Den 41-åriga kvinnan lades in akut den 23 februari vid ett länssjukhus på grund av bröstsmärtor med utstrålning i bägge armarna. Hon sökte åter akut den 3 augusti för samma besvär. Utredningen som gjordes gav dock ingen förklaring till besvären.
Vid ett besök hos en reumatolog den 11 oktober bedömdes hon ha spondyloatrit och ordinerades Prednisolon. Samma bedömning gjordes i december och hon ordinerades Methotrexate.

Hittade ingen förklaring till besvären
I mars året därpå fick kvinnan även domningar i höger fot och kraftnedsättning i tårna. En magnetkameraundersökning av ländryggraden genomfördes. Någon förklaring till hennes besvär med höger fot framkom inte.
Hon försämrades därefter med svårigheter att kissa och svaghet i bägge benen. Hon undersöktes den 8 mars av ortopeden, som bedömde att hennes besvär inte kunde förklaras utifrån ortopediska orsaker.
Vid undersökning den 10 mars beslutades om magnetkameraundersökning av bröstryggrad och halsryggrad. Den visade att kvinnan hade ett diskbråck i bröstryggraden som klämde på ryggmärgen. Hon opererades akut vid ett annat länssjukhus. Kvinnan anmälde reumatologen och ortopeden.
Ansvarsnämnden tog in patientjournalen och yttrande av de anmälda, som bestred att de gjort fel. Reumatologen frias varför vi lämnar hans argument och bara berättar om den friande motiveringen under Bedömning och beslut.
Ortopeden hänvisade till medicinjournalen som visar att han träffade patienten den 8 mars efter det att denna genomgått MRT-undersökning ländrygg. Han citerade sitt skrivna svar:
… »inlagd akut p.g.a. bilat benvärk samt svaghet och nedsatt sensibilitet i ben. Enl. arbetande sjuksköterska har pat varit uppe med RA-bord. Pat anger att benen icke bär henne. Vid undersökning finnes patellar- och akillesreflexer (svaga) lika bilat och pat kan ej dorsalextendera fötter och tår. Ej heller flektera tår. Har analsfinktertonus. Buk palp ua. MRT ländrygg igår är normal. Bedömning: Symtombild enl. ovan kan jag ej förklara utifrån ortopediska orsaker. Neurologkonsult kan rekommenderas. Dynamisk urometri?«

»Kunde ha misstänkt diskbråck«
Han kunde naturligtvis ha misstänkt den nu framkomna diagnosen, torakalt diskbråck, och agerat genom att remittera patienten för ytterligare MRT-undersökning av resten av ryggen. Diagnosen ställdes vid neurologens bedömning den 11 mars och patienten remitterades samma dag till annat sjukhus för bedömning av operationsindikation, uppgav han.
Ortopeden bedömde att den fördröjning av diagnosen på tre dagar som inträffade rimligen inte har försämrat patientens framtida prognos, vilket ur hans perspektiv var det absolut viktigaste.

Bedömning och beslut
Reumatologen agerade snabbt när patientens symtom tilltog och såg till att en ortoped bedömde henne akut. När han åter var i tjänst, den 10 mars, begärde han akut neurologkonsult och akut magnetkameraundersökning av bröst och halsryggrad. Det finns inget att invända mot hans handläggning, anser Ansvarsnämnden och friar honom.
Ortopeden träffade patienten den 8 mars och fick reda på att benen inte bar henne och att hon hade domningar i benen samt urineringssvårigheter. Vid undersökningen fann han att hon var svag i bägge fötterna och tår och att detta uppkommit under de senaste dygnen.
Han bedömde att besvären inte kunde förklaras av ortopediska orsaker och rekommenderade neurologkonsult. Som ortoped borde han emellertid ha vetat att hastigt uppkommen svaghet i bägge benen åtföljt av domningar samt urineringssvårigheter måste utredas akut med tanke på botbar ryggmärgspåverkan, kritiserar Ansvarsnämnden.
Eftersom det inte fanns någon påverkan på ryggmärgen i ländryggsnivå, återstod att undersöka bröst- och halsryggraden. Ortopeden borde sett till att magnetkameraundersökning av bröst- och halsryggraden genomfördes akut, alternativt ordnat med en akut neurologundersökning. Han får en erinran. •