Vi vill därför dela med oss av våra erfarenheter från en händelse på onkologiska kliniken som inträffade nyligen.
En ung man med T-lymfoblastlymfom skulle behandlas med regim Euro LB02, dag 5. Detta innebär att han denna dag skulle få pegaspargase (Oncaspar, ett licenspreparat) 2 000 E intramuskulärt och metotrexat 12 mg intratekalt.
Beställning av pegaspargase gjordes till sjukhusapoteket, som iordningställer all cytostatika i Lund. Sprutan var klar strax efter kl 12. Beställningen av metotrexat gjordes senare och sprutan var klar att hämtas strax efter kl 13.30. De intratekala injektionerna ordineras på särskilda ordinationskort.
När patienten ska erhålla sin IT-behandling går undersköterskan in till patienten med en bricka som är färdigdukad och där sjuksköterskan lagt den spruta som patienten ska ha. Läkaren tittar på sprutan och upptäcker att denna är avsedd för intramuskulärt bruk (det vill säga pegaspargase) och alltså fel.
Denna gång kunde felet rättas till och patienten få rätt behandling. Riskerna med att ge pegaspargase intratekalt är inte klarlagda, dock föreligger potentiellt risk för neurotoxicitet.

Starka barriärer behövs
Händelsen är så allvarlig att allt måste göras för att det inte ska kunna hända igen. Vi måste bygga in så starka barriärer som är möjligt.
Den absolut starkaste barriären skulle vara att separera de två injektionerna till olika dagar, vilket övervägs. En annan stark barriär skulle vara om man kunde ge det läkemedel som inte ska ges intratekalt som infusion. Det är dock inte möjligt eftersom det, i detta fall, ska ges intramuskulärt. Däremot använder vi den barriären för vinkristin, som vi alltid ger som infusion på onkologiska kliniken. Vinkristin är mycket neurotoxiskt och orsakar dödsfall när det av misstag ges intratekalt.
Så vad gör vi då? Vi har i samråd mellan kliniken och sjukhusapoteket bestämt att pegaspargase ska vara given innan metotrexat får beställas. Detsamma gäller även för regimerna Wollner (LSA2-L2) och NOPHO-ALL 2000, som också innehåller de båda läkemedlen att ges under samma dag.
Vi sprider information om det inträffade på läkar-, sjuksköterske- och undersköterskemöten på kliniken och på sjukhusapoteket.
Att sprida informationen i Läkartidningen gör att många fler kan lära av den gratislektion som vi fått.