att aktiveras av något agens. Då startar produktionen av nya virus. Virus i T-cellerna kan inte angripas farmakologiskt och de har, sedan man insåg […]