Den 53-årige mannen undersöktes av ögonläkaren den 11 juni på grund av synnedsättning i vänster öga, vilket bekräftats av optiker vid utprovning av glasögon. Ögonläkaren bedömde att näthinnan var utan anmärkning, efter granskning genom grumlig lins och grumlig glaskropp.


Fick vänta länge på återbesök
När patienten återkom till mottagningen den 13 augusti konstaterade ögonläkaren total avlossning av näthinnans nedre del. Patienten remitterades till ögonklinik och opererades påföljande dag. Sju månader senare var synskärpan på vänster öga 0,2.
Patienten anmälde ögonläkaren. Vid undersökningen den 11 juni noterade ögonläkaren en oklar lins och många trådar i glaskroppen. Trots detta fick han tid för återbesök först den 13 augusti. Näthinnan hade då lossnat, och trots operationen är synen på vänster öga starkt nedsatt. Näthinneavlossningen förelåg troligen redan vid undersökningen i juni, menade patienten.
Ansvarsnämnden läste patientens journal och tog in yttrande av ögonläkaren, som bestred att han gjort fel.
Han hade vid undersökningen i juni inte konstaterat någon näthinneavlossning eller hål på näthinnan hos patienten, uppgav han.
På vänster öga fanns mycket oklarheter i glaskroppen. I journalen stod att näthinna var intilliggande. Vid återbesöket två månader senare hade patienten en näthinneavlossning på vänster öga, och ögonläkaren remitterade honom genast vidare till ögonkliniken.


Bedömning och beslut
Ansvarsnämnden konstaterar att undersökningen den 11 juni föranleddes av att patienten hade noterat en synförsämring i vänster öga, vilket inte kunnat avhjälpas med glasögon.
Ögonläkaren, som kunde bekräfta den grava synnedsättningen, noterade lins- och glaskroppsgrumlingar. Eftersom han likväl kunde granska ögonbotten, och ansåg sig kunna utesluta näthinneavlossning, borde han ha insett att besvären inte orsakades av grumlingarna och vidtagit åtgärder för att finna orsaken till synnedsättningen.
I stället avtalade han om återbesök några månader senare, varvid en omfattande näthinneavlossning konstaterades. Det kan inte med säkerhet sägas att denna kunnat noteras redan vid patientens undersökning i juni, även om det är sannolikt. Oavsett denna oklarhet borde ögonläkaren ha vidtagit åtgärder för att omgående initiera vidare utredning av patientens synnedsättning.
Felet ger honom en erinran, beslutar Ansvarsnämnden. ·