Den 21-årige mannen skadade sin högra fot i samband med snowboardåkning och undersöktes på hälsocentralen av distriktsläkaren, som ordnade med röntgen. Bilderna granskades av henne och sedan av radiologen, men ingen av dem kunde se någon skada.
Fyra månader senare kontaktade patienten sjukvården på grund av fortsatta besvär. Röntgenbilderna granskades på nytt varvid man kunde se en luxation i den proximala mellanfotsleden.
Patienten anmälde båda läkarna och menade bland annat att deras miss ledde till försening i behandlingen vilket troligen kommer att ge honom problem med foten resten av livet.
Ansvarsnämnden tog in patientens journal med röntgenbilderna och yttrande av de anmälda.
Distriktsläkaren ansåg att hon inte hade gjort någon felbedömning. Hon hänvisade bland annat till att inte ens en specialist utbildad i röntgendiagnostik hade kunnat se skadan, utan att den uppdagades först med facit i hand.


Skadan väl synlig
Radiologen tillstod att han vid granskning den 18 mars förbisett en subluxation i Choparts led vid bedömning av inskannade bilder av fotled och fot tagna tre dagar tidigare.
Skadan är väl synlig på bildmaterialet men av oförklarliga skäl hade han inte upptäckt den.
När patienten kom för ny undersökning den 4 juli och radiologen fick se bilderna kunde han se skadan direkt. I efterhand hade han ingen riktig förklaring till varför han inte upptäckte skadan. Möjligen kunde han ha varit för koncentrerad på att hitta en skada i fotledens utsida där patienten enligt remissuppgifterna var svullen och öm.
Därmed kunde han möjligen ha förbisett skadan som fanns på insidan av foten.


Hög arbetsbelastning
Alternativ bidragande orsak kunde vara hög arbetsbelastning vid denna tidpunkt då skidsäsongen är som mest intensiv med många trauman.
Sannolikt skulle en dubbelgranskning av ytterligare en radiolog ha kunnat förhindra felbedömningen/misstaget, menade radiologen.
Ansvarsnämnden konstaterar att av röntgenbilderna, som togs den 15 mars framgår att det fanns en luxation i proximala mellanfotsleden, Choparts led.
Diagnosen kan vara svår att ställa för det otränade ögat, eftersom den bygger på att man kan följa ett flertal leder inne i foten .


Kan inte klandras
Distriktsläkaren, som begärde röntgen av höger fot och skickade bilderna för eftergranskning av specialist, kan mot denna bakgrund inte klandras för att hon inte kunde se den komplicerade skadan. Det hade dock varit önskvärt om det av status tydligare hade framgått exakt var patienten var svullen och öm, menar Ansvarsnämnden.
Den andre läkaren, som i egenskap av specialistkompetent radiolog eftergranskade röntgenbilderna, upptäckte inte skadan, vilket han borde ha gjort. Han får en erinran.