En 80-årig kvinna sökte den 17 september vid en privatklinik på grund av, enligt journalen, krypningar, ryckningar och domningar i båda benen, kärlbristning och svullnad vid anklarna, kalla fötter och strumpebandsränder. Hon bedömdes lida av venös insufficiens och fick fram till den 18 november vid 16 tillfällen behandling med elektromagnetiska och elektroniska impulser.
Kvinnan anmälde personalen för fel i vården. Hon märkte ingen förbättring trots alla behandlingarna, för vilka hon betalade sammanlagt 3 575 kr. Hon kände sig lurad. Hon har sedan med hjälp av en annan läkare och medicin blivit bättre, uppgav hon.
Ansvarsnämnden tog in patientens journal, ett beslut av Socialstyrelsen och yttrande av verksamhetschefen och den medicinskt ansvariga läkaren samt sjuksköterskan.
Sjuksköterskan hade upplevt att patienter fick symtomlindring i högre eller mindre grad. Just den här patienten hade reagerat genomsnittligt på behandlingen. Hon hade redovisat behandlingsresultaten till verksamhetschefen.


»Ska se till att direktiven följs«
Den medicinskt ansvariga läkaren berättade att hon inte hade haft konsultation med denna patient. Läkarens uppgift på kliniken består i att tillse att övrig personal följer de behandlingsdirektiv som finns. Sjuksköterska på kliniken kan också konsultera läkare om det finns osäkerhet runt behandlingsupplägget eller om patienten har en komplex medicinsk historia som kräver speciell uppmärksamhet.
Vid konsultation med sjuksköterskan den 9 november upplyste patienten om att hon upplevde sig ha något varmare fötter, ingen kramp i låren längre och lite mindre smärta i benen. Hon hade kvar krypningar och smärta på utsidan av underbenen bilateralt. De lindringar patienten angav vid konsultationen den 9 november är de man kan förvänta sig efter tolv behandlingar med denna metod.
Så långt det är möjligt att se har kliniken följt upp patienten efter sina riktlinjer.
Vi ser att denna patient inte är nöjd med det vi kunde åstadkomma med de antal behandlingar hon valde att ta, tillstod den medicinskt ansvariga läkaren.


Kan behandlingen lindra?
Verksamhetschefen uppgav att det är legitimerad sjuksköterska som tar upp anamnes och utför ultraljudsundersökning av patienterna. Ultraljuds
undersökning utförs för att utesluta att patienten har allvarlig åderförkalkning i kärlen, som ska omhändertas av specialistsjukvården. I sådana fall hänvisas patienten att ta kontakt med primärsjukvården. Vid första besöket bedöms om patienten har en sym

tombild där deras behandling kan lindra.
Patienterna bedöms utifrån symtom/besvär och ultraljudsmätning. De bedöms också i förhållande till andra tidigare eller nuvarande sjukdomar, som kan göra att denna behandling inte är lämplig. Sådana tillstånd är exempelvis att patienten har pacemaker, haft blodpropp inom de sista sex månaderna eller är gravid.
Bedömningen i det här fallet gjordes av legitimerad sjuksköterska med bakgrund i patientens symtombild där patienten beskrev ryckningar/kramper, kalla fötter, krypningar och att hon hade lite ankelsvullnad och kärlbristningar.
Behandling ges enligt fastlagd behandlingsplan i sekvenser om 25 minuter. Två elektromagnetiska linser placeras på var sin sida av benet och dessutom anbringas ett elektrodpar över och under samma ben.
Behandlingseffekten består av ett magnetiskt kraftfält och ett elektriskt kraftfält vars flöde är riktat transversellt mot det magnetiska fältet, uppgav verksamhetschefen.


»Stort antal studier publicerade«
Det finns ett stort antal studier publicerade på detta område under de senaste 30 åren. Vid genomgång av dessa påträffas inga rapporterade skadeverkningar.
Beträffande deras egna erfarenheter av metoden har deras »systerklinik« fört statistik över 1500 patienter och inte registrerat någon skadeverkan på patienter till följd av behandlingen. Vidare har man noggrant följt upp varje patient efter behandlingsavslut, berättade verksamhetschefen. I gruppen finns det patienter som fått symtomförbättringar, medan andra blivit helt besvärsfria.
Behandling med PEMF (puls electromagnetic feld) har använts som symtomlindrande behandling i många år. Under senare år är flera studier publicerade. Dessa är nu inne till bedömning av Socialstyrelsens vetenskapliga råd.
De två klinikerna i Sverige startar hösten 2005 ett större forskningsprojekt för att ytterligare kartlägga behandlingseffekter. Forskningsprojektet är godkänt av forskningsetisk kommitté, sade verksamhetschefen.


»Inte godtagbara i sjukvården«
Socialstyrelsen tog in ett utlåtande av sitt vetenskapliga råd, Thomas Kjellström, docent i internmedicin och endokrinologi.
Slutsatsen i bedömningen av behandlingarna som erbjuds vid kliniken blev:
När det gäller frakturläkning, inflammation i senplattan i skulderleden och i viss mån venösa bensår finns det vetenskaplig dokumentation som stödjer effekter.
Behandling med PEMF på övriga indikationer, och på indikationer som inte omfattas av det godkända forskningsprojektet, saknar dock ännu vetenskaplig dokumentation. Socialstyrelsen konstaterade att dessa behandlingar inte överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Därmed är de inte godtagbara i sjukvården.
Ansvarsnämnden påpekar att i Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-vårdens område finns ett krav på att bland annat varje läkare och sjuksköterska skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta är avgörande för kvaliteten på den på vetenskap grundade hälso- och sjukvården och för avgränsningen mot alternativa och i övrigt icke dokumenterade metoder.
Praktiskt betyder denna skyldighet att varje yrkesutövare skall använda de kunskaper som han eller hon har fått under utbildningen och som alltjämt är gångbara samt utnyttja den erfarenhet praktiskt arbete givit.


Inte preciserat i lagen
Innebörden av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet har inte preciserats i lagen, utan bestäms i praktiken av ledande företrädare för professionen.
Det utesluter inte att praxis vid handläggningen av en medicinsk fråga kan variera, och kritik mot en yrkesutövare förutsätter i princip att den anmälda åtgärden inneburit ett klart avsteg från vad som vid ett visst tillfälle får bedömas vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vad som krävs i fråga om bevisning får avgöras från fall till fall, anser Ansvarsnämnden.
Det betyder emellertid inte att till exempel varje obestyrkt påstående från en yrkesutövare om att en metod är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet utan vidare kan godtas.


Alla tre varnas
Av utredningen framgår att sjuksköterskan undersökt patienten, bland annat med ultraljud för att utesluta allvarlig åderförkalkning i kärlen, och ställt en diagnos – försvårat venöst återflöde. Hon har sedan påbörjat behandling med elektromagnetisk påverkan på benen.
Även om sjukhistorien ger visst stöd för den aktuella diagnosen, har sköterskan tagit på sig ett alltför stort ansvar och utfört en arbetsuppgift som inte ligger inom hennes kompetensområde.
Liksom Socialstyrelsen bedömer An
svarsnämnden att sköterskan har utfört en behandling som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Hon varnas.
Verksamhetschefen och den medicinskt ansvariga läkaren har tillåtit en behandlingsmetod som vid de aktuella symtomen strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Även de varnas. ·