Första handboken om att sätta ut och trappa ner läkemedel

– Det fanns inte så mycket att hämta i litteraturväg, och inte heller inom forskningen pågår särskilt mycket på det här området. Men det finns mycket kunskap och erfarenheter inom vården som jag försökt samla i handboken, säger Claes Lundgren. Han är själv överläkare i Skellefteå, och handboken knyter an till ett lokalt engagemang som […]

Svenska privatläkare ska få begära polishjälp

Myndighetsutövning får inte överlämnas till privata utförare utan lagstöd. Av landets specialister i allmänmedicin arbetade 2004 omkring en fjärdedel på vårdavtal med landstinget eller enligt taxa. På vissa håll är andelen privata familjeläkare stor, till exempel i Västmanland och södra Stockholm. Redan idag får alla legitimerade läkare oavsett specialitet eller anställningsform skriva vårdintyg. Regeringen vill […]

Fransk läkare med för hög arbetstakt avstängd

Det finns ingen lagstadgad gräns för hur mycket en privatpraktiserande allmänläkare kan arbeta i Frankrike. Men 79 patienter om dagen bäddar för medicinska fel. Det hävdar den regionala styrelse som för första gången i fransk historia har beslutat att tillfälligt avstänga en läkare på grund av för stor arbetsbörda. Den 56-årige läkaren arbetar betydligt mer […]

Dansk hälsominister föreslår »skampåle« för läkare

Förslaget om att offentliggöra alla fällande beslut i det så kallade Patientklagenævnet (motsvarande Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) lanserades av hälsominister Lars Løkke Rasmussen i höstas. Tanken är att publiceringen ska ge patienterna en mer kvalificerad grund för att kunna välja husläkare och sjukhus. – Tiden för slutenhet och förmynderi är förbi. Med vilken rätt undanhåller […]

Ny zoonos lika dödlig som fågelinfluensa

Infektion med West Nile-virus i Nordamerika, Margburgvirus i Angola, fågelinfluensavirus i Sydostasien – listan på nya (eller nygamla) allvarliga virussjukdomar tycks bli allt längre. Men alla sjukdomsutbrott får inte samma massmediala uppmärksamhet eller fångar forskarnas intresse med samma kraft. Nipahviruset, som första gången beskrevs 1999 efter sjukdomsutbrott i Malaysia, har stora likheter med det mer […]

Inget stöd för långsiktig effekt av lymfdränage

Armlymfödem är ett vanligt problem hos patienter som behandlats för bröstcancer med strålning och kirurgi som omfattar lymfkörtlar i armhålan. Årligen beräknas runt 800 svenskar drabbas av tillståndet, som resulterar i svullnad av armen, tyngdkänsla och i svårare fall smärta och nedsatt rörlighet. Den traditionella behandlingen har varit kompression med hjälp av bandage eller elastisk […]

Fler dör av alkohol i Skåne

I den folkhälsorapport som Socialstyrelsen kom ut med härom veckan visades att svenskarna dricker allt mer alkohol men att dödligheten till följd av alkohol trots det ligger stabil. Runt 2000 personer dör årligen i Sverige till följd av alkoholmissbruk – en siffra som inte förändrats nämnvärt under de senaste 15 åren. Men mönstret med fallande […]

Nytt läkaravtal träffat från 1 april

Det första året (från 1 april 2005) ger avtalet ett garanterat utfall om 2 procent för vissa läkargrupper, medan övriga läkare omfattas av ett opreciserat utrymme på samma vis som det förra avtalet var utformat. De grupper som omfattas av garantin har mer än 50 procent kvinnor. Därutöver gäller det garanterade utrymmet hela primärvården och […]

»Skralt« med fem miljoner till forskning om sjukfrånvaro

Fem miljoner ska enligt den forskningspolitiska propositionen öronmärkas för försäkringsmedicinsk forskning rörande ohälsa och sjukfrånvaro. Det sker genom att Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, år 2008 får ett engångsbelopp på 5 miljoner kronor att fördela på forskning om ohälsa och sjukfrånvaro. FAS satsade förra året 22 miljoner av sina 300 miljoner på sådan forskning. […]

Försenad forskningsproposition utan överraskningar

Den medicinska forskningen ska få ytterligare totalt 400 miljoner kronor under 2005–2008, och Vetenskapsrådet får fördela 380 miljoner av dessa. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap fördelar 20 miljoner. Men den ökade tilldelningen sker stegvis, och det är först år 2008 som merparten av tillskottet (250 miljoner kronor) kommer forskarna till del av den andel som […]

