På de här sidorna ger vi en liten provkarta på färska typfall med fällda läkare. I den här artikeln berättar vi bara kort om några fall som inte får egna utrymmen.

Vi tar upp ett fall där en för tidigt född pojke fick en 10 gånger för hög dos av Midazolam . Just tio gånger för höga doser är relativt vanliga. I ett annat sådant fall varnas både en läkare och en receptarie för att en patient fick en tio gånger för hög dos av Madopark. I ett tredje fall fick patienten en tio gånger för hög dos Dolcontin utskriven.

Vi tar upp ett fall med ordination av kontraindicerad medicin och ett där läkaren inte borde skrivit ut Diklofenak på grund av patientens överkänslighet. Samtidigt fälls en annan läkare för att inte ha uppmärksammat den varningsmärkning och det OBS! som fanns angivet i datajournalen avseende förskrivning av smärstillande läkaemedel. Patienten fick bland annat Nobligan. Hon fick vårdas på sjukhus.

En allmänläkare varnas för att ha överförskrivit flera vanebildandand preparat till flera patienter. Hon »iakttog onekligen inte den försiktighet som krävs vid förskrivning av narkotiska preparat«. I andra liknande fall har läkare även fått inskränkt förskrivningsrätt, dock inte här.

Två psyikatrer varnas sedan en patient dött. Obduktion utfördes och det framkom att koncentrationen av Leponex i blodet var extremt högt, i nivå med toxiska värden. Enligt Ansvarsnämnden hade medicinen givits på fel indikation och i för hög dos.

Inte bara läkare fälls för fel i samband med läkemedel. Där finns också sjuksköterskor, farmaceuter och tandläkare. Den senaste tiden har till exempel en apotekare fällts för att ha expedierat morfinpreparatet Dolcontin med tio gånger högre styrka än den som ordinerats på receptet, 100 mg i stället för 10.

Socialstyrelsen har flera gånger pekat på att fel i läkemedelshanteringen är en mycket vanlig orsak till att patienter skadas eller utsätts för risker i sjukvården och har understrukit att det är ett angeläget förbättringsområde. ·