Fler politiskt aktiva läkare, hoppas MSF

–Läkare är ofta aktiva i vårdfrågor som experter, men det är en begränsad plattform. Ett ökat partipolitiskt engagemang skulle underlätta att få gehör, ansåg Hanna Åsberg, MSF. Hon fick stöd av den politiska veteranen Barbro Westerholm, med elva riksdagsår bakom sig: –Jag har sett hur viktigt det är att det finns en mottagningsapparat i riksdagen […]

Lång debatt ledde till enhälligt beslut

Debatten inleddes med en utförlig redogörelse från förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm om den historiska och ekonomiska bakgrunden till förslaget. Hon framhöll bla att den minskande upplagan och de sviktande annonsintäkterna radikalt försämrat de ekonomiska förutsättningarna. –Jag tror att en förändring till medlemstidning är enda sättet att säkra Läkartidningens framtid. Och då är det bättre att […]

»Sund finans« motiverade höjning av medlemsavgiften

Förbundets nyblivna VD Catarina Andersson Forsman erinrade om det uppdrag hon fått – att göra en verksamhetsöversyn för förbundets kansli. Målsättningen är att vända nuvarande underskott till ett nollresultat 2008. Hon betonade den stora ekonomiska risk man tagit genom att förlita sig på Läkartidningens intäkter och utvecklingen av det finansiella kapitalet. Det scenario som man […]

Behoven ska styra, inte vinstintresset

–Det är inte säkert att entreprenörer alltid är bättre, men de har bidragit till att vi har lärt oss mer, något som hela systemet kan dra nytta av, framhöll statsrådet Johansson, som dock inte ville ange någon optimal andel entreprenörer i vården. Hon ville också lyfta fram ledarskapets betydelse. Erfarenheterna visar att där man lyckats […]

Livlig diskussion om ledarskap

Johan Zelano, MSFs förre ordförande, ansåg att fakulteternas ledarskapsutbildning fokuserar för mycket på personlig utveckling i den lilla gruppen och för lite på ledarskap i större administrativa sammanhang. Ellen Liedstrand berättade att MSF planerar ledarskapskurser för i första hand aktiva inom MSF och efterlyste ekonomiskt stöd från moderförbundet. Anders Wennerberg från Stockholms läkarförening menade att […]

Samarbete om primärvårdsmodell

–I höst presenterar vi en ny primärvårdsmodell i samarbete med andra vårdförbund inom SACO, lovade Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm i sitt tal på fullmäktigemötet. Hon sa att även om förbundet förespråkar att alla ska ha tillgång till familjeläkare betyder det inte att läkaren ensam måste ta hand om alla patientproblem. Andra yrkeskompetenser kan komma […]

Vägledning för fötroendevalda tas fram

Sylfs enkät från hösten 2004 som visade brist på tid, kunskaper, engagemang och framgång i det fackliga arbetet (se sidan 1714 i denna tidning) genomsyrade motionerna. Ingen bör jobba fackligt på heltid I den första noterar Sylf att eftersom den fackliga arbetstiden inte är reglerad finns det personer i förbundet som jobbar fackligt på heltid. […]

Nya styrelsen: mer jämställt kan det inte bli

När Läkarförbundets fullmäktige förra året valde Eva Nilsson Bågenholm till ordförande konstaterades att det tagit förbundet 101 år att välja en kvinnlig läkare till den posten. Men trots att förra årets fullmäktigemöte ägnade stor uppmärksamhet åt jämställdhetsfrågor gick man därifrån med en styrelse bestående av nio män och fem kvinnor samt Johan Zelano adjungerad för […]

Personliga motsättningar banade väg för åtal

Åtalen vid Göteborgs tingsrätt gäller tjänstefel genom att åsidosätta vad som gäller vid myndighetsutövning. Men i grunden finns det starka personliga motsättningar mellan flera av de inblandade. Till viss del gäller det inom universitet, men framför allt mellan professor Christopher Gillberg och barnläkaren Leif Elinder i Uppsala och sociologen Eva Kärfve i Lund. Vid rättegången […]

Besviken Christopher Gillberg lägger skulden på arbetsgivaren

Istället för att universitetsledningen gav ett klart besked om äganderätten till forskningsmaterialet i Göteborgsstudien rörande ADHD/DAMP, och själv tog ansvar för att eventuellt bryta den till patienterna utlovade sekretessen, så hängde den ut Christopher Gillberg i medierna. Dessutom spreds en mängd myter från en avdelningschef på rektorsämbetet, såsom att materialet låg förvarat i ett säkert […]

