Den 76-åriga kvinnan sökte den 5 maj på vårdcentralen och prov togs, bland annat på sköldkörtelns funktion. Den 7 maj sökte hon hos hyrläkaren, som ordinerade behandling med Levaxin, 50 mikrogram dagligen. Den 4 juni återkom kvinnan för kontroll av ämnesomsättningsprov. Hon undersöktes då av en annan läkare. Resultatet av proven från den 5 maj tydde på att hon hade hypertyreos, och Levaxinbehandlingen sattes ut.


Journalen oklar
Efter en Lex Maria-anmälan anmälde Socialstyrelsen läkaren som skrev ut Levaxin för felaktig behandling av patienten och underlåten journalföring.
Enligt journalen besökte patienten distriktssköterska den 5 maj på grund av en vaxpropp. Samma dag togs blodprov, bland annat sköldkörtelprov. I journalen framgår inte vem som ordinerat proven eller anledningen till provtagningen.
Patienten besökte hyrläkaren den 7 maj men diktat från detta besök saknas helt. Av medicinlistan framgår dock att hyrläkaren samma dag ordinerade Levaxintabletter 50 mikrogram dagligen. Enligt anmälan har läkarsekreterare påmint hyrläkaren om att diktat saknades från detta besök.
Patienten återkom till vårdcentralen den 4 juni för kontroll av ämnesomsättningsprov och undersöktes då av en annan läkare. Vid detta tillfälle framkom att patienten tidigare varit frisk bortsett från artros i båda knäna. Hon hade genomgått knäplastik den 13 april med infektion i efterförloppet.
Resultat av sköldkörtelproven från den 5 maj visade TSH mindre än 0,03 mU/l, T3 23,9 pmol/l och T4 41 pmol/l. Samtliga värden tydde på en förhöjd ämnesomsättning. Från den 7 maj fick patienten Levaxin, som höjer ämnesomsättningen.
Ny provtagning hade ordinerats till den 1 juni. Dessa provtagningsresultatet visade ytterligare förhöjd ämnesomsättning med T3 26 pmol/l, T4 45 pmol/l och TSH mindre än 0,03 mU/l.
Av anamnesen från besöket den 4 juni framgår att patienten gått ner i vikt omkring 12 kg de senaste 2–3 månaderna, känt tilltagande trötthet, svettats och varit allmänt dålig.
Läkaren fann patienten kliniskt klart tyreotoxisk, lite forcerad, liten och mager. Iakttagbar exoftalmus och tydlig handtremor. Ökad hjärtfrekvens med puls 100 slag per minut. Patienten uppgav att hon även hade utvecklat sväljningsbesvär.


Satte genast ut medicinen
Läkaren satte genast ut patientens Levaxinbehandling och ordnade så att hon snabbt blev omhändertagen vid medicinkliniken vid ett lasarett. Hon vårdades där under diagnosen tyreotoxikos. På ögonmottagningen bekräftades en måttlig exoftalmus.
Av hyrläkarens yttranden framgår att han inte kommer ihåg patienten och att han inte har någon förklaring till varför han satte in Levaxinbehandling. Han medger att det är klart synligt av laboratorievärdena att patienten hade en tyreotoxikos.
Han ställer dock frågan om han har signerat provsvaren. Om han gjort detta och inte sett att de var felaktiga så anser han att det utan tvivel var en felhandling. Han uppger dock att han sannolikt inte sett provsvaren och därmed inte »tagit Levaxin ifrån henne«.
Av den medicinlista som kommit in till Socialstyrelsen framgår att det är hyrläkaren som satt in Levaxinbehandlingen den 7 maj.


»Onödigt lidande«
Socialstyrelsen ansåg att hyrläkaren har gjort en allvarlig felbedömning av patienten. Denne ordinerade ämnesomsättningshöjande Levaxin trots att patienten redan hade förhöjd ämnesomsättning med bekräftande laboratorievärden. Genom denna felbedömning har han utsatt patienten för onödigt lidande och fördröjt adekvat behandling.
Hyrläkaren har underlåtit att dokumentera i patientens journal och har därmed inte fullgjort det ansvar han har enligt Patientjournallagen.
Ansvarsnämnden läste Socialstyrelsens utredning och tog in yttrande av hyrläkaren, som godtog Socialstyrelsens yrkande.


Bedömning och beslut
Patienten var drabbad av hypertyreos. Det framgår av utredningen att läkaren trots det har förskrivit sköldkörtelhormon, Levaxin, till henne. Behandlingen har ökat på hennes besvär.
Läkaren har behandlat patienten felaktigt på det sätt som Socialstyrelsen har gjort gällande.
Han har dessutom brustit vid dokumentationen av behandlingen.
Han får en varning, beslutar Ansvarsnämnden. ·