Denna webbplats vänder sig till läkare

Avtal klart om professorers och lektorers pensioner

I flera års tid har det varit oklart hur pensionskostnaden för kliniskt verksamma professorer och lektorer ska fördelas mellan universitet och landsting. Tidigare finansierade staten hela kostnaden, men detta upphörde 2003, då staten ansåg att landstingen skulle ta sin del. Sedan 2002 har Läkarförbundet arbetat för en uppgörelse. Efter årets kommunala avtalsrörelse stod det klart […]

Upptäckt av magsårsbakterie belönas med årets Nobelpris

Patologen Robin Warren, född 1937, och mikrobiologen Barry Marshall, född 1951, vid University of Western Australia i Perth, Australien, har tilldelats årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. De får priset för upptäckten av bakterien Helicobacter pylori och dess koppling till inflammation i magsäckens slemhinna, liksom till sår i magsäcken eller tolvfingertarmen. Dittills hade inställningen varit […]

Socialmedicin föreslås förbli specialitet

Tidigare ordföranden i Läkarförbundet Bernhard Grewin har på uppdrag av Socialstyrelsen utrett socialmedicinens framtid. – Den här kompetensen behövs, och det bästa sättet att garantera den är att fortsatt myndighetsreglera den som specialitet för läkare, även om läkarna inte har direktkontakt med patienterna, säger han. Enligt Socialstyrelsens ursprungliga förslag till framtida specialitetsindelning som presenterades år […]

Universitet ska utveckla global e-hälsa

De medicinska universiteten inom nätverket Universitas 21, U21, höll sitt årliga möte i Lund förra veckan. Nätverket antog då en resolution som blir startskottet för ett samarbetsprojekt mellan U21 och WHO kring så kallad e-hälsa. Projektet syftar till att sprida medicinsk kunskap över hela världen med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi. U21 har haft ett […]

Höga avgifter kan ligga bakom färre ansökningar om etikprövning

Enskilda forskare och organisationer har sedan »Lagen om etikprövning på människa och biologiskt material från människa« trädde i kraft den 1 januari 2004 löpande pekat på svagheter i lagen. Bland annat skrev Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet ett gemensamt brev till regeringen i december 2004 där man lyfte fram hur kostnaden för etikprövning slår hårt mot […]

Många överklagar nämndbeslut

Under 2004 fick Centrala etikprövningsnämnden in 45 överklaganden, och detta år har redan 37 överklaganden inkommit. – Det har blivit fler sådana ärenden att pröva än vad vi trodde det skulle bli då den nya lagen började gälla. Nu har vi anställt ytterligare två jurister, som bland annat ska pröva sådana ärenden, säger chefsjurist Eva […]

ST-läkare och kirurg missade välkänd varningssignal vid galloperation

Den 30-årige mannen opererades efter att ha kommit in till ett universitetssjukhus med akuta symtom, som tydde på gallsten. Operationen inleddes laparoskopiskt. När operatören mötte svårigheter tillkallades först ST-läkaren och sedan kirurgen. Socialstyrelsen anmälde ST-läkaren och kirurgen för att de opererat patienten fel så att gallgången delades och att detta inte noterades under den primära […]

Borde ha misstänkt näsfraktur och ordnat röntgenundersökning

Den 57-åriga kvinnan föll i sitt hem och sökte den 24 maj vid ett sjukhus på grund av näsblödning och ångest. Näsan konstaterades vara devierad åt höger. Den 9 juni sökte hon vid vårdcentralen på grund av näsdeviationen. Hon remitterades till sjukhuset, där hon blev undersökt den 23 juni. Ytternäsan devierade då kraftigt åt höger […]

Blodproppar i ögonen bör följas upp för att undvika komplikationer

Den 65-årige mannen drabbades av en plötslig synnedsättning. Distriktsläkaren ställde den hypotetiska diagnosen »maculatrombos?« och satte in behandling med acetylsalicylsyra. Fyra dagar senare sökte mannen ögonmottagningen på ett sjukhus där diagnosen blev grenvenstrombos med blödning i papillen. Han behandlades med acetylsalicylsyra i form av Trombyl. Patienten anmälde distriktsläkaren. När han den 10 februari körde bil […]

»Fullt möjligt att halvera antalet vårdrelaterade infektioner«

Det var ett budskap från Eva Haglind under den nationella patientsäkerhetskonferensen. Hon är chefläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ordförande i genombrottsprojektet VRISS, Vårdrelrelaterade infektioner ska stoppas. Inom projektet uppskattar man att 10 procent av alla som vårdas på sjukhus i Sverige drabbas av en vårdrelaterad infektion. Det övergripande målet för VRISS sattes högt – antalet […]