Sylf-enkät avslöjar brist påfacklig tid och facklig utbildning

Uppgifterna baseras på en enkät som Sylf genomförde under senhösten 2004. Sylfs kanslichef Jan Larsson säger att han egentligen inte är så förvånad över enkätsvaren sedda var för sig. – Men litet överraskande var kanske att den samlade svarsbilden gav ett så pass dystert intryck. Man får en stark känsla av att det gäller att […]

Läkartidningen får ny chefredaktör

Läkarförbundet har tillsatt Jonas Hultkvist som ny chefredaktör för Läkartidningen med tillträde den 1 september 2005. Han efterträder Kristina Räf som går i pension. – Jonas Hultkvists bakgrund och tidningserfarenhet kommer väl till pass i vår utveckling av tidningen, säger Catarina Andersson Forsman, VD i Läkarförbundet. Jonas Hultkvist har arbetat med dagspress, månadsmagasin och TV. […]

Norska läkare nöjda med ny sjukskrivningspraxis

När läkarna förra året skulle fås att ändra sin sjukskrivningspraxis möttes det av väldigt stor skepsis från de norska läkarna, berättar Kjell Maartmann Moe, ordförande i APLF, Alment praktiserende lægers forening. Man upplevde att Trygdeetaten (norska motsvarigheten till försäkringskassan, tidigare Rikstrygdeverket) hade krävt väldigt många läkarintyg genom åren, intyg som inte användes. Läkarna var trötta […]

»Arbetet har blivit lättare«

Det är lättare på det sättet att andra har blivit ansvariga. Jag tycker inte det är mycket extra arbete. Jag har tänkt väldigt mycket så här tidigare men saknat stöd från samhället. Tidigare var det alldeles för lätt för arbetsgivaren att säga till patienten »Du är sjuk, håll dig undan tills du är frisk«, menar […]

»Läkarna var sista pusselbiten«

På uppdrag av Trygdeetaten, den norska försäkringskassan, har Leif Moland följt arbetet med att få med läkarna i den förändrade sjukskrivningsprocessen. »Med legene på laget« heter rapporten, som kom i januari. Hur stor roll läkarnas ändrade attityd har spelat går inte att säga. Han uttrycker det hellre som att läkarna var den sista pusselbiten. – […]

Svenska försäkringskassan åker på studiebesök till Norge

Vi åker dit för att prata med dem om vilka erfarenheter de gjort och se om vi kan lära oss något, säger Siwert Gårdestig, chef för avdelningen Sjukförmåner på försäkringskassan. – Vi är nyfikna på hur förutsättningarna i systemet överensstämmer med de svenska. Kan man vänta sig samma effekter här? Kan det vara intressant att […]

Nu jobbar norrmännen trots att de är sjuka

Efter det att sjukfrånvaron ökat under hela 1990-talet lanserade den norska regeringen år 2001 en typ av samarbetsavtal under namnet »Inkluderande arbetsliv«. Syftet med de sk IA-avtalen mellan staten och arbetsgivare och arbetstagare på enskilda arbetsplatser var att underlätta för anställda att arbeta även om de inte är helt friska. Avtalen innebär särskilda förpliktelser för […]

Ny nationell konferens om patientsäkerhet hålls i höst hålls i september

I det seminariet, som är ett av många, beskrivs den teoretiska bakgrunden till risk- och orsaksanalyser. Där redovisas ett utbildningsprogram för hälso- och sjukvård och praktiska råd om hur det ska användas. I ett uppföljningsseminarium diskuteras illustrativa exempel från enskilda patientfall och organisationer. Praktiska övningar genomförs. Konferensen är den andra i sitt slag och hålls […]

Vållande till annans död eller justitiemord?

Den 25 mars 2004 blev psykiater J instämd till tingsrätten för påstått grovt vållande till annans död. Dödsfallet inträffade natten mellan den 25 och 26 augusti 1999. Psykiater J hade vid 17-tiden den 25 augusti 1999 bedömt att P, en man född 1980, inte uppfyllde kriterierna för tvångsintagning enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Följaktligen […]

GAF-skalan inom psykiatrin – kejsarens nya kläder?

Om man har en skattningsskala för hur kallt man tror att människor tycker att det är vid olika temperaturer och jämför skattningarna med motsvarande avlästa temperaturer, kan man med cirkelresonemang och statistisk okunskap få fram fina »korrelationer« som man tycker »validerar« skattningsskalan. Sedan tar man medelvärdena (!) av folks skattningar på olika orter i Sverige […]