I det seminariet, som är ett av många, beskrivs den teoretiska bakgrunden till risk- och orsaksanalyser. Där redovisas ett utbildningsprogram för hälso- och sjukvård och praktiska råd om hur det ska användas.
I ett uppföljningsseminarium diskuteras illustrativa exempel från enskilda patientfall och organisationer. Praktiska övningar genomförs.
Konferensen är den andra i sitt slag och hålls den 15-16 september i Stockholm. Den första nationella konferensen hölls delad med en dag vardera i september 2003 och i januari 2004.
Konferensen arrangeras av Sveriges kommuner och landsting, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag och Socialstyrelsen i samverkan med Läkarförbundet, Läkaresällskapet, Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening.
Övergripande riktar sig arrangörerna till alla i hälso- och sjukvården med ansvar och intresse för patientsäkerhetsfrågor. Ledorden för konferensen är »Från ord till handling«.
I konferensen finns också internationella föreläsare. En rubrik är: Danskt patientsäkerhetsarbete – vad kan vi lära?
Bakgrunden är att Danmark sedan den 1 januari i fjol har en ny lag om säkerhet i sundhetsväsendet. Där finns bland annat en regel om att »utilsigtede« händelser ska rapporteras till och registreras av Sundhetsstyrelsen.
Rapporteringen ska ske anonymt angående både patient och sundhetsperson. En sådan rapport kan inte ligga till grund för disciplinär sanktion eller straffrättslig sanktion av domstol.
Det danska säkerhetsarbetet har inspirerats av Veterans Affairs i USA. Och därifrån kommer en föreläsare för att redogöra för amerikansk »Experience from building patient safety«.