Den 26-åriga kvinnan anmälde doktorn för att ha skrivit ut läkemedlet Tryptizol till henne i fel styrka. Hon gick med doktorn på vårdcentralen igenom sina besvär och mediciner samt vilka mediciner hon behövde förnya recepten på. Hon hade tidigare varit på denna vårdcentral, varför alla uppgifter om besvär, mediciner och doser fanns i deras datasystem.
När hon senare skulle packa för en resa och höll på att sortera mediciner och intyg, såg hon av en slump att den nya burken med Tryptizol såg lite annorlunda ut än den gamla. Hon såg då att doktorn skrivit ut tabletter med styrkan 50 mg istället för 10 mg. Det måste, menade patienten, vara något fel i rutinerna och/eller datasystemet eftersom det går att skriva ut tabletter med högre styrka än den som är inlagd utan att ens en kontrollfråga dyker upp för att kontrollera att läkaren inte skrivit fel.
Läkaren må vara ny på jobbet och alla kan göra misstag, men ett system skall kontrollera och i princip omöjliggöra att fel styrka/dos skrivs ut i liknande fall. Det kan ju få ödesdigra konsekvenser.
Ansvarsnämnden läste patientjournalen och hämtade in yttrande av doktorn.
Hon berättade att hon gjorde sin sjätte arbetsdag som nylegitimerad läkare. Patienten var dagens fjortonde och sökte dels för receptförnyelse och dels för att få ett läkarintyg utfärdat. Det framkom att hon hade diagnosen fibromyalgi och sedan lång tid dagligen medicinerade med Somadril, Tradolan och Tryptizol.
Efter viss diskussion förnyade doktorn de önskade recepten men föreslog att patienten skulle prova att lägga till maxdos Alvedon för att sedan försöka dra ner på Tradolan och Somadril.


»Betydande medicinsk risk«
På vårdcentralen hade man (och har fortfarande) två olika, parallella läkemedelslistor i den långdragna övergången mellan två olika dataprogram för journalföring. Detta är olagligt och innebär svårighet att veta vad som egentligen gäller samt en betydande medicinsk risk, vilket hon senare påpekade på åtskilliga läkarmöten utan att ansvarig chef vidtagit någon åtgärd för att förändra detta, hävdade doktorn.


Tar mycket tid
Det finns ingen automatisk funktion för att överföra tidigare preparat till ny lista, utan varje preparat måste ånyo skrivas in ett i taget, vilket alltså tar ganska mycket tid och koncentration i anspråk under varje besök.
I det aktuella fallet fick hon under avsevärd tidspress dessutom problem med skrivaren.
Att hon då inte behärskade receptförskrivningen bättre har sin förklaring i att hennes utbildning i det krångliga journalsystemet för detta hade inskränkt sig till en högst fem minuters genomgång på stående fot med hennes stressade handledare.
Hon fick av patienten senare veta att hon förskrivit fel dos Tryptizol. I sitt stressade tillstånd hade hon råkat förskriva samma dos som Tradolan, 50 mg Tryptizol istället för 10 mg (0+0+3). Den förskrivna dosen, 150 mg/dygn, ligger dock inom normalt dosintervall enligt Fass och torde innebära att patienten inte exponerats för någon fara, menade doktorn.


»En följd av brister i arbetsmiljön«
Självklart var både den aktuella felförskrivningen och eventuell otydlighet i kommunikationen från hennes sida olycklig, framhöll hon.
Dock ansåg hon det inträffade vara en följd av bristerna i hennes arbetsmiljö och att hon inte riktigt fått förutsättningarna att göra ett bra arbete. Hon motsatte sig disciplinpåföljd.


Bedömning och beslut
Doktorn skrev av misstag ut läkemedlet Tryptizol i fem gånger för hög styrka till patienten. Hon har därmed av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter i yrkesutövningen.
Vad hon anfört om sin arbetssituation medför inte att felet kan anses som ursäktligt, men disciplinpåföljden kan begränsas till en erinran, beslutar Ansvarsnämnden.