Allt fler läkare fälls av Ansvarsnämnden

Under 2004 kom det in 3 663 anmälningar till Ansvarsnämnden, en ökning med 286 från året innan. Antalet anmälda personer var 6 118 varav 407 fick någon form av sanktion. Såväl bland de anmälda som fällda dominerar läkarna. De svarar för över 70 procent av disciplinpåföljderna. Disciplinpåföljderna, som ska vara preventiva såväl individuellt som allmänt, […]

Stor risk för led- och senskador efter kattbett

En man blev biten av en katt i vänster tumme den 10 juni. Nästa dag undersöktes han av en kirurg. Denne utförde en sårrevision och gav stelkrampsvaccination. Patienten ordinerades också medicinering med Heracillin. Han återkom till mottagningen den 14 juni. Kirurgen gjorde en förnyad sårrevision och ordinerade Tramadol. Den 23 juni gjordes sårodling och kirurgen […]

Svårt att veta om förändringarna når sitt syfte

Det är svårt att veta, menar Kirsti Lonka, professor i medicinsk pedagogik på Karolinska institutet. – Det finns ganska bra utvärderingar från utlandet av reformer liknande dem som nu görs i Sverige. Därför kan vi anta att de fungerar här också. Å andra sidan är de svåra att översätta till svenska förhållanden eftersom sammanhangen och […]

Studenter anser sig förbisedda

Så lyder några av kommentarerna från studenterna på termin elva i Malmö. Medicine studerandes förbund lovordar däremot ambitionen att förbättra läkarutbildningarna. Malmöstudenterna är samlade för att diskutera fallen från morgonens storrond på infektionskliniken. Men när LT hälsar på och väcker frågan om vad de förestående förändringarna betyder tar samtalet snabbt fart – det fortsätter långt […]

Fler valfria kurser när läkarprogrammen görs om

Läkarutbildning är en färskvara som kontinuerligt måste förändras i takt med omvärlden. Och idag går kunskapsutvecklingen snabbare än förr. Det synsättet återkommer med små variationer hos de utbildningsansvariga för läkarprogrammen. Många har nu gjort bedömningen att det inte duger med små justeringar. Helheten måste ändras, den röda tråden bli tydligare. De senaste åren har samtliga […]

Människokroppen i konst och vetenskap storsatsning på Nationalmuseum

Vårens stora utställning på Nationalmuseum i Stockholm – »Kroppen. Konst och vetenskap«, som öppnar denna vecka – visar hur läkare och konstnärer, ofta i samarbete, från renässansen och fram till idag har försökt att förstå och skapa bilder av människokroppen. Utställningen, den första i sitt slag i Sverige, är resultatet av ett samarbete med Hagströmer […]

Nya arbetstidsregler förargar landstingen

Riksdagsbeslutet har snabbt följts av kritiska uttalanden från Sveriges Kommuner och Landsting. Organisationen ogillar att Arbetstidslagen »staplas på« med direktivets regler och anser att det blir svårt att tillämpa lagen. Regeringens motivering till att inga bestämmelser tas bort ur den gamla Arbetstidslagen är att det skulle innebära försämringar av arbetstagarnas skydd. Särskild irritation hos landstingen […]

KI inrättar professur i akutsjukvård

Landets första professor i akutsjukvård kan tillträda till hösten. På initiativ från landstinget i Stockholm och institutionen Södersjukhuset har Karolinska institutet, KI, beslutat att inrätta en professur i akutsjukvård, med särskild inriktning på akut omhändertagande. Professuren ska förläggas till Södersjukhuset som en naturlig del i sjukhusets profil som akutsjukhus. – Vi hoppas kunna tillsätta tjänsten […]

Köer måste kapas före 1 november

Någon inkörningstid är inte planerad. Vårdgarantin gäller från första dagen. Den 1 november ska ingen patient mot sin vilja ha väntat mer än tre månader på sin behandling. Det meddelade Landstingsförbundet och vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson vid ett presseminarium i Stockholm i samband med att regeringen klubbade vårdgarantin i torsdags förra veckan. – Alla […]

Reumatologin kan förbli självständig

Socialstyrelsen ändrar sig vad gäller reumatologin. I Socialstyrelsens förslag till ny indelning av de medicinska specialiteterna var reumatologin en av dem som i framtiden inte längre skulle finnas kvar som självständiga specialiteter. Reumatologin föreslogs bli grenspecialitet till internmedicinen. Självständigheten viktig Professor Lennart Persson, som på uppdrag av Socialdepartementet kompletterat Socialstyrelsens utredning med forsknings- och utbildningsaspekter, […]

