Den 61-åriga kvinnan lades in akut på sjukhuset den 5 april 2004. Hon hade de senaste fyra veckorna besvärats av andfåddhet och bröstsmärtor.
Smärtorna strålade ut mot halsen och bägge axlarna samt uppkom i samband med ansträngning och gick över vid vila. Besvären lindrades med Nitromex. Hon observerades under ett dygn och skrevs ut den 6 april. Hjärtsjukdom som förklaring till hennes besvär bedömdes inte föreligga.
Tre månader senare, under en utlandsvistelse, fick hon åter bröstsmärtor. Hon togs in på sjukhus och en bypassoperation genomfördes.
Kvinnan anmälde ansvarig personal vid sjukhuset där hon vårdades 5–6 april. Hon menade att hon inte blivit ordentligt utredd. Ansvarsnämnden läste patientens journal och hämtade in yttrande av kardiologen, som bestred att han gjort fel.
Av anmälan framgår att patienten anser att vården varit felaktig på grund av att koronarangiografi inte utfördes.
Det rör sig om en kvinna som kolecystektomerades 2003. Har hypertoni. Patienten intogs på HIA den 5 april på grund av tilltagande andfåddhet och bröstsmärta. I vilo-EKG sågs som tidigare höger skänkelblock. Infarktmarkörer (CK-MB x 2 samt Troponin T x 1) var negativa. ST-övervakning utfördes med ST-guard, berättade kardiologen.


Arbetsprov utan smärta i bröstet
Arbetsprov var tidigare utfört den 10 oktober 2003 där patienten belastades med 60 W utan smärta i bröstet. EKG-mässigt framkom inga hållpunkter för koronarinsufficiens. Patienten bedömdes ha en arbetsförmåga motsvarande ordinär för åldern.
Under vårdtiden utfördes kor–pulmröntgen som var ua. Även ekokardiografi utfördes och visade normala fynd. Man såg en normal vänsterkammarfunktion utan tecken till regional dyskinesi.
Ovanstående förhållanden gjorde att kardiell genes till patientens besvär bedömdes som mindre sannolik. För fortsatt uppföljning hänvisades till patientens familjeläkare, uppgav kardiologen.
Han pekade på att han i anmälan kritiseras för att inte ha fattat beslut om koronarangiografi. Han framhöll att patientens tidigare negativa arbets-EKG, negativa infarktmarkörer, oförändrade EKG, normala ekokardiografiundersökning samt atypiska symtom motiverade hans beslut.
Han motsatte sig anmälan och hävdade att patienten handlagts enligt vetenskap och beprövad praxis.


Bedömning och beslut
Vid vårdtillfället uppvisade patienten anamnes och symtom som är typiska för angina pectoris, menar Ansvarsnämnden. Hon hade även inremitterats under frågeställningen instabil kärlkramp.
Arbets-EKG hade tidigare utförts i december 2003, med normalt resultat. Detta uteslöt dock inte en försämring och ett nytt arbetsprov borde ha genomförts. Om arbetsprovet hade visat ett normalt utfall borde även en myokardskint ha utförts. Kardiologen får en erinran, bestämmer Ansvarsnämnden.