Den 57-åriga kvinnan hade under en längre tid haft ryggbesvär. Den 11 november 2004 uppsökte hon akut vårdcentralen på grund av vänstersidig huvudvärk. Hon undersöktes av en underläkare, som bedömde att det rörde sig om muskuloskeletala besvär och att patienten skulle fortsätta med de värkmediciner hon tog. Patienten undersöktes även av en annan läkare, som instämde i underläkarens bedömning.
Patienten återkom till underläkaren den 22 november med mer uttalad ryggvärk. Hon fick nya smärtstillande tabletter.
Den 10 december uppsökte hon på nytt underläkaren akut på grund av värk i ryggen och huvudet sedan en månad tillbaka. Hon gick då med rollator och hade svårt att sätta sig ned och resa sig från stolen. I journalen antecknades att hon hade behandlats för bröstcancer för cirka tio år sedan. Underläkaren skrev remiss för datortomografiundersökning av skallen.
Den 28 december kom patienten akut till ett sjukhus på grund av andningsbesvär och skelettsmärtor. Hon blev inlagd. En utredning visade utbredda skelettmetastaser.
Patienten anmälde underläkaren.
Ansvarsnämnden läste patientens journaler och hämtade in yttrande av underläkaren, som bestred att hon gjort fel.
Hon pekade på att hon inom en månad hade inlett en adekvat åtgärd i form av datortomografi skalle.
Vid patientens andra besök ordinerade hon blodprov, för att se om problemet inte enbart var lokala besvär utan mer av generell natur med hänsyn till patientens sjukhistoria (tidigare bröstcancer).
Hon ansåg att upptäckt av cancersjukdom inom trettio dagar inte är någon fördröjning.


Beslutade om datortomografi
Underläkaren påpekade att undersökning med magnetisk resonanstomografi (MR) av ryggen hade gjorts under våren. Röntgenundersökning av bröstkorgen hade nyligen gjorts. I remissen skrev man att patienten hade bröstcancer och olyckligtvis hade röntgen inte visat några skelettmetastaser.
Underläkaren hänvisade till att patienten haft tidigare oro och ångest som har legat som underlag för hennes färdtjänst.
Bröströntgen hade gjorts första gången 1997. Patienten hade sökt hjälp flera gånger under de senaste åren på grund av nackvärk och för ryggsmärtor. Allt detta föranledde utredning på ortopeden under våren 2004. Hon besökte ortoped under diagnos osteoporos lumbago ischias. Då utfördes MR och patienten skulle följas upp vid läkarbesök.
Med hänsyn till att ryggen MR-undersökts under året och att bröstet röntgats den 24 september, fanns det skäl att i första hand misstänka accentuerade besvär från rörelseorgan vid patientens första besök hos henne den 11 november 2004, framhöll underläkaren.
Från patientens journal har ständigt och jämt framkommit att hon är bröstcanceropererad. Detta ledde till att underläkaren beslutade om datortomografi skalle, som hon ordinerade 30 dagar från patientens första besök hos henne.


Bedömning och beslut
Underläkaren kände till att patienten hade opererats för bröstcancer för tio år sedan. Hon har undersökt patienten noggrant vid besöket den 11 november 2004 och gjort en rimlig bedömning, anser Ansvarsnämnden.
Vid besöket den 22 november hade patienten tilltagande besvär i form av ryggvärk vid rörelse och smärta, som orsakade henne rörelseinskränkning.
Underläkaren har dock inte ställt någon diagnos utan enbart ordinerat smärtstillande. Redan då borde hon ha remitterat patienten till sjukhus. Detta var än mer påkallat när patienten återkom akut den 10 december. Det var inte tillräckligt att enbart skriva remiss för datortomografi av skallen.
Till följd av att patienten inte remitterades tidigare försenades upptäckten av hennes metastaser och hon fick inte heller adekvat smärtstillande behandling, konstaterar Ansvarsnämnden.
Underläkaren får en erinran.