Dagliga mål befrämjar kommunikationen på IVA

I Journal of Critical Care juni 2003 redovisar Peter Pronovost och hans medarbetare resultaten av ett förbättringsarbete inom just kommunikation av de dagliga målen för den individuella patienten på en intensivvårdsavdelning. [»Improving communication in the ICU using daily goals«. J Crit Care. 2003 Jun; 18(2); 71-5]. De mätte personalens kännedom om dagens mål för de […]

Läkarens kläder – hett ämne

Redan på 1600-talet förstod läkarna vikten av att använda skyddskläder. Titta bara på den korpliknande dräkt på bilden nedan som användes under pesten. Men hur är det med den saken idag? Det undrade många på Läkarsällskapet i Stockholm i tisdags förra veckan. Läkarstudenter hade botaniserat i det nedläggningshotade Medicinhistoriska museets garderob, och en panel av […]

Misstänkt subaraknoidalblödning måste undersökas akut för att bekräfta eller utesluta tillståndet

Den 61-årige mannen fick plötsligt kring midnatt natten till den 10 juni 2004 magsmärta, huvudvärk, smärta i nacken och kräkningar. Han undersöktes efter cirka en timme på akutmottagningen vid sjukhuset av en underläkare, som efter att hon konsulterat sin bakjour beslöt att låta patienten återvända hem med rådet att komma tillbaka om han blev sämre. […]

Anmärkningsvärt att ingen urinodling togs på två år

Den 33-åriga kvinnan insjuknade år 2000 med sveda, brännande värk och täta urinträngningar. Under våren 2001 uppsökte hon upprepade gånger husläkare för sina besvär. I maj 2001 undersöktes hon av urolog A. Denne uppfattade att besvären berodde på uretrit. Kvinnan fick sedvanlig lokalbehandling med vidgning av urinröret, kombinerat med kortisonsalva lokalt. Urinprov visade inte något […]

Hon friades, fälldes och frias igen – hennes fel var ursäktliga

En gammal man togs in på en avdelning för särskilt vårdkrävande patienter på en psykiatrisk klinik. Där misshandlades han av en 20-årig kvinnlig patient, som slog honom i huvudet och på halsen med en karmstol. Mannen undersöktes av en AT-läkare som inte noterade några allvarliga skador. Några dagar senare visade en datortomografi att mannen hade […]

Psykiater dömd för vållande till annans död efter patients självmord

Den 19-årige mannen var blandmissbrukare och hade gjort flera suicidförsök. Efter ett allvarligt sådant i juni 1999 utfärdades ett vårdintyg och han fördes till en psykiatrisk klinik, varifrån han en vecka senare överfördes till ett sjukhus. Följande dag hävdes tvångsvården av psykiater B och mannen skrevs ut på egen begäran. En månad senare gjorde han […]

Rättsprocessen tar ibland flera år

Under 2004 fick 258 läkare en disciplinpåföljd av HSAN. Under samma period ändrades totalt 43 av HSANs beslut. I 33 av fallen mildrades bedömningen, det vill säga att antingen upphävdes disciplinpåföljden eller så omvandlades den från varning till erinran. För läkares del varierar utfallet av överklagandena. I ett fall fälldes läkaren i HSAN men friades […]

Distriktsläkarens behandling och uppföljning av patienten var adekvat – därför frias han

Vi berättade om fallet i Läkartidningen 20/2004, HSAN 2616/03. En storrökande, överviktig 62-årig kvinna sökte doktorn sedan hon plötsligt fått underbenssvullnad och tungandning. Distriktsläkaren uppgav att han på grund av kvinnans relativt opåverkade allmänstatus och de fynd, eller brist på fynd, han gjorde bedömde att prover och hjärt–lungröntgen inte behövde ordnas direkt. Det var också […]

Läkarförbundet oroas av domen

Det beror inte på att domstolarna skulle sakna kapacitet att göra oaktsamhetsbedömningar, utan för att processen inte tillåter samma hänsynstagande till det för sjukvårdspersonalen nödvändiga ursäktlighetsrekvisitet. Det är ett rekvisit som är nödvändigt för att bedöma personal med särskilt yrkesansvar som arbetar i en högriskverksamhet med ibland avsaknad av nödvändiga säkerhetssystem. Ett rekvisit som också […]

»Samstämmighet fordras för disciplinpåföljd«

Förlossningsläkaren anmäldes av Socialstyrelsen efter en tvillingförlossning där tvilling II konstaterades ha omfattande hjärnskador. Enligt Socialstyrelsen och åberopad expertis hade förlossningsläkaren avvaktat alltför länge med att ta ut tvilling II. »Operativ förlossning, vaginal extraktion eller kejsarsnitt borde ha initierats ca 30 minuter tidigare än vad nu skedde, detta pga bradykardi följd av avsaknad av registrerat/observerat […]