Under 2004 fick 258 läkare en disciplinpåföljd av HSAN. Under samma period ändrades totalt 43 av HSANs beslut. I 33 av fallen mildrades bedömningen, det vill säga att antingen upphävdes disciplinpåföljden eller så omvandlades den från varning till erinran.
För läkares del varierar utfallet av överklagandena. I ett fall fälldes läkaren i HSAN men friades i länsrätten, i ett annat friades läkaren i HSAN men fälldes i länsrätten, i ett tredje friades läkaren i HSAN, fälldes i länsrätten men friades igen i kammarrätten, i ett fjärde fälldes läkaren i HSAN, fälldes igen i länsrätten men friades i kammarrätten.
På nästa sida berättar vi summariskt om tre av dessa fyra fall, de som slutade i ett friande utslag. Ibland tar ett fall flera år från »start till mål«.
En fälld läkare kan överklaga ett fällande beslut i Ansvarsnämnden. Det kan även en patient som utan framgång har anmält en läkare. Den första överinstansen är länsrätten i Stockholm. Nästa instans är kammarrätten i Stockholm. För att få sitt fall upptaget där krävs prövningstillstånd.
Det finns ytterligare en instans, Regeringsrätten. Även där krävs prövningstillstånd, något som nästan aldrig beviljas.
Ett beslut, eller en dom i överinstanserna, ska alltid följas av en besvärshänvisning. Där ska framgå bland annat vad ett överklagande ska innehålla och vart det ska skickas. Där ska också framgå inom vilken tid överklagandet måste vara insänt för att prövas i sak. ·