Nytt register öppnar för genetisk screening

Barn och ungdomar med kardiomyopatier är en så pass liten patientgrupp att det behövs en centraliserad insamling av patientdata för att utveckla möjligheten till exempelvis genetisk screening. Överläkare Daniel Holmgren på Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, har därför tagit initiativ till ett svenskt register för kardiomyopatier bland barn och ungdomar i åldrarna […]

Läkares slarv bakom nyordning för rättsintyg

Trots att Socialstyrelsen 1997 kom med allmänna råd för rättsintyg har intygens kvalitet inte förbättrats nämnvärt, menar de instanser som uttalat sig i en översyn som Justitiedepartementet genomfört. Läkare uppges använda medicinska termer utan ytterligare förklaringar, torgför spekulativa formuleringar, brister i enhetlig struktur på intygen etc. Nu vill regeringen att endast särkilt utbildade läkare ska […]

Anlag för plötslig hjärtdöd kan upptäckas med genetisk screening

Den vanligaste formen av ärftlig kardiomyopati, hypertrof kardiomyopati, har en prevalens på 200 per 100 000 individer, visar studier från USA. Och till skillnad från en del andra genetiska sjukdomar, exempelvis Huntingtons sjukdom, har vetskapen om ärftliga anlag för kardiomyopati ett profylaktiskt värde. Fall av plötslig hjärtdöd skulle kunna förhindras genom exempelvis en förändrad livsstil […]

De vanligaste myterna om sjukskrivning

Kristina Alexanderson kommenterar utbredda föreställningar som det inte finns vetenskapligt belägg för, men som ibland styr läkares agerande: »Om inte jag sjukskriver går patienten bara till en annan läkare och blir sjukskriven där.« – Det finns inget vetenskapligt underlag för det. Vi vet inte om det stämmer och i så fall hur många det handlar […]

Strokeenheter prioriteras i förslag till nya riktlinjer

Den senaste kartläggningen av strokesjukvården i landet gjordes 2003, och den visar att allt fler landsting erbjuder vård vid speciella strokeenheter. Men det finns stora regionala skillnader; i exempelvis Västerbotten, Kronoberg och Halland får över 90 procent av patienterna vård vid strokeenheter, medan motsvarande siffra i bland annat Norrbotten är knappt 40 procent. Remissupplagan till […]

ST-tjänster ska styras centralt

De ST-medel som idag fördelas centralt räcker inte till alla befintliga ST-tjänster i Stockholm. Många finansieras istället genom underskott i klinikbudgeten. Det gäller ungefär hälften av Karolinska Universitetssjukhusets ST-läkare, uppskattar Sara Banegas. Och då blir det inte tillräckligt med pengar för handledning och kurser. Utbildningskvaliteten blir lidande. Vi misstänker att man överutbildar inom vissa specialiteter. […]

S, v och mp föreslår ny stopplag

Offentliga sjukhus som överlämnas eller redan har överlämnats i privat drift ska inte längre få ta emot patienter med privat finansiering vid sidan om sitt offentliga uppdrag. De entreprenörer som övertagit driften av sådana sjukhus ska heller inte få dela ut vinst. Undantag görs för entreprenörer som redan har ett gällande driftavtal, så länge avtalet […]

»Tack för att du finns«

Orden kommer från Kerstin Pettersson, barnmedicinare i Piteå. Uttalandet gör hon som kollegial rådgivare i ett nätverk där läkare stödjer läkare. Hon har varit med sedan starten 1998. Under det första året kontaktades hon 25 gånger av behövande kollegor. Idag är siffran lägre men hon är övertygad om att det kollegiala nätverket behövs. När hon […]

Läkare stödjer läkare i kollegialt nätverk

Det poängterades av många läkare i en kartläggning om arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland personalen i sjukvården. – Det är fortfarande problem, men det har på sina håll blivit betydligt bättre, säger en av forskarna bakom kartläggningen, Inger Löfvander på Läkarförbundet. Förbättringarna tror hon beror på flera saker. En orsak är att de yngre läkarna söker […]

Myter styr sjukskrivningspraxis

Så kan man sammanfatta den rapport som Kristina Alexanderson, professor vid Sektionen för personskadeprevention vid Karolinska institutet, presenterade nyligen. Hon har på uppdrag av Socialdepartementet lett en kartläggning av problemen i sjukvårdens hantering av patienters sjukskrivning. Förutom intervjuer och en enkät till över 7 000 läkare har 700 publikationer använts. LT: Blev du förvånad över […]

