Under fjolåret kom det in 3 670 anmälningar till Ansvarsnämnden, i stort samma antal som året innan. Antalet anmälda personer var 5 713 varav 7,8 procent fick någon form av sanktion. Det framgår av nämndens årsberättelse.


Läkarna dominerar
Såväl bland de anmälda som de fällda dominerar läkarna. De svarar för 70 procent av disciplinpåföljderna.
Disciplinpåföljderna, som ska vara preventiva såväl individuellt som allmänt, är varning och erinran. 382 personer fick en sådan påföljd i fjol, varav 269 läkare, 48 sjuksköterskor/barnmorskor och 40 tandläkare. Inom övriga yrkesgrupper fälldes exempelvis sjukgymnaster, apoteks- och ambulanspersonal, totalt 25 stycken.
Behörighetsinskränkningarna, delegitimering och prövotid, är skyddsåtgärder som vidtas för att upprätthålla patientsäkerheten. I fjol miste 13 läkare sin legitimation medan åtta ålades prövotid. Dessutom begränsades förskrivningsrätten i nio fall.
Ansvarsnämnden pekar på att under 2005 var cirka 30 000 läkare yrkesverksamma i Sverige. Av dessa var drygt 40 procent kvinnor. Av de anmälda läkarna var endast 28 procent kvinnor.


Överklaganden mildras – och skärps
I fjol överklagades 744 av Ansvarsnämndens beslut till länsrätten. Åtta återförvisades medan 34 ändrades i sak, varav 25 mildrades, det vill säga ledde till friande utslag eller att en varning ändrades till en erinran. Resten skärptes.
Ansvarsnämnden framhåller att de som anmäler sitt missnöje med den vård de fått är ett litet antal i förhållande till den vård som ges under ett år i vårt land. Det är bara en patient av 60 000–70 000 som anmäler den vård de fått.


Socialstyrelsen vinner nästan alltid
Anmälan till Ansvarsnämnden får göras av patienter samt av Socialstyrelsen, JO och JK.
Under 2005 gjorde Socialstyrelsen 57 anmälningar i behörighetsärenden och var framgångsrik i 50 av fallen. Motsvarande siffror för disciplinärendena var 105 respektive 86. Många av dessa ärenden hade sin upprinnelse i en anmälan från sjukvården till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.