Den 65-åriga kvinnan opererades för grå starr. Operationen utfördes av ögonläkaren. Vid operationen användes en linsprotes av fel optisk styrka på grund av ett förväxlingsfel. Detta medförde att en omoperation blev nödvändig och utfördes följande dag.
Patienten anmälde ögonläkaren. Hon hänvisade till att omoperationen vållade smärta, förlängd läkningstid och merkostnader.
Ansvarsnämnden läste patientens journal och ett yttrande från ögonläkaren. Denne tillstod att en intraokulärlins (IOL) med felaktig styrka inplanterades.
Inför kataraktoperationen fanns enligt sedvanlig rutin den avsedda styrkan på IOL angiven såväl i journalen som på operationsprogrammet, och både journal och operationsprogram fanns tillgängliga i operationssalen.
Personalen tog trots detta fram en IOL med annan styrka än den som fanns angiven. Operatören har inte möjlighet att vid implantationen avgöra styrkan på IOL, framhöll ögonläkaren.
Efter utbyte av IOL dagen efter har läkningen haft ett normalt förlopp tidsmässigt. Utfallet kvalitetsmässigt är också som förväntat vid en okomplicerad kataraktoperation.

Ansvarig oavsett klinikens rutiner
Ögonläkaren hade som operatör det slutgiltiga ansvaret för kontrollen av att rätt linsprotes användes vid operationen, konstaterar Ansvarsnämnden.
Detta gäller oavsett klinikens rutiner och den övriga personalens uppgifter. Utredningen visar att han brast i sin kontroll och att detta fick till följd att en omoperation blev nödvändig. Han får en erinran.