En patient fick för hög medicindos – en annan för låg

I fall 1 (HSAN 1208/04) medicinerade en 29-årig man med det smärtstillande Celebra. Den 24 mars uppsökte han läkaren på grund av att han, enligt patientjournalen, gått upp ca 8 kilo i vikt på någon vecka. Han hade under samma tid kastat vatten mindre än han brukade. Läkaren misstänkte att vätska hade samlats i kroppen […]

Kirurg valde en lägre vårdnivå i stället för en högre – varnas

Den 71-åriga kvinnan ådrog sig den 26 februari brännskador på halsen, bålen, underbenen och låren efter att ha försökt tända eld i en värmepanna. Hon uppsökte en sjukstuga, där en distriktssköterska ordnade ambulanstransport till lasarettet. Där bedömdes skadorna till andra graden, omfattande 10–19 procent av kroppsytan, och hon skickades tillbaka till sjukstugan med ordination om […]

Borde sökt orsaken till synnedsättningen

Den 53-årige mannen undersöktes av ögonläkaren den 11 juni på grund av synnedsättning i vänster öga, vilket bekräftats av optiker vid utprovning av glasögon. Ögonläkaren bedömde att näthinnan var utan anmärkning, efter granskning genom grumlig lins och grumlig glaskropp. Fick vänta länge på återbesök När patienten återkom till mottagningen den 13 augusti konstaterade ögonläkaren total […]

Socialstyrelsen vill ha nationell vaccinupphandling vid pandemi

I samarbete med Krisberedskapsmyndigheten, Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket har Socialstyrelsen tagit fram en beredskapsplan för en pandemisk influensa. Den täcker både de nationella insatser som kommer att krävas och ger underlag för hur enskilda landsting bör agera. Scenariot är att det uppkommer ett helt nytt och mycket smittsamt influensavirus. I dag anses en mutation av det […]

Små hälsoeffekter av måttligt drickande enligt ny rapport

Rapportens initiativtagare alkoholläkaren Sven Andréasson anger två skäl till varför rapporten arbetats fram: – En återkommande fråga på utbildningsdagar för primärvårdspersonal är:Riskerar vi inte att våra patienter går miste om en positiv effekt av alkohol om vi är alltför restriktiva i vår rådgivning? Det behöver alltså skapas större klarhet inom området. En kunskapsöversikt Det andra […]

»Landstingen tar sitt fortbildningsansvar«

–Vår uppfattning är att arbetsgivarna idag tar sitt ansvar för fortbildningen, säger Ellen Hyttsten, direktör på avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. –Men jag trodde kanske att industrins andel var något större. Skulle dessutom kostnader för produktionsbortfall räknas med blir ju industrins andel ytterligare mindre, säger Ellen Hyttsten, som ännu inte […]

Resultatet väcker förvåning och besvikelse

»Det är en olycklig undersökning, eftersom den visar att arbetsgivaren redan betalar för läkares fortbildning, och så förhåller det sig inte i verkligheten.« Så kommenterade Inge Eriksson, vice ordförande i Västmanlands läkarförening, resultaten i Läkarförbundets enkät då de presenterades första gången vid lokal- och specialitetsföreningarnas representantskap den 8 februari. Och det var många med honom […]

Årets bästa artiklar i Läkartidningen 2004

Margareta Hedström, Huddinge, kommenterar den så kallade Ottawametoden (nr 44) och vinner med detta klassen Medicinsk kommentar. Metoden ger riktlinjer för om röntgen behövs eller inte vid »stukad fot«. Även om risken för fraktur är liten vid stukad fot görs idag ofta röntgenundersökning för säkerhets skull, många gånger i onödan till höga kostnader. Vinnarartikeln i […]

Industrins ekonomiska betydelse för läkares fortbildning överdrivs

Läkares arbetsgivare måste svara för minst hälften av kostnaden för resa, kost, logi och konferensavgifter då läkare genomgår fortbildning. Det framgår av den överenskommelse mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen som gäller från 1 januari 2005. Överenskommelsen har väckt farhågor om att läkares fortbildningsmöjligheter nu riskerar att begränsas påtagligt. Det har dock inte tidigare funnits några siffror […]

Socialstyrelsen kritiserar landstingsledning

Vi vill att man när man inför organisationsförändringar gör en riskbedömning av vad de innebär från patientsäkerhetssynpunkt, säger tillsynsläkare Hans Rudstam vid Socialstyrelsen i Örebro. Bakom Socialstyrelsens tillsyn låg ett stort antal anmälningar och propåer från patienter och personal i Västmanland. Flera faktorer bidrog till försämrad tillgänglighet och patientsäkerhet i länet det senaste året. Upphandlingen […]