Den 24-åriga kvinnan, undersöktes den 19 oktober 2004 av läkare i tidig graviditet. Bedömningen då var att det troligen rörde sig om ett tidigt missfall. Två veckor senare återkom blödningar och buksmärtor. Hon gjorde i hemmet graviditetstest, som visade på att graviditetshormonet ökade.
Den 11 november undersöktes hon av gynekologen med, enligt journalen, ultraljud och palpation. I journalen är antecknat normala fynd förutom en sparsam blödning. Gynekologen vidtog vid tillfället ingen ytterligare åtgärd. Patienten opererades nio dagar senare akut för en rupturerad tubargraviditet.
Hon anmälde gynekologen för bristfällig undersökning och felaktig diagnos. Ansvarsnämnden läste patientens journal och tog in yttrande av gynekologen, som bland annat berättade att patienten hade buksmärtor anamnestiskt. I status var hon helt opåverkad och oöm vid palpation. Inga tecken fanns på graviditet. Det fanns inte heller vid en tidigare undersökning av en annan läkare.


»Osannolikt med graviditet«
Vid den undersökningen bedömdes det som ett komplett missfall och det fanns ingen misstanke om utomkvedshavandeskap. Därför kändes det osannolikt att det fortfarande rörde sig om en graviditet när patienten kom till henne, menade gynekologen. Tyvärr hade hon inte noterat att patienten sagt något om att hon gjort ett graviditetstest.
I ett nytt yttrande framhöll patienten att hon vid undersökningen hade upplyst gynekologen om att hon gjort två graviditetstest, som båda visade på ökande graviditetshormon. Hon visste bestämt att gynekologen hade sagt att det inte var något konstigt med detta.
Ansvarsnämnden konstaterar att utredningen inte gett klarhet i frågan vilken information gynekologen fick om de graviditetstest patienten hade gjort. Det är inte visat att hon uppfattat informationen om att testen påvisat ett stigande graviditetshormon.
Gynekologen har uppgett att hon vid besöket gjorde en undersökning med palpation. Denna uppgift stöds av innehållet i journalen. Det är därför inte visat annat än att så var fallet.
Av journal och övrig utredning framgår enligt Ansvarsnämnden att patienten tre veckor före besöket hos gynekologen av läkare bedömts ha haft ett spontant, komplett missfall, och att hon vid det aktuella besöket hade en blödning och hade haft ont den senaste veckan.
Situationen var sådan att gynekologen, trots att hon inte kunde finna några avvikelser vid palpation och ultraljud, borde ha sett till att besvären utreddes vidare på grund av misstanke om utomkvedshavandeskap. Genom sin underlåtenhet har hon av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter. Det ger en erinran, bestämmer Ansvarsnämnden. ·