Landsting JO-anmält av läkare för brott mot yttrandefriheten

– Jag har stoppats i min karriär för att jag sagt vad jag tycker, säger Roger Skogman, som nu sagt upp sig och flyttar till en överläkartjänst i Falun i sommar. Droppen som fick bägaren att rinna över var ett samtal i höstas med hans chef, som då klargjorde att någon befordran inte kunde bli […]

Gemensamma indikationer framtagna inom ortopedin

Sveriges Kommuner och Landsting förbereder på olika sätt för behandlingsgarantin som träder i kraft den 1 november, bland annat genom att rensa i väntelistorna. En annan del av projektet Vårdgaranti 2005 är att låta den medicinska professionen ta fram gemensamma indikationer i några utvalda specialiteters stora sjukdomsgrupper, se faktaruta, där köerna är långa och evidensen […]

Nytt kvalitetssäkrat läkemedelsregister

Ett nytt nationellt läkemedelsregister, Nationellt produktregister för läkemedel, erbjuder hälso- och sjukvården och andra aktuell och kvalitetssäkrad information om läkemedel godkända i Sverige. Bakom registret, som finns tillgängligt från 1 mars 2004, står Läkemedelsverket, Apoteket AB, Läkemedelsförmånsnämnden och Läkemedelsindustriföreningen. Registret innehåller basfakta, såsom läkemedelsnamn, priser och de substanser som ett läkemedel innehåller. Bakgrunden till det […]

Sår efter hundbett ska aldrig sys ihop

Kvinnan blev biten av en hund i höger handled. Hon sökte den 12 oktober på en akutmottagning där läkaren fann ett 5 cm långt sår, som även omfattade en senskada. Läkaren valde att sy ihop såret. Det upptäcktes sedan att såret var infekterat och att en sena till tummen var av. Senan kunde inte sys […]

Allt fler läkare fälls av Ansvarsnämnden

Under 2004 kom det in 3 663 anmälningar till Ansvarsnämnden, en ökning med 286 från året innan. Antalet anmälda personer var 6 118 varav 407 fick någon form av sanktion. Såväl bland de anmälda som fällda dominerar läkarna. De svarar för över 70 procent av disciplinpåföljderna. Disciplinpåföljderna, som ska vara preventiva såväl individuellt som allmänt, […]

Stor risk för led- och senskador efter kattbett

En man blev biten av en katt i vänster tumme den 10 juni. Nästa dag undersöktes han av en kirurg. Denne utförde en sårrevision och gav stelkrampsvaccination. Patienten ordinerades också medicinering med Heracillin. Han återkom till mottagningen den 14 juni. Kirurgen gjorde en förnyad sårrevision och ordinerade Tramadol. Den 23 juni gjordes sårodling och kirurgen […]

Mest bisysslor bland prefekter

Att så många har bisysslor är positivt, tycker Karolinska institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson. –Bisysslor är tilllåtet och jag uppmuntrar det. För att förbättra människors hälsa måste vi samverka med industrin och den offentliga sektorn. Det ligger i vårt uppdrag. Men för att inte tappa i förtroende måste vi ha tydliga regler. Extra tag i etiska […]

Ingen forskning på äldrevårdscentral

I en artikel i detta nummer förordar Akner en ny typ av samlad primärvårdsbaserad vårdorganisation för äldre, äldrevårdscentraler. Vid årsskiftet öppnas två äldrevårdscentraler i Stockholm, en i Hässelby och en i Solna. Och sedan juli 2004 finns en närvårdscentral för äldre i Hökarängen i Stockholm, se LT nr 4 /2005, men av lite annat slag […]

Svensken som skrämmer amerikanska läkemedelsjättar

Det vore mer logiskt om han höll tyst, kan man tycka. Företaget han arbetar för är med och sätter priser, och hans bransch lobbar frenetiskt i Washington för att billiga mediciner från Kanada och Europa ska fortsätta förbjudas i USA. Men Peter Rost, som har arbetat över 20 år i läkemedelsindustrin, väljer att tala ut […]

Umeå backade om valfria kurser efter utvärdering

–Överlag har vi lyckats väl med de målsättningar vi har haft med den nya utbildningsplanen. Men man gör inte en sådan stor förändring en gång för alla. Det är en dynamisk process, och där har utvärderingarna varit till stor nytta, säger Christina Lindén, ordförande i programkommittén för läkarutbildningen på Umeå universitet. Som LT beskrev i […]