Den 57-årige mannen uppsökte den 11 juni en optiker på grund av synförsämring. Optikern remitterade honom vidare till en akutmottagning och angav i remissen: »P upplever markant synförsämring ca 2 mån. Bilden P upplever verkar inte hel (fattas delar) enl. P. Tacksam för snabb kontroll.«
Patienten undersöktes senare samma dag av ögonläkaren. Denne bedömde att besvären orsakades av katarakt med lätta förändringar i gula fläcken och remitterade patienten till en ögonklinik för operation. Den 25 augusti bedömde en kataraktkirurg att det inte fanns skäl för en kataraktoperation och rekommenderade uppföljning med ögonläkaren.
Tre dagar senare besökte patienten en företagsläkare på grund av bland annat värmekänsla, stickningar i fötterna och lätt domningskänsla. Företagsläkaren fann inget anmärkningsvärt.
Den 6 och 9 oktober kontaktade patienten företagsläkaren per telefon och berättade om domningskänsla och sensibilitetsnedsättning i vänster ben, skuldra och arm. Företagsläkaren misstänkte att besvären var stressrelaterade och psykosomatiska, men beslutade om sjukgymnastik och uppföljande besök hos honom därefter.
Den 20 oktober träffade patienten på nytt företagsläkaren. Då framkom neurologiska besvär, och företagsläkaren remitterade honom till neurolog för snar bedömning.
Senare samma dag drabbades patienten emellertid av svår huvudvärk och uppsökte akutmottagningen vid ett sjukhus. Han hade drabbats av en hjärntumör. Han avled den 2 december.
Patientens son anmälde de tre läkarna för bristfälligt omhändertagande av fadern.
Ansvarsnämnden tog in patientens journal och yttrande av de anmälda, som bestred att de gjort fel. Kataraktkirurgen och företagsläkaren frias varför vi lämnar deras argument och bara kort redovisar de friande motiveringarna sist i artikeln.


»Inget talade för tumör i hjärnan«
Ögonläkaren berättade att han då patienten kom till mottagningen med optikerremissen utförde en noggrann undersökning och konstaterade grå starr med lätta förändringar i gula fläcken. Han utfärdade remiss till en ögonklinik för operation.
Ett andra besök ägde rum den 8 oktober då patienten hade besvär med ögonlockseksem och bindehinneinflammation som behandlades.
Patienten tog aldrig upp några andra besvär, inte heller att han var i kontakt med företagshälsovården. Det fanns inget i anamnes eller status som talade för en tumör i hjärnan, framhöll ögonläkaren.
Ansvarsnämnden konstaterar att patienten kom till ögonläkaren efter remiss från optiker sedan han hade drabbats av synnedsättning. I remissen angavs att »Bilden P upplever verkar inte hel (fattas delar) enl. P«.
Ögonläkaren fann vid sin undersökning endast lätt synnedsättning i båda ögonen utan tecken på neurogen synskärpenedsättning. Han bedömde att synnedsättningen berodde på lätt linsgrumling och remitterade patienten till kataraktkirurg.
Han gjorde, såvitt framgår, ingen synfältsprövning. Det borde han, med hänsyn till innehållet i remissen från optikern ha gjort, menar Ansvarsnämnden.
Ögonläkaren kommenterade inte heller det i remissen nämnda symtomet i journalen och vidarebefordrade inte optikerremissen till kataraktkirurgen. Genom sin underlåtenhet i dessa avseenden har ögonläkaren av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter och får en erinran, bestämmer Ansvarsnämnden.
I friandet av kataraktkirurgen hänvisar Ansvarsnämnden till att remissen till honom avsåg begäran om kataraktextraktion och att varken remissen eller en bifogad journalanteckning innehöll någon uppgift som tydde på synfältsdefekt. Det framkom ingenting som tydde på en neurologisk sjukdom.
I friandet av företagsläkaren påpekar Ansvarsnämnden att det först inte framkom några klara neurologiska symtom och att läkaren inte hade några skäl att misstänka någon allvarlig sjukdom.
I telefonkontakterna i oktober framkom emellertid mer specifika neurologiska symtom, och företagsläkaren bedömde att det handlade om stressrelaterade psykosomatiska besvär, vilket visade sig vara fel. Hans beslut om sjukgymnastik och återbesök därefter var emellertid rimligt.
När företagsläkaren träffade patienten den 20 oktober framkom klara neurologiska störningar. Han remitterade då patienten till neurolog, vilket var korrekt. ·