Händelseanalys i stället för bestraffning har lett till förbättrad patientsäkerhet i USA

Veterans Affairs, VA, ger vård till anställda och tidigare anställda inom den amerikanska försvarsmakten vid något av VAs 170 sjukhus i USA. Redan 1997 försökte VA utveckla en organisation för utbildning och forskning inom patientsäkerhet, men efter två år och med magert resultat kontaktades James P Bagian. Han har en unik erfarenhet av säkerhetsutveckling, såsom […]

»Alla skador och risker för skador måste rapporteras och analyseras«

Det är delar i Läkarförbundets recept för att öka patientsäkerheten, som presenterades bland annat i en ledare här i Läkartidningen för en dryg månad sedan (nr 34) under rubriken »Säker vård – en självklarhet«. Ett problem är att just läkarna, enligt många källor, är sämst på avvikelserapportering, senast redovisat under den nationella patientsäkerhetskonferensen. Varför är […]

»Vi är en del av en stark internationell rörelse för bättre patientsäkerhet«

Och om någon trodde att Sverige på något sätt är ensamt, unikt eller mer framstående i patientsäkerhetsfrågor än andra länder så är det fel. I själva verket är vi som är här idag en del av en stark internationell rörelse för bättre patientsäkerhet. Det sade Socialstyrelsens chef Kjell Asplund när han inför drygt 700 deltagere […]

Sjuksköterska ordförande för Läkare utan gränser

Spelar det någon roll om ordföranden är läkare eller sjuksköterska? – Jag har inte tänkt så mycket på det. Fler sjuksköterskor än läkare arbetar ute i fält, så det är väl rimligt att en sjuksköterska är ordförande emellanåt. Internationellt har man sagt att det är viktigt med en person med medicinsk bakgrund i ledningen, så […]

Salus Ansvars sparare uppmanas flytta sina pengar

De som pensionssparar i Salus Ansvar får nu flytta sitt kapital till SEB Trygg Liv. Salus Ansvar har svårt att infria den garanterade avkastningen på 3–5 procent till de försäkrade. Man har därför ingått ett avtal med SEB om att flytta sina livsparare dit. Hos SEB Trygg Liv ska pengarna placeras i en fondförsäkring som […]

»Utöka kraven på etikprövning av forskning«

Den nuvarande lagen om etikprövning av forskning som avser människor, som kom den 1 januari 2004, är ofullständig. Bland annat faller studier, som kan skada människor men där syftet inte har varit att skada, utanför det som enligt lagen ska etikprövas. När lagman Erik Lempert, ordförande i den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala och regeringens utredare […]

Allt fler nekas sjukpenning trots läkarintyg

I maj i år betalades sjukpenning ut till 217399 personer. Samma månad fick knappt 1500 personer avslag på sin begäran om sjukpenning eller sin sjukpenning indragen. Trots att det betyder endast 0,68 procents avslag är det mer än en fördubbling jämfört med samma månad i fjol då sjukpenning betalades ut till 250980 personer medan 719 […]

Hjärntumör, inte katarakt, bakom synnedsättning – ögonläkaren borde ha gjort synfältsprövning

Den 57-årige mannen uppsökte den 11 juni en optiker på grund av synförsämring. Optikern remitterade honom vidare till en akutmottagning och angav i remissen: »P upplever markant synförsämring ca 2 mån. Bilden P upplever verkar inte hel (fattas delar) enl. P. Tacksam för snabb kontroll.« Patienten undersöktes senare samma dag av ögonläkaren. Denne bedömde att […]

»Allvarligaste felet är att inte punktion beställdes«

Den 42-åriga kvinnan sökte allmänläkaren vid ett sjukhus den 22 mars 2004 på grund av en nytillkommen knöl i höger bröst. Hon var gravid i vecka 30. I journalanteckningen framkom att hon inte hade bröstcancer i släkten och att hon hade känt knölen i en vecka. Vid undersökning fanns en knappt ärtstor förändring i det […]

Överdoserade epilepsimedicin till 1-åring

Pojken hade återkommande ryckningar i kroppen, men fungerade i övrigt normalt och var fullt kontaktbar mellan episoderna. EEG-undersökning under sömn visade fynd förenliga med primärt generaliserad epilepsi, och den 27 oktober 2004 ordinerade barnmedicinare A Ergenyl droppar 200 mg/ml. Han upprättade doseringsschema för behandling med Ergenyl mixtur 60 mg/ml med startdosen 1 ml x 2 […]